Startsituaties

Zzp’er in de zorg

Je bent verpleegkundige, verzorgende, kraamverzorgster of andere zzp’er in de zorg. Als professional weet je als geen ander dat je gebonden bent aan regels en wetgeving. Je werkt met mensen en dan staat de kwaliteit altijd voorop. Met welke aandachtspunten heb je te maken en aan welke wetten en regels moet je voldoen?

Als je nog gaat starten als zzp’er in de zorg kun je dit stappenplan volgen. Zo zie je niets over het hoofd. Wanneer je al gestart bent, check dan eens of je voldoet aan de wet- en regelgeving in de zorg. En of het voeren van een keurmerk je voordelen biedt. En hoe vind je klanten?

Groeiende markt

Het aantal zzp’ers in de zorg is in vergelijking met 5 jaar geleden met bijna 50% gegroeid. In 2022 zijn er bijna 169.000 zzp’ers in de zorg actief in Nederland. Het online platform zzp-erindezorg meldt dat dit vooral komt door slecht werkgeverschap, gebrek aan waardering en de hoge werkdruk.

Aantal zzp’ers in de zorg in Nederland (2017-2022)

Aantal zzp’ers in de zorg in Nederland (2017-2022)(Bron: KVK Handelsregister)

Wet- en regelgeving

Een zelfstandig zorgprofessional moet als zelfstandig zorgaanbieder aan specifieke wet- en regelgeving voldoen.

BIG-registratie

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Een BIG-registratie maakt duidelijk wat je als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling verrichten of injecties geven. Het doel van de wet BIG is het beschermen van patiënten tegen ondeskundige zorgverleners. De verplichte BIG-registratie geldt voor onder andere artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, orthopedagoog-generalisten, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundigen. Deze beroepen mag je alleen uitoefenen als je in het BIG-register bent ingeschreven. Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren.

Ben je een BIG-geregistreerde zorgverlener? Dan moet je per 1 januari 2021 je BIG-nummer actief bekendmaken. Zet het nummer daarom op alle plekken waar je beroepsmatig je naam en beroep toont, zoals je website of die van je opdrachtgever, e-mailberichten en facturen. Hierdoor is het voor patiënten makkelijker te controleren of je als zorgverlener in het register staat ingeschreven.

Experimenteerberoepen

Een aantal beroepen, experimenteerberoepen, wordt tijdelijk (5 jaar) opgenomen in het BIG-register. Tijdens de experimenteerperiode krijgen deze beroepen zelfstandige bevoegdheden, worden ze gemonitord en vindt een evaluatieonderzoek plaats. Sinds 2019 is de Bachelor Medisch Hulpverlener als experimenteerberoep opgenomen in het BIG-register. Geregistreerd Mondhygiënist is hier sinds 1 juli 2020 aan toegevoegd.

Wet Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft ze wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders. Je kunt als zzp’er op 2 manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen:

  1. Je hebt eigen cliënten, en handelt direct in opdracht van de cliënt. In dit geval moet je zelf regelen dat je aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.
  2. Je bent opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dit geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen jou en de opdrachtgever geregeld zijn hoe jullie allebei aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen.

De verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de Wkkgz. In deze brochure lees je of je aan de vereisten van de Wkkgz moet voldoen.

Let op: nieuwe wetgeving Wtza

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtza bestaat uit 3 onderdelen:

Alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu al aanmelden. Ook voor bestaande aanbieders met Wtzi-toelating en zonder Wtzi-toelating heeft de wet gevolgen.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) die geldt sinds 1 januari 2021, heeft als doel cliënten met een diagnose dementie of een verstandelijke beperking te beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. De zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis gebeuren. Als er geen alternatieven zijn, dan moet je als zorgaanbieder het stappenplan Wzd volgen. De wet geldt voor organisaties en individuele zorgaanbieders (zzp’ers) en is van toepassing op zorg binnen een instelling, thuis of bij kleinschalige woonvormen en dagbesteding.

Lever jij als zzp’er onvrijwillige zorg als zorgaanbieder en val je onder de Wkkgz? Dan liggen de verantwoordelijkheden van de Wzd bij jou. Naast het volgen van het stappenplan Wzd, moet je je aanmelden bij het locatieregister. Je meldt je aan met het adres waarop je geregistreerd staat in het Handelsregister van KVK. Registratie is nodig om zorgvuldig te handelen en om de maatregel te evalueren.

AGB-code

Je hebt een persoonlijke Algemeen GegevensBeheer-code (AGB-code) nodig om geleverde zorg te declareren. Dit is een landelijke code waaraan een zorgaanbieder wordt herkend. Je kunt alleen een AGB-code aanvragen als je een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister hebt. Om een AGB-code voor je onderneming aan te vragen heb je altijd een registratie in het Handelsregister van KVK nodig. Vektis beheert het AGB-register.

Medisch dossier

Als zorgaanbieder moet je van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In dit dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over je behandeling.

Vanaf 1 juli 2020 ben je verplicht je patiënten de mogelijkheid te bieden hun gegevens digitaal te bekijken en te beheren.

Verzekerde zorg

Wil je verzekerde zorg aan je klanten geven? Dat is zorg die is verzekerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan op verschillende manieren. Zo weet je dat je betaald krijgt voor de zorg die je geeft en dat je patiënt de zorg (deels) vergoed krijgt.

Vrijstelling btw

De vrijstelling van btw geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Hiervan is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van de patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. Vrijstelling van btw houdt in dat je als zorgverlener geen btw in rekening brengt aan je zorgvrager of cliënt maar ook dat je geen btw kunt terugvragen.

