Personeel

NOW 2.0: bied je personeel omscholing aan

Sinds 6 juli is de opvolger van de NOW van kracht: de NOW 2.0. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Wil je in aanmerking komen voor financiële hulp vanuit de nieuwe, verlengde noodmaatregel? Dan moet daar wel iets tegenover staan: je helpt en begeleidt medewerkers met ontwikkeladvies en/of scholing.

Zitten medewerkers van je bedrijf thuis omdat alle activiteiten stil liggen? De NOW-regeling bood uitkomst. Als in: verleden tijd. Want nu is er de NOW-regeling 2.0. Even terug naar NOW, de oorspronkelijke noodmaatregel. Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Ondernemers die door de coronacrisis omzet verliezen ontvangen steun van de overheid om overeind te blijven. Afhankelijk van de omzetderving vergoedt de overheid tot 90% van de loonkosten.

NOW 2.0: nieuwe voorwaarden

Nu de crisis langer duurt, heeft de overheid het economisch noodpakket met onder meer de loonkostenregeling NOW verlengd. Je kunt tegen nieuwe voorwaarden sinds 6 juli 2020 NOW 2.0 aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Voorwaarden nieuwe loonkostenregeling NOW 2.0

De overheid stelt de volgende voorwaarden:

 • De omzetderving bedraagt minstens 20%.
 • Je mag in 2020 geen winstuitkering uitkeren aan aandeelhouders.
 • Je mag geen bonussen uitkeren aan bestuurders en directieleden.
 • Aandelen kopen in de eigen onderneming is niet toegestaan.
 • Je hebt een inspanningsverplichting om medewerkers te laten omscholen of bijscholen.

Inspanningsverplichting

Ben je werkgever en ontvang je geld van de overheid uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je NOW 2.0 benutten? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen.

Je kunt natuurlijk zelf aan de slag. Stel tijd en geld beschikbaar. Je kunt ook gebruik maken van opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen). Dit zijn stichtingen die er per sector voor zorgen dat het aanbod en het niveau van (potentiële) werknemers op peil blijft. Afspraken hierover lees je in een cao.

NL leert door

Benut je de loonkostenregeling, dan verwacht de overheid dat je aantoont dat je inzet toont voor je medewerkers. Als onderdeel van het steunpakket start het kabinet vanaf half juli met de verlenging en uitbreiding van het Noodpakket, met de subsidieregeling 'NL leert door’. Dit is een crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor medewerkers. Doel is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting richting jouw medewerkers door een verklaring af te leggen hieromtrent bij de NOW 2.0 aanvraag.

Vanaf 1 augustus kunnen werknemers kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Je werknemer regelt het eenvoudig zelf via hoewerktnederland.nl.

Subsidieaanvraag door loopbaanadviseurs

Na afloop van een ontwikkeltraject met een werknemer kan een loopbaanadviseur of opleidingsinstantie een subsidieaanvraag doen. Ze kunnen zich dan - individueel of in samenwerkingsverband - aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar verwachting zal er voor 50.000 tot 80.000 cursussen en trainingen subsidie worden aangevraagd.

Gratis online scholingsactiviteiten

Gaan de werkzaamheden of werkprocessen binnen je bedrijf veranderen? Je werknemers kunnen dit najaar gratis online scholingstrajecten volgen om hier qua kennis en vaardigheden beter op aan te sluiten.

Waarom inzet tonen voor werknemers?

Werkloosheid voorkomen is een van de doelen van de overheid. Om te voorkomen dat mensen vanwege de coronamaatregelen hun baan verliezen, keerde het UWV inmiddels aan ruim 110.000 bedrijven via de loonkostenregeling NOW 1.0 noodsteun uit. Bij deze bedrijven werken ongeveer 1,8 miljoen mensen.

Werkgelegenheid in cijfers

In juni publiceerden het CBS en het UWV de arbeidsmarktcijfers van april. De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Het aantal werkenden is ten opzichte van maart met 160.000 gedaald. Dat is de grootste daling sinds 2003, toen het CBS deze cijfers voor het eerst in kaart bracht.
 • Het aantal werklozen is met 41.000 gestegen. Daarmee is het werkloosheidspercentage van 2,9 in maart gestegen naar 3,4 in april, de grootste stijging sinds 2003.

