Subsidies en regelingen

Coronakrediet voor startups en scale-ups

Je hebt een bedrijf en investeert onevenredig veel in Research & Development. Ook ontwikkel je nieuwe technologieën die je in hoog tempo omzet naar innovatieve diensten en producten. Om de coronacrisis door te komen, zijn er nu 2 kredietregelingen voor startups en scale-ups. Welke is voor jou interessant? Lees hier waar je bij je aanvraag op moet letten.

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag indienen voor een corona-overbruggingskrediet:

Van de 2.000 startups die een COL-aanvraag hebben gedaan is bij 1.100 startups de aanvraag afgewezen. Dat meldt NRC op 18 september. De 900 bedrijven die groen licht kregen, ontvingen bij elkaar 219 miljoen euro aan leningen.

Corona Overbruggingslening (COL)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de 300 miljoen euro van de COL uitlenen aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in financiële problemen zitten. Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument voor een tijdelijke overbrugging naar ’break-even’ of een volgende financieringsronde. De hoogte van de leningen ligt tussen de 50.000 en 2 miljoen euro. Voor zover mogelijk wordt samen opgetrokken met private investeerders.

Voor wie is de lening?

De lening is voor bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL onder voorwaarden open voor mkb’ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten. Je mag geen financieringsrelatie met een bank hebben. Met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.

Vergoeding en looptijd

Afhankelijk van het bedrag dat je leent, wordt een vergoeding gevraagd en gelden eventueel aanvullende voorwaarden.

 • Tussen 50.000 en 250.000 euro: je leent tegen 3% rente en de looptijd van de lening is 3 jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij. Daarna los je in 2 jaar lineair per kwartaal af inclusief rentebetalingen. Je mag boetevrij vervroegd aflossen.
 • Tussen 250.000 en 500.00 euro: dezelfde voorwaarden als hierboven. Wel geldt dat bijvoorbeeld aandeelhouders 25% van het gevraagde bedrag tegen gelijke voorwaarden opbrengen.
 • Tussen 500.000 en 2 miljoen euro: je leent tegen 3% rente plus een premium van 2% per jaar. Rente en premium worden bijgeschreven bij de verstrekte hoofdsom. Je lost af na 3 jaar of op het moment van conversie door de co-financiers. Boetevrij vervroegd aflossen mag mits het om aflossingsbedragen van minimaal 50.000 euro gaat. Co-financiers mogen kiezen; of aflossing, of converteren van de hoofdsom plus gecumuleerde rente en premium. Ook hier geldt dat bijvoorbeeld aandeelhouders 25% van het gevraagde bedrag tegen gelijke voorwaarden opbrengen. De lening zit zo in elkaar dat de COL wordt afgelost en de co-financiers het recht krijgen om de lening om te zetten naar aandelen bij een volgende financieringsronde.

Beoordelingscriteria

Dien je een aanvraag in voor de COL? Houd dan rekening met de volgende criteria van de ROM's:

 • De lening is niet bedoeld voor het aflossen van bestaande kredietfaciliteiten of het levensonderhoud van de oprichter.
 • Maak met een liquiditeitsoverzicht van 12 maanden duidelijk dat je financiering nodig hebt omdat je schade ondervindt van de maatregelen om Covid19 aan te pakken. Laat ook zien waarvoor je de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden gaat gebruiken.
 • Maak duidelijk dat je de lening benut voor investeringskosten of werkkapitaal.
 • De ROM's toetsen op lopende kredietfaciliteiten met de bank en of je gebruik kunt maken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) of Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
 • Laat je jaarrekeningen van 2018 en 2019 zien en je budget voor 2020 (voor zover beschikbaar).
 • Onderbouw de verwachte omzetterugval door de Covid19-crisis. Je werkt daarbij mee aan een kort boekenonderzoek.
 • De ROM's doen ook onderzoek naar mogelijk eerdere financiële moeilijkheden (peildatum 31 december 2019).
 • Geef aan welke kostenbesparende maatregelen je treft. Inclusief het (voorgenomen) gebruik van andere overheidsmaatregelen.
 • Opstapeling van staatsteun ter ondersteuning van de economie vanwege de Covid19-uitbraak is niet toegestaan.
 • Laat zien dat je redelijkerwijs na 1 jaar kunt beginnen met aflossen van de lening en dat je die na 3 jaar volledig hebt afgelost.
 • De lening is in beginsel eenmalig, tenzij het Rijk de regeling in de tijd verlengt.
 • De leningsvoorwaarden zijn niet onderhandelbaar en het overbruggingskrediet heeft een uiterlijk termijn van ondertekening.

