€ 2,5 miljard beschikbaar voor innovatieve investeringen

De vorige regering heeft besloten om investeringen te stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daarvoor wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht. Via Invest-NL is straks meer geld beschikbaar om meer te doen aan de omslag naar een duurzame economie.

Eén loket voor risicokapitaal

Ondernemers kunnen straks bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Invest-NL brengt de bestaande financieringsinstrumenten bij elkaar en stelt straks 2,5 miljard euro beschikbaar om bijvoorbeeld risicovolle activiteiten te financieren. Die moeten te maken hebben met energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke terreinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL. Dit moet het voor bedrijven makkelijker maken om aan financiering te komen voor hun projecten.

Durfkapitaal

Invest-NL gaat ook start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun startfase zitten of daar net uitgroeien, en kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dat soort bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren.

Stand van zaken

In juni is Wouter Bos aangesteld als eerste bestuursvoorzitter. In aanloop naar de oprichting van Invest-NL zal Bos eind oktober 2018 beginnen met de opbouw van Invest-NL. De ministerraad stemde in juni in met het wetsvoorstel voor de oprichting. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat legt het wetsvoorstel voor advies voor aan de Raad van State. Naar verwachting wordt Invest-NL in 2019 definitief opgericht.

Meer informatie

Geld vinden met subsidies en regelingen

Ambitieuze startups

Duurzaam ondernemen

InfoPage