Inputfinanciering

Het Handelsregister is één van de basisregistraties. Alle a-bestuursorganen (artikel 1:1 lid 1 Awb een:"orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld"), zoals gemeenten, provincies en waterschappen moeten voor hun publieke taken gebruikmaken van deze basisregistraties, dus ook van het Handelsregister. In de Gebruikersraad Handelsregister (vertegenwoordiging van overheidsorganisaties) is afgesproken dat a-bestuursorganen die standaardinformatieproducten afnemen, geen facturen ontvangen van KVK. Zij betalen hier jaarlijks een vast bedrag voor aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat; de zogenaamde inputfinanciering. KVK levert voor dit bedrag aan a-bestuurorganen de producten die onder inputfinanciering vallen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Vermelding Autorisatielijst voor a-bestuursorganen

Om gebruik te kunnen maken van de regeling inputfinanciering moet je vermeld staan op de Autorisatielijst Inputfinanciering. Om hiervoor in aanmerking te komen, stuur je een verzoek naar de KVK die dat beoordeelt. Je valt pas onder de regeling inputfinanciering vanaf het moment dat wij jouw aanvraag hebben beoordeeld en je daadwerkelijk op de lijst bent opgenomen. Voor vragen over deze autorisatielijst of aanmelden, kun je contact opnemen met account@kvk.nl.

2. Productlijst inputfinanciering

Alle standaard online informatieproducten vallen onder inputfinanciering. In de KVK Productlijst inputfinanciering staat precies vermeld welk product onder welke condities valt onder inputfinanciering. Op dit moment staan er ook nog maatwerkinformatieproducten op de lijst die onder bepaalde voorwaarden onder inputfinanciering geleverd kunnen worden. Wij adviseren je graag over welk product het best aansluit op jouw behoefte en of je deze onder inputfinanciering kunt afnemen. Neem contact met ons op via account@kvk.nl.

InfoPage