Gebruiksvoorwaarden KvK Import Game app

Gebruiksvoorwaarden KvK Import Game app
 1. Reikwijdte
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de KvK Import Game (“App”) als alle gegevens, informatie en diensten, die via de App worden aangeboden (“Diensten”). De App en Diensten worden u aangeboden door de KvK.

 2. Definities
  KvK: De rechtspersoon krachtens publiekrecht Kamer van Koophandel, gevestigd te (3511 BT) Utrecht, aan de Sint Jacobsstraat 300.
  Gebruiker: Personen, die een onderneming hebben of willen starten op het gebied van het importeren van goederen, die van de App gebruikmaken.
  Dienst: De dienst in verband met de App bestaat eruit dat Gebruiker:
  1. diverse importmissies kan spelen om kennis op het gebied van importeren te vergroten;
  2. resultaten van gespeelde missies terug kan zien in de ranking met andere gebruikers;
  3. resultaten van gespeelde missies en scores kan delen met zijn/haar eigen netwerk.
  App: De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat in verband met de Dienst door de KvK wordt aangeboden. De app kan alleen worden gebruikt op mobiele applicaties Android en iOS.
  Profiel: Het gebruikersprofiel van Gebruiker.
  Data: Gegevens over importmissies, situaties en in bepaalde gevallen persoonsgegevens.

 3. Gebondenheid aan voorwaarden
  1. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van de KvK.
  2. Deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van de KvK zijn (tevens) te raadplegen, downloaden en printen op www.kvk.nl.
  3. Indien de App, of de gebruiker via de App, gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. De KvK is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden.
  4. De KvK is gerechtigd om de voorwaarden van de App tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door de KvK gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van de App alsmede de Dienst.
 4. Aanmaken Profiel
  1. Voordat de Gebruiker gebruik kan maken van de App als genoemd in artikel 2 , kan de Gebruiker kiezen een eigen Profiel te registreren of een standaard Profiel aan te maken onder nummer.
  2. In het eigen Profiel worden onder meer de volgende gegevens opgenomen: zelf te verzinnen gebruikersnaam, e-mailadres, eigen functie en soort sector/branche.
  3. In een standaard Profiel worden de volgende gegevens opgenomen: het woord 'gebruiker' aangevuld met een willekeurige reeks van 5 cijfers.
  4. Het eigen Profiel en het standaard Profiel worden niet langer bewaard dan de termijn waarin de App op de smartphone van de gebruiker is geïnstalleerd.
  5. Wanneer de gebruiker de App verwijdert worden de gegevens gewist.
 5. Gebruik van Import Game
  1. De KvK stelt aan de Gebruiker het gebruik van de App ter beschikking. Het gebruiksrecht van de Gebruiker strekt zich niet uit tot de broncode van de App, en is niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
  2. Het is een Gebruiker uitsluitend toegestaan (de Data van) de App te gebruiken in het kader van de Dienst.
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan om de App (of de Data) op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, te “scrapen”, “crawlen” of “spideren”. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan om Data van andere Gebruikers of andere informatie uit de App te exporteren (behalve op de wijzen zoals door de KvK aangeboden), dan wel om de App met andere technologie of software te benaderen. Evenmin is het toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
  4. Het is een Gebruiker voorts niet toegestaan de App te gebruiken:
   1. voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam);
   2. op dusdanige wijze die ertoe leidt dat de App in haar functionaliteit schade oploopt;
   3. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
   4. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
   5. op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
   6. op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van de KvK.
 6. Beschikbaarheid
  1. Hoewel de KvK beoogt de App zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat de App wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. De KvK garandeert niet dat de App zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
  2. De KvK behoudt zich het recht voor om het Profiel om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van de App.
  3. In het geval van een inbreuk of beweerde/mogelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden ten gevolge van de App, is de KvK gerechtigd de App te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de (mogelijke) inbreuk daardoor wordt weggenomen. De KvK is in dat geval gerechtigd de functionaliteit daarvan tijdelijk buiten werking te stellen.
  4. De KvK is niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies data) die mocht voortvloeien uit eventuele onvolledige of onjuiste informatie vanuit de content in de Dienst (hieronder ook begrepen niet verzonden nieuwswaardigheden vanuit de push-notificatie). Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de KvK (anders dan hiervoor aangegeven).
  5. De KvK is niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies data) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van de App en/of Profiel. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de KvK (anders dan hiervoor aangegeven).
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle auteursrechten, merken, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) die via de Dienst wordt aangeboden komen toe aan de KvK die de content heeft ingebracht.
  2. Gebruiker verkrijgt geen enkele gebruikslicentie voor wat betreft deze intellectuele eigendomsrechten, noch in het kader van de Dienst noch daarbuiten (een en ander behoudens dwingend wettelijke bepalingen). Informatie vanuit de App mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, opvragen dan wel hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KvK.
 8. Privacy
  1. Gebruiker verleent de KvK en door haar ingeschakelde derden toestemming om in verband met de Dienst/App het Profiel te verwerken en op te nemen in een of meer bestanden.
  2. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de andere aangemelde Gebruikers het Profiel van Gebruiker kunnen inzien.
  3. De KvK mag in het kader van de Dienst op ieder moment gebruik maken van deze contactmogelijkheden, bijvoorbeeld in verband met onderhoudswerkzaamheden en het (de)blokkeren van een Profiel.
  4. De Gebruiker stemt verder in met de meer uitgebreide bepalingen omtrent privacy in de Privacyverklaring van de KvK.
 9. De-activatie en einde Dienst
  1. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn Profiel te beëindigen op de wijze zoals door de KvK aangegeven.
  2. De KvK is gerechtigd om het Profiel van de betreffende Gebruiker direct tijdelijk te deactiveren of te beëindigen, dan wel om bepaalde Data te verwijderen:
   1. indien de KvK aanwijzingen heeft dat een Gebruiker de App in strijd met artikel 5 gebruikt (heeft) of anderszins ongewenst handelt;
   2. indien de Gebruiker op andere wijze in strijd handelt met de voorwaarden omtrent de Dienst.
  3. De KvK is gerechtigd om de Dienst op elk moment te beëindigen en de App niet meer aan te bieden.
 10. Aansprakelijkheid
  1. De KvK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van de App, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van verouderde of incorrecte informatie (afkomstig van eigen Profiel of dat van een andere Gebruiker), dan wel contact en/of samenwerking met een andere Gebruiker of gebreken in de beschikbaarheid of werking van de software.
  2. In ieder geval is de KvK niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door de KvK van de App, Dienst en/of enig Profiel dan wel gebruik van de App door een derde in strijd met deze voorwaarden.
  3. In geen geval zal de eventuele vergoeding van schade door de KvK meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van de KvK wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de KvK komt.
  4. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de KvK (anders dan in deze voorwaarden aangegeven).
  5. Gebruiker zal de KvK en/of door haar ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, (geldelijke) verplichtingen, claims, schade, kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en schikkingsbedragen) en/of overige gevolgen die geleden of verschuldigd worden in verband met strijd met het bepaalde onder artikel 4.2 t/m 4.4 (juistheid gegevens), 5.3 t/m 5.4 (geen inbreuk) en 8.2 (privacy derden).
 11. Varia
  1. Op de Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op enigerlei andere wijze kan worden beslecht, is de bevoegde rechter te Midden-Nederland (Utrecht) bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
  3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.

Heeft deze informatie je geholpen?