Importeren

Levensmiddelen importeren

Als je levensmiddelen importeert moet je voldoen aan Europese eisen op het gebied van voedselveiligheid. Zoals traceerbaarheid van levensmiddelen in alle stadia van productie, verwerking en distributie. Dit is nodig omdat levensmiddelen soms stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Welke importregels van toepassing zijn hangt af van het soort levensmiddel dat je invoert.

Voor levensmiddelen gelden algemene en aanvullende eisen. Ook maakt het verschil of je de producten importeert uit de EU of uit een land daarbuiten.

Algemene eisen

Als importeur van levensmiddelen moet je je houden aan de Europese Algemene Levensmiddelenwet. Hierin staan kaders voor voedselveiligheid en een systeem van traceerbaarheid. Dan zijn levensmiddelen traceerbaar in alle stadia van productie, verwerking en distributie. Onveilige levensmiddelen worden zo snel van de markt gehaald. Je hebt een meldingsplicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als blijkt dat jouw producten onveilig zijn.

Levensmiddelenhygiëne

Als je levensmiddelen, verwerkt, vervoert of opslaat moet je volgens de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne een voedselveiligheidsplan hebben. Je moet werken volgens de HACCP-principes (Hazard Analysis Critical Control Points) waarmee je voedselveiligheidsrisico’s en hoe je deze kunt voorkomen in kaart brengt.

Schadelijke stoffen

Voedingsmiddelen kunnen onbedoeld chemische stoffen en micro-organismen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid van consumenten. Bijvoorbeeld zware metalen, mycotoxinen (schimmelgifstoffen) en nitraat. Deze stoffen heten contaminanten. Zo is ochratoxine A een mycotoxine die voorkomt in koffie en thee en in wijn. De EU heeft een wet om verontreinigingen in levensmiddelen tot een minimum te beperken. Verder zijn invoer en verkoop in de EU van met hormonen geproduceerde voedingsmiddelen verboden.

Pesticiden ofwel bestrijdingsmiddelen kunnen ook schadelijk zijn voor de mens. Daarom gelden maximaal toelaatbare gehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen. Sommige pesticiden zijn altijd verboden.

Novel foods

Nieuwe voedingsmiddelen zijn levensmiddelen die binnen de EU voor 15 mei 1997 niet of weinig in menselijke voeding voorkwamen. Bijvoorbeeld nieuw ontwikkelde of verbeterde voedingsmiddelen of levensmiddelen van buiten de EU die nieuw zijn voor de Europese markt. Je mag ze alleen op de markt brengen met Europese markttoelating. Je moet aantonen dat het voedingsmiddel veilig is. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG-MED) informeert je over de toelatingsprocedure.

Genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Je hebt een vergunning nodig als je levensmiddelen wilt importeren die genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) bevatten. Hiervoor dien je een aanvraag voor markttoelating in bij het Food-Feed loket van Bureau GGO.

Etikettering

Voor het op de markt brengen van verpakte en niet-voorverpakte levensmiddelen in de EU geldt een Europese wet voor de verstrekking van voedselinformatie. Etiketteringsregels geven consumenten ‘essentiële informatie’ over het levensmiddel. Voor bepaalde levensmiddelen gelden specifieke Europese etiketteringsvoorschriften.

In Nederland is de Europese wet voor de verstrekking van voedselinformatie omgezet in het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. In dit besluit staat dat de verplichte voedselinformatie op voorverpakte levensmiddelen bestemd voor de Nederlandse markt Nederlandstalig moet zijn. Lees meer over etiketteringsregels voor voorverpakte levensmiddelen en raadpleeg het Handboek Etikettering van levensmiddelen.

Aanvullende eisen

Naast algemene eisen gelden aanvullende eisen voor de import van levensmiddelen, afhankelijk van het soort. Vier voorbeelden.

1. Levensmiddelen van dierlijke oorsprong

Producten van dierlijke oorsprong zoals visserijproducten en vlees- en zuivelproducten mag je alleen invoeren uit door de EU erkende landen. Bevoegde autoriteiten in deze landen controleren of bedrijfsinrichtingen in hun land voldoen aan de voedselveiligheidseisen die de EU stelt. De inrichtingen en producten van leveranciers van binnen en buiten de EU moeten voldoen aan Europese eisen van traceerbaarheid, hygiëne en maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen.

De NVWA voert een veterinaire controle uit bij de invoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong in de EU. De NVWA controleert aanwezige documenten zoals een veterinair gezondheidscertificaat, stelt vast of de gegevens va de zending overeenkomen met het veterinair certificaat en voert eventueel een fysieke inspectie op de producten uit.

Importeer je producten van de bijenteelt zoals honing? Met de tool Import Veterinair Online van de NVWA zie je vanuit welke landen buiten de EU je wel of geen honing mag invoeren.

Selecteer:
Categorie → dierlijk
Vorm → overige producten humane consumptie
Soort → honing
Gebruiksdoel → humane consumptie
Bestemming → invoer
Vervolgens kun je de datum van invoer en het land van oorsprong ingeven.

