Duurzaam ondernemen

Bereid je voor op groen rijden

Duurzaam vervoer is hot, maar niet altijd een vrijwillige keuze meer. Het is belangrijk dat je een goed plan hebt voor het vervoer en transport binnen je bedrijf, want er komen een heleboel regels aan. In dit artikel lees je welke maatregelen er aan komen. Ook vind je voorbeelden van hoe andere ondernemers dit aanpakken én welke belastingvoordelen er zijn.
Er is teveel stikstof, fijnstof en CO2 in de lucht. Deze uitstoot komt ook van uitlaatgassen. De overheid wil een schonere lucht. Want te veel stikstofuitstoot verstoort de biodiversiteit in Natura 2000 gebieden. CO2 warmt de aarde op (broeikaseffect) en verandert het klimaat. En te veel fijnstof, zoals roet, is schadelijk voor onze luchtwegen en levensverwachting (bron: RIVM ).

Dit zeggen de cijfers

De verkeers-en vervoersector stootte 18,9% van de totale uitstoot van broeikasgassen uit in 2018 (35,6 Mton). Terwijl in 2018 de totale uitstoot daalde met 2,6%, deed de sector verkeer en vervoer er een schepje van 0,84% bovenop (bron: Rijksoverheid, emissieregistratie broeikasgassen). Als we praten over de uitstoot van verkeer, dan hebben we het eigenlijk over koolstofdioxide, stikstof en fijnstof.

Uitstoot broeikasgassen in Nederland

Uitstoot broeikasgassen in NederlandBron: Compendium van de Leefomgeving.

Plannen van de overheid

Naast noodmaatregelen voor het terugdringen van stikstof stuurt de overheid aan op elektrisch rijden, fietsen en biobrandstoffen. De overheidsplannen – én gerechtelijke uitspraken- maken de overstap naar duurzaamheid minder vrijwillig. Dit zijn de belangrijkste doelen die op ons afkomen.

Minder broeikasgassen:

 • 25% minder broeikasgassen voor eind 2020 ten opzichte van 1990 (Urgenda-uitspraak. Bron: Rechtspraak.nl)
 • 95% minder broeikasgassen in 2050 en 49% minder CO2-uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord)

Minder uitstoot transportsector:

 • Maximale CO2 uitstoot in de mobiliteits-en transportsector van 25 megaton in 2030; dat is 17% minder dan in 1990. (Bron: Energieakkoord voor duurzame groei)
 • 50% meer gezondheidswinst in 2030 tov 2016. Om te voorkomen dat er jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig blijven sterven aan verontreinigde lucht. “Gemiddeld leven we 9 maanden korter door vieze lucht die we zelf veroorzaken,” stelt staatssecretaris Van Veldhoven. (Bron: Schone Lucht Akkoord)
 • In 2020 moet minimaal 10% van alle brandstoffen bestaan uit biobrandstoffen, zoals biodiesel, bio-ethanol of biogas. (Bron: Europese richtlijn Hernieuwbare Energie). Het merendeel van de biobrandstoffen is gemaakt van plantaardige materialen (palmolie, suikerriet of koolzaad) uit tropische landen. Het is niet de bedoeling dat de productie daar ten koste gaat van landbouwgrond voor voedselgewassen. De import van deze biobrandstoffen moet mede daarom aan eisen voldoen. Het alternatief is biobrandstoffen maken uit afval. Bijvoorbeeld uit veevoer, frituurvet of algen.

Minder uitstoot auto’s

 • De overheid wil dat er vanaf 2030 alleen nog auto’s zonder uitstoot van de productieband rollen. Bijvoorbeeld elektrisch, met behulp van een batterij, waterstofbrandcel of zonnepanelen. (Bron: Regeerakkoord Rutte II, ‘vertrouwen in de toekomst’)
 • In 2025 moet de helft van de nieuw verkochte auto’s een elektrische aandrijflijn en stekker hebben; waarvan minimaal 30% volledig elektrisch. 

Maatregelen duurzaam vervoer

De overheid neemt verschillende maatregelen. Van het verbeteren van de infrastructuur voor elektrische auto’s tot het ontmoedigen van het gebruik van dieselauto’s. Een overzicht van de maatregelen:

Duurzaam van A naar B

 • Vanaf 2023 komt er een heffing voor vervoerders met vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3500 kg. 
 • Milieuvriendelijker goederenvervoer, zodat efficiënter vervoer mogelijk is. Bijvoorbeeld langere vrachtwagens.
 • De scheepsvaart krijgt ook te maken met regels voor minder uitstoot en energieverbruik.
 • 20 plattelandsgemeenten maken afspraken over het gebruik van deelauto’s. Naast minder parkeerdruk zorgt het ook voor 8 tot 13% minder CO2 uitstoot (bron: Rijksoverheid). De opzet is 100.000 deelauto’s in 2021 met 700.000 gebruikers.
 • Voer je als leverancier opdrachten uit voor de overheid? Dat kan als je voldoet aan de voorwaarde dat je gebruikmaakt van schone mobiele bouwmachines, bijvoorbeeld elektrische. Deze maatregel heeft ook effect op de stikstofuitstoot.

