Importeren

Kleding importeren

Wil je met je bedrijf spijkerbroeken, t-shirts, rokken, jassen of andere kleding importeren, houd dan rekening met producteisen. Er geldt Europese en nationale wetgeving als je kleding op de markt brengt. Let ook op de regels van parallelimport als je merkartikelen importeert.

Het maakt verschil of je kleding importeert uit een land binnen of buiten de EU. Importeren uit een land buiten de EU brengt meer verplichtingen met zich mee zoals het aangeven van de goederen bij de douane en het betalen van invoerrechten. In dit artikel lees je hoe je de import van kleding aanpakt.

Producteisen

Er is een Europese richtlijn (2001/95/EG) voor algemene productveiligheid. Alle producten die op de Europese markt komen moeten veilig zijn. Voor kleding en textiel gelden aanvullend specifieke producteisen.

Europese wet voor textielproducten

De Europese wet voor textielproducten (Europese Verordening Nr. 1007/2011) zorgt ervoor dat consumenten bij aankoop weten uit welke textielvezels kleding en andere textielproducten bestaan. In de wet staan bepalingen over etikettering en vezelbenamingen van deze producten.

REACH

REACH, Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen, is een Europese wet die mens en milieu beschermt tegen de gevaren van chemische stoffen. Bepaalde chemicaliën mogen niet of beperkt voorkomen in producten. Voor kleding en textielproducten is bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde azo-kleurstoffen verboden omdat deze kankerverwekkend zijn.

Binnen REACH gelden verschillende verantwoordelijkheden voor:

  • Bedrijven die producten importeren uit landen buiten de EER, in de REACH-wetgeving importeur genoemd.
  • Bedrijven die producten importeren uit landen die horen bij de EER, in de REACH-wetgeving distributeur genoemd.

Biociden

Biociden bevatten actieve (werkzame) stoffen die schadelijke organismen bestrijden. Biociden kunnen verwerkt zijn in textiel vanwege desinfecterende eigenschappen of als conserveermiddel in bijvoorbeeld leer. Voor het op de markt brengen van biociden en met biociden behandelde producten geldt Europese wetgeving. Werkzame stoffen in biociden vereisen goedkeuring op EU-niveau en voor biociden zelf geldt toelating op nationaal of EU-niveau. Het Europees agentschap voor chemische stoffen ECHA geeft informatie over regelgeving voor biociden en met biociden behandelde voorwerpen. Of stel je vraag aan de Helpdesk behandelde voorwerpen.

CE-markering

Voor veiligheidskleding gelden specifieke regels. Veiligheidskleding die je in de EER op de markt brengt moet voorzien zijn van CE-markering. Deze CE-markering geeft aan dat de kleding voldoet aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Eisen voor CE-markering van beschermende kleding staan in de Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Veiligheid van kinderkleding

Voor het voldoen aan de veiligheidseisen van kinderkleding bestaat een Europese productnorm: EN 14682:2014. Deze norm specificeert eisen voor koorden en treksluitingen op kinderkleding. Kinderkleding die niet voldoet aan deze norm mag je niet verhandelen.

Bedreigde dier- en plantensoorten

CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Deze overeenkomst tussen 183 landen gaat over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten. Het CITES-verdrag moet het uitsterven van bedreigde dieren en planten voorkomen. CITES geldt ook voor kleding en andere textielproducten waarin bedreigde plant- en diersoorten zijn verwerkt. Voor sommige soorten van bedreigde dieren en planten geldt dat de commerciële handel in zijn geheel verboden is, terwijl voor andere soorten invoerbeperkingen gelden.

Bont

Kleding die je in de EU op de markt brengt mag geen katten- en hondenbont bevatten. Ook geldt een verbod voor zeehondenproducten in kleding. Tenzij het gaat om zeehondenproducten die afkomstig zijn van traditionele jacht door Inuit- en andere inheemse gemeenschappen. Er gelden dan wel specifieke voorwaarden.