2. Groenten en fruit

Voor veel verse groenten en fruit is bij invoer in de EU een gezondheidscertificaat ofwel fytosanitair certificaat nodig. Ook gelden er handelsnormen voor de kwaliteit van verse groenten en fruit. Bij binnenkomst in Nederland voert het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) de controle uit op aanwezige documenten en producten.

3. Voedingssupplementen

Importeer je voedingssupplementen dan moet je je houden aan de Europese richtlijn voor voedingssupplementen. EU-landen hebben deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving. In Nederland geeft de Warenwet aan welke vitamines en mineralen een voedingssupplement mag bevatten en, voor een aantal, in welke hoeveelheden.

4. Dranken

Importeer je bier of wijn dan betaal je accijns aan de douane. Dit geldt ook als je sterke drank importeert. Daarnaast mag je niet zomaar sterke drank verkopen aan consumenten, ook niet via een webshop. Hiervoor heb je een slijterijvergunning nodig. Ook mag je alleen alcohol verkopen aan personen van achttien jaar of ouder. Bij import van alcoholvrij bier, frisdranken, mineraalwater, vruchten- of groentesappen betaal je verbruiksbelasting.

Meer informatie

De volgende instanties geven informatie over de eisen waaraan geïmporteerde levensmiddelen moeten voldoen.

Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Deze marktinformatie is ook bruikbaar voor Nederlandse importeurs, zoals Europese producteisen voor:

Europese Commissie

Op Access2Markets van de Europese Commissie vind je informatie over importvoorschriften voor producten die je importeert van buiten de EU. Op de site vind je uitleg over het gebruik van de database.

NVWA

De Import Veterinair Online-tool geeft antwoord op de vraag of invoer van levensmiddelen van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong in de EU mogelijk is. Ook verstrekt deze tool informatie over aanvullende eisen bij invoer van levensmiddelen in de EU.

Productaansprakelijkheid

Wanneer je levensmiddelen importeert uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of deze binnen de EER inkoopt onder je eigen label of merknaam ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan dit product. Zorg er dan ook voor dat ze voldoen aan alle eisen en regels.

Biologische levensmiddelen

Als je biologische levensmiddelen importeert gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. Biologische levensmiddelen van buiten de EU moeten voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die gelden voor in de EU geproduceerde biologische levensmiddelen.

Keurmerken

Binnen de levensmiddelensector is veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met gecertificeerde levensmiddelen laat je zien dat jouw producten duurzaam tot stand kwamen en rekening is gehouden met milieu, arbeidsomstandigheden en/of eerlijke handelsvoorwaarden. Er zijn verschillende keurmerken voor levensmiddelen.

Invoerrechten betalen

Het maakt uit of je goederen importeert uit een EU-land of uit een land buiten de EU. Importeer je uit een land buiten de EU dan moet je aangifte doe bij de douane en betaal je meestal invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de tiencijferige taric-code, ofwel goederencode bij invoer, van het soort levensmiddel. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde van de goederen. Tarieven van invoerrechten vind je in het Gebruikstarief van de douane. Klik op ‘nomenclatuur’ en daarbinnen ‘raadplegen via nomenclatuur’. Levensmiddelen vind je onder Afdelingen I t/m IV. Door op de mapjes te klikken kom je uit bij de taric-codes en tarieven van invoerrechten.

Bij de invoer van bijvoorbeeld verwerkte landbouwproducten betaal je soms aanvullende heffingen op basis van het gehalte aan melkvet, melkproteïne, zetmeel en suikers. Ook werkt de EU met tariefcontingenten. Dan geldt voor invoer in de EU van een bepaalde hoeveelheid van een specifiek product verlaging van invoerrechten. Is de hoeveelheid bereikt, ook wel uitputting van het tariefcontingent genoemd, dan betaal je vanaf dat moment het normale tarief aan invoerrechten.

Heb je hulp nodig bij het vinden van de taric-code en de invoerheffingen van jouw importproduct? Bel dan met de Belastingtelefoon Douane.

Minder of geen invoerrechten

Wanneer je levensmiddelen importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, geldt meestal tariefpreferentie. Je betaalt dan minder of geen invoerrechten. De levensmiddelen moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat ze geheel en al verkregen of toereikend bewerkt zijn in het verdragsland. Ook moeten de producten rechtstreeks vanuit het verdragsland worden geëxporteerd naar de EU. Je toont de preferentiële aan met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring, zoals een EUR.1-certificaat, factuurverklaring of Attest van Oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring nodig is hangt af van het verdragsland.

Verkopen binnen EU

Als je levensmiddelen verkoopt in andere lidstaten van de EU gelden nationale regels van de lidstaat van bestemming. Ook al is er sprake van vrij verkeer binnen de EU, mogelijk zijn er aanvullende (product)eisen. Zo heft Duitsland accijns over koffie, gereed voor consumptie. Ook geldt voor de meeste lidstaten een notificatieplicht voor het op de markt brengen van voedingssupplementen. Voor Nederland geldt dit niet. Het Product Contact Point van een EU-lidstaat informeert je over de eisen die dat land stelt aan jouw product.

Read this article in English

Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.
Marcel Hoebink

Als content creator help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik schrijf over invoerrechten, incoterms, invoerregels en het importeren van specifieke producten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage
Internationaal