Schonere auto’s

 • Invoeren van milieuzones: vanaf 1 januari 2020 gelden landelijke regels over milieuzones. Oudere personen-, bestel- en/of vrachtauto’s op diesel mogen in een aantal gemeentes de stadskern niet meer in. Dit is afhankelijk van de emissieklasse van je voertuig. Vanaf 2025 hebben de 30 tot 40 grootste steden emissievrije zones. Alleen voertuigen zonder uitstoot mogen de stadskernen in.
 • Dieselauto’s krijgen tijdens de APK een roetfiltertest vanaf 2021.
 • Labels voor auto’s: nieuwe auto’s zijn voorzien van een energielabel; vergelijkbaar met een energielabel van je huis of koelkast. Deze geeft aan hoe zuinig deze is qua CO2-uitstoot ten opzichte van vergelijkbare voertuigen.
 • Europees bandenlabel: op alle nieuwe banden zit een bandenlabel. Hiermee vergelijk je het brandstofverbruik en geluid.

Tanken en opladen

 • E10 benzine bij tankstations: sinds oktober 2019 bieden Nederlandse tankstations ook ‘groenere’ benzine E10 aanbieden. Hier is tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol aan toegevoegd wat zorgt voor minder CO2-uitstoot.
 • Betere laad- en tankinfrastructuur voor duurzame brandstoffen, zoals extra snelladers voor elektrische auto's. Voor eind 2020 kan je bij 8 punten in Nederland terecht voor het tanken van waterstof.

Regelingen voor groene mobiliteit 

De overheid wil elektrisch rijden stimuleren omdat het beter is voor het milieu. Er gelden diverse regelingen, zoals tijdelijk geen motorrijtuigenbelasting en bpm (aanschafbelasting), een beperkte bijtelling en subsidie voor de aanschaf van een nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto. Eigenaren van dieselvoertuigen betalen aan de andere kant meer door een fijnstoftoeslag van 15% en een stijgende accijns. De overheid verwacht dat waterstof een belangrijke energiebron in de toekomst is. 

Met fietsen verklein je ook de co2-footprint. Voor deze vorm van duurzame mobiliteit zijn er diverse regelingen.

Investeer je in milieuvriendelijke technieken en duurzaam vervoer? Denk eens aan willekeurig afschrijven (Vamil) voor belastingvoordeel. Of de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Wil je binnen je bedrijf laadpunten aanleggen voor stekkerauto’s, bestelwagens of taxi’s? In de Startgids vind je een hiervoor stappenplan en een checklist voor wanneer je in gesprek gaat met leveranciers.

Voorbeelden van duurzaam rijden per sector

Er zijn ondernemers in verschillende sectoren die al langer bezig met milieuvriendelijker vervoer. Ontdek wat zij al bedachten.

Landbouw

 • Volledig elektrisch vierwielaangedreven én gestuurd? Deze tractor kan het.
 • Wied-machine op zonne-energie: klimaatneutraal en liggend onkruid wieden voor landbouwers.

Wegverkeer

 • Een ondergronds laadstation voor elektrische voertuigen is een alternatief voor een laadpaal. Als er bijvoorbeeld minder ruimte is in een woonwijk voor de aanleg van oplaadpunten.
 • Platform voor het efficiënter inzamelen van bedrijfsafval; het aantal vervoersbewegingen kan met 60% naar beneden.
 • Deeldienst van emissieloze e-scooters voor een betere luchtkwaliteit en gemak in drukke binnensteden.
 • Bulklogistiek van vloeistoffen? Deze composiet tankcontainer vermindert het brandstofverbuik met 5 tot 10%, door een lager gewicht en betere isolatie ten opzichte van traditionele stalen tankcontainers.
 • Deze ondernemers buigen verkeerslawaai af en drukken zo het sterftecijfer

Scheepvaart

 • De zware industrie, spoorvervoer en scheepvaart zijn nog niet volledig geholpen met elektrisch rijden of waterstof. Voor deze sectoren is er de duurzame stookolie uit afvalstromen, veelal afkomstig uit de pulp- en papierindustrie en van gebruikt frituurvet.
 • Dit gasreinigingssysteem filtert zwavel, fijnstof en CO2 uit de uitstoot van kleine en middelgrote schepen. Deze ontstaat bij het gebruik van fossiele brandstoffen.
Naast het verduurzamen van vervoer, krijg je mogelijk ook te maken met andere klimaatmaatregelen van de overheid. Bijvoorbeeld voor het energiezuinig maken van je pand of circulair ondernemen.
Ellen Koekkoek

Als KVK-adviseur tip ik ondernemers over innovatie en de beweging naar het ‘nieuwe ondernemen’. En schrijf ik over het stikstofdebat, veranderingen in de foodbranche en samenwerken. Op KVK.nl, socials en Gespot! Innovatienieuws.

InspiratiePage