Etikettering

Er gelden regels voor etiketten in kleding en andere textielproducten. Zo moeten de materialen waaruit het product bestaat op het etiket staan en mag je alleen namen van de textielvezels uit de lijst van textielvezelbenamingen (bijlage 1 van de Europese Verordening Nr. 1007/2011) gebruiken.

Nationale eisen

EU-landen kunnen aanvullende nationale regels hebben. Nederland kent regels voor het gebruik van formaldehyde in kleding en textiel en stelt eisen aan brandveiligheid. Wil je kleding verkopen binnen de EU? Hou dan rekening met de nationale regels van de lidstaat waaraan je verkoopt. Als je wilt weten welke eisen een lidstaat stelt aan jouw product, kun je contact opnemen met het Product Contact Point van dat land.

Meer over producteisen

Deze instanties geven meer informatie over de producteisen voor kleding:

Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Hiervoor stelt zij marktinformatie beschikbaar die ook bruikbaar is voor Nederlandse importeurs. Zo ook over producteisen voor kleding.

Europese Commissie

Op Access2Markets staat informatie over producteisen en importprocedures voor producten die je importeert van buiten de EU. Zo zoek je de juiste informatie op:

  • Selecteer in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit je de kleding importeert. Selecteer in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer (bijvoorbeeld Nederland).
  • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. Een HS-code (Harmonized System code) is een goederencode die de douane wereldwijd gebruikt voor het indelen van producten. Ieder product heeft een andere HS-code. De HS-codes voor kleding beginnen met 61 (kleding van brei-of haakwerk) of 62 (anders dan brei- of haakwerk). Vul in het veld ‘Productnaam of HS-code’ 61 (of 62) in en klik op ‘zoeken’.
  • Je ziet nu een lijst met omschrijvingen gerelateerd aan kleding. Blader verder (door op + te klikken) totdat je terechtkomt bij de omschrijving van je product en de goederencode die daarachter staat.
  • Klik op de goederencode van je product.
  • Je komt bij het onderdeel ‘Tarieven’. Hier vind je de invoerrechten terug voor je product. Voor informatie over producteisen en importprocedures klik je in het overzicht aan de linkerkant op ‘importvoorschriften’.

Nederlandse overheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven zich houden aan de regels voor kleding en textiel. De website Waarzitwatin van VeiligheidNL en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over de aanwezigheid van chemische stoffen in consumentenproducten waaronder kleding.

Modint

Modint, brancheorganisatie voor producenten, groothandels en importeurs van kleding, ondersteunt aangesloten leden bij internationaal zakendoen. Modint adviseert onder andere over producteisen, juridische contracten en douanezaken.

Productaansprakelijkheid

Importeer je kleding uit landen buiten de EER? Of koop je kleding in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor (letsel)schade veroorzaakt door een gebrek aan de kleding. Je wordt dan, in juridische zin, gezien als producent. Zorg dat je kleding voldoet aan alle eisen en regels. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Inzamelen en recyclen kleding verplicht vanaf 2023

Vanaf januari 2023 ben je als producent of importeur verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding op de Nederlandse markt. Lees meer over deze (wets)wijziging.

Parallelimport

Het buiten de officiële distributiekanalen om importeren van merkproducten heet parallelimport. Je koopt dan niet het merkartikel bij de officiële buitenlandse fabrikant of officiële importeur. Maar bijvoorbeeld bij een buitenlandse tussenhandelaar. Wil je merkkleding via parallelimport importeren uit landen buiten de EER? Dit mag alleen als je toestemming hebt van de merkhouder. De merkhouder heeft het recht om een product als eerste op de EER-markt te brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is het product eenmaal door de merkhouder, of met zijn toestemming door een ander, voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Het recht van de merkhouder is dan uitgeput. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat.

Je mag geen namaakkleding importeren en verhandelen. Dit is strafbaar.

