Importeren

Machines importeren

Machines die niet voldoen aan veiligheidseisen mag je niet op de Europese markt brengen. Importeer je machines uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de machine. Deze aansprakelijkheid geldt ook als je machines koopt in een EER-land en onder eigen naam op de markt brengt.

In 2021 importeerde Nederland voor bijna 130 miljard euro aan machines en apparaten, bijna 25% van de totale goederenimport dat jaar (bron: CBS). Heb jij plannen om machines te importeren? In dit artikel lees je alle aandachtspunten.

CE-markering

Producten die je in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengt moeten voldoen aan producteisen. Dit zijn Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De EER bestaat uit de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Veel technische producten en verschillende consumentenproducten die op de EER-markt verschijnen moeten voorzien zijn van CE-markering. CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan bepaalde minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze eisen vind je terug in Europese richtlijnen en verordeningen.

De meeste machines vallen onder de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Ook andere richtlijnen, zoals de EMC-richtlijn, de richtlijn drukapparatuur of de laagspanningsrichtlijn kunnen op machines van toepassing zijn. Als een machine aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn(en) voldoet, mag de fabrikant het CE-merkteken aanbrengen op het product.

Fabrikant, importeur en distributeur

Een fabrikant mag meestal zelf beoordelen of zijn machine voldoet aan de eisen voor CE-markering, dit heet een conformiteitsbeoordeling. Als het product aan de eisen voldoet, stelt de fabrikant een ondertekende EG-verklaring van overeenstemming, dit is een conformiteitsverklaring, en een technisch constructiedossier op. Ook voorziet hij de machine van het CE-merkteken.

In bijlage 4 van de machinerichtlijn staan 23 categorieën van machines waarbij de fabrikant mogelijk een notified body moet inschakelen. Dit is het geval als de fabrikant zich bij de bouw van de machine niet volledig heeft gehouden aan relevante Europese normen (EN-normen). Een norm beschrijft hoe een product, in technische zin, kan voldoen aan (een van de) essentiële eisen. Een notified body is een aangewezen keuringsinstantie die controleert of de machine voldoet aan de eisen.

Importeer je een machine uit een land buiten de EER dan heb je ook verantwoordelijkheden. Je moet specifieke kennis hebben over de geldende richtlijnen. Je controleert of de fabrikant de conformiteitsbeoordeling juist heeft doorlopen, of de CE-markering juist is aangebracht en de gebruiksaanwijzingen in de juiste taal aanwezig zijn. Controleer als importeur ook op de aanwezigheid en volledigheid van het technisch dossier en bewaar de EG-verklaring van overeenstemming, de EC Declaration of Conformity, van de fabrikant. Raadpleeg aanvullend de informatie over ‘importers’ op de website van de Europese Commissie.

Wanneer je een machine uit een EER-land importeert heb je voldoende kennis nodig over de geldende richtlijnen. Controleer of de CE-markering is aangebracht, of de EG-verklaring van overeenstemming aanwezig is en of er gebruiksaanwijzingen (instructies, veiligheidsinformatie) aanwezig zijn in de juiste taal. Lees aanvullende informatie over 'distributors’ op de website van de Europese Commissie.

Importeer je machines uit de EER of buiten de EER en breng je deze onder eigen naam op de markt, dan neem je de rol en de verplichtingen van de fabrikant over.

Productaansprakelijkheid

Importeer je een machine uit een land buiten de EER? Of koop je een machine in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Je bent volgens een Europese richtlijn over productaansprakelijkheid in deze gevallen aansprakelijk voor (letsel)schade veroorzaakt door een gebrek aan de machine. Je verzekert je tegen productaansprakelijkheid met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Invoerrechten betalen

Of je invoerrechten betaalt hangt af van het land waaruit je machines importeert. Is dit een EU-land of een land buiten de EU? Binnen de EU betaal je geen invoerrechten. Importeer je uit een land buiten de EU dan doe je aangifte bij de douane en betaal je meestal invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de 10-cijferige taric-code, ofwel goederencode bij invoer, van de machine. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Tarieven van invoerrechten vind je in het Gebruikstarief van de douane. Klik op ‘nomenclatuur’ en daarbinnen ‘raadplegen via nomenclatuur’. De meeste machines vind je onder Afdeling XVI. Door op de mapjes te klikken kom je uit bij de taric-codes en tarieven van invoerrechten.

Hulp bij het vinden van de taric-code en de invoerheffingen van jouw importproduct krijg je van de Belastingtelefoon Douane.

Minder of geen invoerrechten

Wanneer je machines importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft, geldt meestal tariefpreferentie. Tariefpreferentie betekent dat je minder of geen invoerrechten betaalt als de machines van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Je toont de preferentiële oorsprong aan met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring, zoals een EUR.1-certificaat, factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk oorsprongscertificaat of -verklaring nodig is hangt af van het verdragsland.

Afspraken over transport

Maak vooraf goede afspraken met je buitenlandse leverancier over het transport van de machine(s). Spreek met elkaar een Incoterms®-regel af en neem deze op in het contract. Zo weet je beiden wie:

  • Het transport (tot waar) regelt en de kosten draagt.
  • Verantwoordelijk is voor eventuele transportverzekeringen, vergunningen, documenten en (douane)formaliteiten.
  • Op welk moment het risico draagt van verlies of schade aan de machine(s) tijdens het transport.

Betalingsverkeer

Betaal bij voorkeur niet vooruit Je loopt dan het risico dat de leverancier de machine(s) niet levert. Er zijn verschillende betalingsvormen mogelijk, zoals een Letter of Credit (L/C). Informeer altijd bij je bank naar de betalingsvorm (en valuta) die het beste past bij de transactie.

Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.
Marcel Hoebink

Als content creator help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik schrijf over invoerrechten, incoterms, invoerregels en het importeren van specifieke producten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage
Internationaal