Het CPB meldt dat de overheid ruim 20% van de werkenden in Nederland op enige wijze ondersteunt. Zonder deze steun was het werkloosheidscijfer wellicht hoger. Dat zien we ook bij de ontwikkeling van het aantal gewerkte uren: eind maart daalde het aantal gewerkte uren met 13% ten opzichte van de periode voorafgaand aan de coronamaatregelen.

De economie in Nederland kromp in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7%. Een krimp die sinds de kredietcrisis van 2009 niet meer is voorgekomen.

Waarom investeren in opleiding?

Werken mensen door een reorganisatie niet meer op de juiste plek? Is er geen geschikt werk meer voor medewerkers en lukt het niet om openstaande vacatures in te vullen met medewerkers die al in dienst zijn? Dan is opleiding of omscholing een optie.

Mensen opleiden kost geld en bespaart tegelijkertijd ook kosten. De voordelen van omscholen zijn:

 • Beter geschoold personeel verbetert de kwaliteit, de motivatie, de gedrevenheid en de productiviteit van medewerkers.
 • Kosten besparen bij werving en selectie, outplacement en ontslag.
 • (Eerder) opgebouwde kennis en ervaring blijven binnen het bedrijf.

Mogelijk heb je recht op subsidies en fiscale voordelen.

NOW 2.0 in de praktijk

Hoe help je medewerkers bij een carrièreswitch of loopbaanverandering?

 • Onderzoek carrièrekansen. Denk aan een beroepskeuzetest of loopbaanbegeleiding.
 • Onderzoek bij welke beroepen de kans op werk hoger is. Het UWV heeft hierover informatie.
 • Check NLWerktDoor, een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk. De overheid hiermee brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Werknemers én ondernemers kunnen hier dus van profiteren.

De ondernemingsraad informeren

Bij- of omscholing stimuleren leidt tot een instemmingsplichtig besluit in de zin van artikel 27 lid 1 sub f WOR. Je bent hierdoor als werkgever verplicht de ondernemingsraad te informeren als je deelneemt aan een van de regelingen die in dit artikel staan.

Overzicht van regelingen en subsidies

Er zijn regelingen voor scholing, online training, begeleiding van stagiairs of andere vormen van leren. Enkele regelingen gaan gepaard met financiële tegemoetkomingen. Hieronder een overzicht:

 • SLIM-regeling
  Subsidieregeling voor mkb-ondernemingen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Het doel van de SLIM-regeling: leren en ontwikkelen stimuleren. Individuele ondernemers en samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan. Jaarlijks is er 48 miljoen euro beschikbaar. Registreer jezelf eerst als aanvrager, voordat je een verzoek indient.
 • Subsidie Praktijkleren
  Een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Begeleid je een leerling, deelnemer of student, dan biedt deze subsidie een tegemoetkoming in de kosten. Dat geldt ook als je kosten maakt voor een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidie Parktijkleren is tot 2023 van kracht. De tegemoetkoming is maximaal 2.700 euro per praktijkplaats.
 • MkbIdee
  Met deze regeling stimuleert de overheid mkb’ers meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel. De regeling is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.
 • Financiële tegemoetkoming van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
  Ben je aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan kun je een beroep doen op de middelen die de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) beheren. Zo vergoeden deze fondsen een deel van de kosten voor sommige opleidingen. Ook hebben zij loopbaanadviseurs in dienst, die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Wil je een beroep doen op een fonds? Neem contact op met je brancheorganisatie. Bekijk het overzicht van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen.
 • Studiekosten onbelast vergoeden
  Werkgevers kunnen studiekosten voor werknemers onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Bij de belastingaangifte trek je deze kosten af van de winst uit onderneming. De belastingdienst legt uit hoe het werkt in het handboek loonheffingen (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4).

Vragen over NOW 2.0 of van gedachten wisselen met een KVK-adviseur over wat dit voor je bedrijf betekent? Neem contact op met het KVK-Coronaloket.

Yvonne Nikkelen

Als KVK-adviseur richt ik me met veel enthousiasme op (startende) ondernemers en zzp’ers. Mijn interesses liggen bij het aannemen van personeel, start algemeen, fiscale zaken, marktkansen en ondernemersvaardigheden. Ik help je graag verder.

InspiratiePage