Importeren uit ander EU-land

Binnen de EU geldt vrij verkeer van goederen. Importeer je kleding uit een andere lidstaat, dan betaal je geen invoerrechten. Je doet ook geen invoeraangifte bij de douane. Je leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Hiervoor geef je jouw btw-identificatienummer door aan je buitenlandse leverancier. Je berekent 21% Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je meestal deze btw als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Importeren uit land buiten EU

Voor kleding die je invoert uit een land buiten de EU doe je aangifte bij de Nederlandse Douane. Meestal verzorgt je vervoerder of douane-expediteur dit namens jou. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten zij ook eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer is verplicht bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Voer je kleding in uit een land buiten de EU dan betaal je meestal invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de tiencijferige taric-code, ofwel goederencode bij invoer, van het kledingstuk dat je importeert. Een taric-code bestaat uit de zescijferige HS-code aangevuld met vier cijfers. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs van de goederen plus de vervoers- en eventuele verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU. Tarieven van invoerrechten vind je in het Gebruikstarief van de douane. Klik op ‘nomenclatuur’ en daarbinnen op ‘raadplegen via nomenclatuur’. Kleding vind je onder Afdeling XI. Klik daarna op de mapjes zodat je uitkomt bij de tiencijferige taric-codes en tarieven van invoerrechten.

De indeling in een taric-code hangt grotendeels af van het type kledingstuk en het gebruikte materiaal. Kledingstukken hebben een taric-code die begint met 61 (kleding van brei-of haakwerk) of 62 (anders dan brei- of haakwerk). Het invoerrecht op kleding is meestal 12%. Voor gebruikte kleding (geen vodden of lompen) geldt 6309 00 00 00 als 10-cijferige taric-code. Daarbij hoort een invoerrecht van 5,3%.

Heb je hulp nodig bij het vinden van de taric-code en de invoerheffingen van je importproduct? Bel dan met de BelastingTelefoon Douane.

Minder invoerrechten

Soms betaal je minder invoerrechten. Bijvoorbeeld als je nieuwe of gebruikte kleding rechtstreeks importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De kleding moet dan wel van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Je toont de preferentiële oorsprong aan met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring, zoals een EUR.1-certificaat, factuurverklaring of Attest van Oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring nodig is hangt af van het verdragsland.

Met Turkije vormt de EU een douane-unie. Hierdoor betaal je voor kleding van Turkse herkomst geen invoerrechten. Met China en de VS is geen handelsverdrag, dus je betaalt dan meestal 12% invoerrechten.

In het Gebruikstarief van de douane ga je met de tiencijferige taric-code van je product en het land waaruit je importeert na of je in aanmerking komt voor tariefpreferentie (verlaging van invoerrechten). Kom je er niet uit, bel dan met de BelastingTelefoon Douane.

Naast handelsverdragen zijn er meer mogelijkheden voor het betalen van minder of geen invoerrechten.

Btw bij invoer van buiten de EU

Bij invoer in Nederland betaal je 21 % Nederlandse invoer-btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte.

Samples importeren

Voordat je een grote bestelling plaatst bij een buitenlandse leverancier wil je weten of de kleding voldoet aan de kwaliteitseisen. Vraag daarom om samples, ook monsters genoemd. Bij invoer van samples uit landen buiten de EU betaal je geen invoerbelasting. Het moet dan gaan om een beperkte hoeveelheid en waarde. Samples mag je niet gebruiken voor verkoop. Daarom mag de douane eisen dat kledingsamples onbruikbaar zijn voor verkoop. Bijvoorbeeld door het versnijden, doorboren of aanbrengen van een duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar merkteken.

Stappenplan importeren

Succesvol starten met importeren lukt als je over voldoende kennis van het importproces beschikt. Met het Stappenplan importeren loop je in veertien stappen door het hele importproces. Van marktonderzoek tot het sluiten van de deal.

Animatie: 'Importeren: hoe doe je dat?'

Wat komt er bij kijken als je goederen importeert? Deze animatie legt het uit.

Deze video kun je alleen afspelen als je cookies hebt geaccepteerd. Wijzig je cookieinstellingen en ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.
Marcel Hoebink

Als content creator help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik schrijf over invoerrechten, incoterms, invoerregels en het importeren van specifieke producten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage
Internationaal