Btw en bemiddelingsbureaus

Je kunt op diverse manieren gaan werken als zzp’er voor een zorginstelling. Hierdoor kan er verwarring ontstaan over de vraag of je wel of niet btw-plichtig bent als zzp’er. Meestal ben je niet btw-plichtig als zelfstandig zorgaanbieder. Het gaat er vooral om hoe je dat werk uitvoert: via bemiddeling of rechtstreeks voor de zorgverlener. Werk je via tussenkomst van een bemiddelingsbureau? Dan kan het zijn dat je wel btw in rekening moet brengen aan het bemiddelingsbureau.

2 manieren van werken via een bemiddelingsbureau:

  • Je werkt direct voor de zorginstelling via een bemiddelingsbureau. Het bemiddelingsbureau heeft jou en de zorginstelling bij elkaar gebracht en dit vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. Je factureert dan direct naar de zorginstelling zonder btw. Formeel is het bemiddelingsbureau dan geen partij bij de overeenkomst. Je zelfstandigheid als zzp’er is dan beter gewaarborgd, omdat je vaak voor meerdere opdrachtgevers werkt.
  • Je werkt via een opdrachtovereenkomst met het bemiddelingsbureau en factureert direct aan het bemiddelingsbureau, dus niet aan de zorgverlener. Je moet dan wel btw in rekening brengen aan het bemiddelingsbureau. Je btw-nummer moet je dan zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dit regel je via het formulier 'Opgaaf Startende onderneming'. Op dit formulier vermeld je de opmerking: 'btw-belastbare diensten via een bemiddelingsbureau'.
    Let op: door deze manier van werken kan je zelfstandigheid in het geding komen. Als je alleen werkt voor het bemiddelingsbureau, heb je namelijk maar 1 opdrachtgever. Dit kan leiden tot schijnzelfstandigheid.

Voorkom schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst bepaalt of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Vervolgens bepaalt hij ook of je zelfstandig bent. Dit zou via de wet DBA geregeld worden, maar de handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2021. Dit betekent niet dat je de wet naast je neer kunt leggen. Opdrachtgevers krijgen sinds oktober 2019 wel meer aandacht van de Belastingdienst. En staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft op 4 februari 2020 bekend gemaakt dat onder andere de zorgsector als eerste aandacht krijgt. Denk hierbij aan ziekenhuizen, zelfstandige klinieken en bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in de zorgsector. Deze sectorgerichte benadering betekent dat de Belastingdienst wil gaan samenwerken met de branche- of koepelorganisaties om een goede naleving te krijgen.
Zzp’ers en opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Alles draait om de vraag: ‘ben je zelfstandig ondernemer of is er sprake van loondienst?’. Twijfel je hierover? Voorkom schijnzelfstandigheid en gebruik een modelovereenkomst van de Belastingdienst om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van loondienst.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Dus dit geldt ook voor zzp’ers in de zorg. Je moet zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie van patiënten. Het maakt niet uit of je de gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt. ‘Verwerken van persoonsgegevens’ betekent onder meer: het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, doorsturen, verspreiden, beschikbaar stellen en samenbrengen.

Keurmerk

Als zzp’er in de zorg kun je een kwaliteitskeurmerk aanvragen. Met een keurmerk hoef je niet steeds aan te tonen dat je voldoet aan alle eisen. Het is een kwaliteitsbewijs waarmee je laat zien dat je professioneel omgaat met je ondernemerschap. En het geeft je opdrachtgevers de zekerheid dat je volgens de eisen en regels werkt. Denk bijvoorbeeld aan de eisen van de Wkkgz. Je bent niet verplicht om een keurmerk te voeren. Je bepaalt zelf of een keurmerk bij je past. Er zijn 2 aanbieders van een keurmerk in de zorg:

Hoe vind je klanten?

Opdrachtgevers, zowel particulieren als zorginstellingen, vind je op verschillende manieren. Je kunt zelf op zoek gaan naar opdrachtgevers. Bijvoorbeeld via je netwerk en via online platforms waar vraag en aanbod samenkomen. Of maak gebruik van een bemiddelingsbureau als je acquisitie doen lastig vindt. Wil je dat je bedrijf goed gevonden worden via internet? Zet dan onlinemarketing in. Zo bereik je online nieuwe klanten en realiseer je jouw groeiambitie.

Tips

1. Brancheorganisaties

Voor vragen over werken als zelfstandige in de zorg kun je terecht bij brancheorganisaties in de zorg.

2. Samenwerken

Samenwerken heeft veel voordelen. Zoals kosten delen. En elkaar vervangen als je ziek of afwezig bent. Daarnaast kun je samen beter grotere opdrachten aan en nieuwe kennis opdoen. Samenwerking vraagt om een goede voorbereiding. Zoals een goede samenwerkingspartner vinden en samen afspraken maken.

3. Ondernemerschap

Van uurtarief tot verzekeringen, van handelsnaam tot het voeren van je administratie. De ‘Checklist: aan de slag’ helpt je bij het runnen van je eigen bedrijf.

Ben je zzp'er of heb je plannen om te starten met ondernemen? Hoe pak je dit aan? KVK helpt je verder.
Willeke Leensma

Als KVK-adviseur Start help ik startende ondernemers graag verder. Mijn specialismen zijn starten vanuit een uitkering, zzp en verzekeringen. Actualiteiten deel ik via nieuwsbrieven, social media en artikelen op KVK.nl.

InspiratiePage
Starten