Beoordelingsproces, aanvragen mogelijk tot 30 juni 2021

Er zijn twee rondes Corona overbruggingsleningen via de ROM’s gedaan. Hiervoor is eerder € 300 miljoen beschikbaar gekomen. Bij het sluiten van de oorspronkelijke termijn is nog € 50 miljoen onbenut en is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden. Daarom wordt de financieringsregeling COL via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen verlengd tot en met 30 juni 2021.
Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt. In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

Rol voor investeerder

De aanvraag voor de COL moet je zelf doen. Een investeerder of financieel intermediair kan je hierbij natuurlijk wel helpen. Bijvoorbeeld door met jou samen de aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden. Je financier kan ook vooraf verklaren dat hij de gevraagde co-financiering verstrekt onder de genoemde condities. Het helpt bij de beoordeling van je aanvraag als een professionele investeerder je bedrijf steunt.

Online aanvragen

Een aanvraag dien je online in. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS)

Met de 100 miljoen euro voor TOPSS wil Invest-NL risicokapitaal beschikbaarheid houden voor innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid19-crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt vooruitgelopen op een langere periode waarin fondsenwerving lastig zal zijn.

Voor wie is de regeling?

TOPSS is een regeling voor innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief die vanwege de Covid19-crisis geremd worden in het versnellen van hun groei. Of door terughoudendheid bij financiers moeilijker geld vinden voor hun plannen.

Vergoeding en looptijd

TOPSS biedt jouw bedrijf financiering vanaf 2 miljoen euro met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsaanvraag. Het financieringsbedrag is een converteerbare lening. Dat betekent een lening die omgezet kan worden naar aandelen in je bedrijf.

 • Looptijd: 3 jaar aflossingsvrij, vervroegd aflossen mag je niet.
 • Rente: 8% gestructureerd. Je betaalt rente bij aflossing of als onderdeel bij conversie.
 • Conversierecht: eenzijdig voor Invest-NL.
 • Conversiekoers: laagste van de laatste en eerst volgende kwalificerende financieringsronde (eventueel met korting).
 • Liquidatiepreferenties: afhankelijk van risicoprofiel en voorwaarden van eerdere financieringsrondes.
 • Zeggenschap: instemming op belangrijke (financiële) besluiten.

Beoordelingscriteria

Dien je een aanvraag in voor de TOPSS? Houd dan rekening met de volgende criteria:

 • De financieringsbehoefte van je onderneming is een direct gevolg van Covid19-crisis.
 • De lening is niet bedoeld voor het aflossen van bestaande leningen of het levensonderhoud van de oprichter.
 • De financieringsbehoefte is door jou goed onderbouwd en aangevuld met een realistische cashflowprognose van minimaal 18 maanden.
 • Private financiers en ROM’s financieren minimaal 50% van de aanvraag.
 • Professionele co-investeerders hebben een relevante trackrecord.
 • Voor financiering door Invest-NL is een duidelijke noodzaak. Met argumenten laat je zien dat bestaande financiers het zelf niet kunnen.
 • Je bedrijf heeft een ervaren managementteam en betrokken financiers.
 • Je bedrijf is financieel-administratief degelijk georganiseerd.
 • Je hebt een sterk pre-corona trackrecord, een gezonde omzet en winstpotentie daarna.
 • Invest-NL zal een boekenonderzoek (laten) uitvoeren op de aspecten commercie, financiën, strategie en regelgeving.

Uitvoeringstermijn

Invest-NL streeft naar een uitvoeringstermijn van 3 tot 5 weken voor de financieringen (na interne toewijzing). Bedrijven met maatschappelijke impact krijgen voorrang. Termijnen gelden alleen als je alle gevraagde informatie tijdig en volledig aanlevert.

Invest-NL toetst of de aanvraag voldoet aan alle criteria, maar beoordeelt ook de kwaliteit en onderbouwing van de aanvraag en het duurzame toekomstperspectief van je bedrijf. Verder toetst Invest-NL de aanvraag aan het eigen MVO-beleid, inclusief de door Invest-NL opgestelde uitsluitingscriteria voor financieringen.

Rol investeerder

De aanvraag moet je zelf doen. Een investeerder of financieel intermediair kan je hierbij natuurlijk wel helpen. Bijvoorbeeld door met jou samen de aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden. Je financier kan ook vooraf verklaren dat hij de gevraagde co-financiering verstrekt onder de genoemde condities. Het helpt bij de beoordeling van je aanvraag als een professionele investeerder je bedrijf steunt.

Aanvraagprocedure online

Een aanvraag dien je online in. Je kunt hier ook aanvragen indienen voor financieringen tot 5 miljoen euro waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar kijken.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.
Paul van Eijck

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ken ik het financieringslandschap voor ondernemers. Ik volg trends en de mogelijkheden van financiële technologie. Ik deel mijn kennis vooral met zpp’ers en mkb’ers die graag hun groeiambitie verder invullen.

InspiratiePage