Personeel

NOW 3: bied je personeel omscholing aan

Als je NOW 3 aanvraagt, ben je verplicht bij- of omscholing aan je werknemers aan te bieden. Met deze zogeheten ‘inspanningsverplichting’ voor werkgevers krijgen werknemers die hun baan verliezen begeleiding naar nieuw werk. Verschillende regelingen en subsidies voor om- en bijscholing ondersteunen dit. Dit maakt het bedrijf en de werknemers wendbaarder.

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. Met behulp van de NOW-regeling kun je als werkgever jouw personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. Het UWV voert de regeling uit en bij hen vraag je de subsidie aan.

Inspanningsverplichting

Als je NOW 3 aanvraagt, ben je verplicht bij- of omscholing aan je werknemers aan te bieden. Met deze zogeheten ‘inspanningsverplichting’ voor werkgevers krijgen werknemers die hun baan verliezen begeleiding naar nieuw werk. Je geeft dus een intentieverklaring af. Daarin staat dat je medewerkers stimuleert om gebruik te maken van ontwikkeladvies of scholing. Hoe dit werkt, lees je op de site van Hoe werkt Nederland.

Opleiding of omscholing is een optie als medewerkers door een reorganisatie niet meer op de juiste plek werken. Of als je geen geschikt werk meer hebt voor werknemers, zij ander werk ambiëren of als het niet lukt om openstaande vacatures in te vullen met eigen personeel.

Voordelen van omscholing

Mensen opleiden kost geld en tijd, maar bespaart tegelijkertijd ook kosten. Omscholen heeft  verschillende voordelen.

Kennis op peil houden

Je investeert in de kennis van het personeel en daarmee in de groei en ontwikkeling van het bedrijf. (Eerder) opgebouwde kennis en ervaring blijven binnen het bedrijf, omdat de kans groter is dat werknemers blijven.

Gemotiveerd personeel

Goed geschoold personeel is meer gemotiveerd, gedreven en productiever. Uit onderzoek  van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat studerende werknemers tevredener zijn en bijdragen aan een goede sfeer.

De gehele loopbaan blijven investeren in ontwikkeling van kennis en vaardigheden zorgt dat je als medewerker en bedrijf mee kunt bewegen met veranderingen in de omgeving. Werkgever en werknemer kunnen samen vorm en inhoud geven aan het thema Leven lang ontwikkelen, in een wereld waarin de inhoud van banen steeds sneller verandert.

Lager verloop

Bij bedrijven die actief scholing aanbieden is het verloop minder dan bij bedrijven die dat niet doen. Hierdoor bind je je personeel aan je. Je bespaart dus kosten voor werving en selectie, outplacement en ontslag.

Wendbaarheid

Bovenstaande voordelen zorgen er samen voor dat je bedrijf wendbaarder is bij veranderingen, zoals de coronacrisis. Door voldoende kennis, hoge motivatie en betrokken personeel is het eenvoudiger om je snel aan te passen.

Regelingen en subsidies

Om in aanmerking te komen voor NOW moet je als werkgever dus aantonen dat je inspanning hebt verricht voor de om- of bijscholing van jouw werknemers. De overheid biedt regelingen voor scholing, online training, begeleiding van stagiairs en andere vormen van leren. Enkele regelingen gaan gepaard met financiële tegemoetkomingen. Hieronder een overzicht:

NL leert door

De subsidieregeling NL leert door is onderdeel van het derde corona-steunpakket. Het doel van deze crisisregeling is toekomstige werklozen via ontwikkeladviezen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is.

De overheid heeft nu een derde regeling in het kader van NL leert door gepubliceerd: NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Hiermee kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen met een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van een viertal activiteiten: ontwikkeladvies, scholing, EVC of begeleiding naar ander werk. De activiteiten kunnen zowel worden uitgevoerd door partijen binnen het samenwerkingsverband als door externe aanbieders. Voor de regeling is een bedrag van €71,5 miljoen beschikbaar.

Als werkgever kun je een dergelijk traject ook zelf financieren en opvoeren bij je belastingaangifte als scholingskosten (zie verderop bij belastingvoordeel).

SLIM-regeling

De SLIM-regeling is een subsidieregeling voor mkb-ondernemingen en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Doel van deze regeling is het stimuleren van leren en ontwikkelen. Je vraagt de SLIM-regeling als werkgever of samenwerkingsverband aan.

Op 2 maart 2021 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 2 maart 9:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur. Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal 1 subsidieaanvraag indienen.

Subsidie Praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt met de subsidie Praktijkleren een tegemoetkoming in de kosten van het begeleiden van een leerling, deelnemer of student die een praktijk- of werkleerplek heeft. Deze subsidie geldt ook voor begeleidingskosten voor een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidie Praktijkleren is tot 2023 van kracht, maar is momenteel tijdelijk gesloten. De tegemoetkoming is maximaal 2.700 euro per praktijkplaats.

Personeel dat veel werkervaring heeft en een mbo- of hbo-diploma wil halen, kunnen met een Flexibele Leerroute hun diploma halen. Ook kun je medewerkers een EVC-traject aanbieden, waarmee ze (werk)ervaring via een EVC-procedure omzetten naar een certificaat of diploma.

MkbIdee

Met de regeling MkbIdee stimuleert de overheid mkb’ers om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel. De subsidie is uitsluitend voor projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur van de eigen onderneming(en) versterken.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Als je aangesloten bent bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan kun je beroep doen op de financiële tegemoetkoming van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Deze fondsen vergoeden een deel van de kosten voor sommige opleidingen. Ook hebben zij loopbaanadviseurs in dienst die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Bekijk het overzicht van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen of neem contact op met je brancheorganisatie.

Leerwerkloket

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij hen terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en het UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Sociaal pakket

Het sociaal pakket zorgt dat mensen, waar het kan, direct naar nieuw werk gaan. Het sociaal pakket versterkt bestaande dienstverlening van het UWV en gemeenten en breidt de steun aan werkzoekenden uit. Dit plan is uitgewerkt in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en het UWV. Vanuit dit pakket is 1,4 miljard euro beschikbaar als aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing bij werkgevers, O&O-fondsen en gemeenten.

Belastingvoordeel

Werkgevers kunnen studiekosten voor werknemers onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Bij de belastingaangifte trek je deze kosten af van de winst uit de onderneming. De belastingdienst legt uit hoe het werkt in het handboek loonheffingen (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4).

Informeren Ondernemingsraad

Besluit je een werknemer bij- of omscholing te bieden? Volgens de wet op ondernemingsraden (WOR, artikel 27 lid 1 sub f) ben je als werkgever verplicht de ondernemingsraad te informeren als je deelneemt aan een van de regelingen die in dit artikel staan.

Heb je vragen over omscholing of wil je van gedachten wisselen met een KVK-adviseur over wat dit voor je bedrijf betekent? Neem contact op met het KVK-Coronaloket.

Yvonne Nikkelen

Als KVK-adviseur richt ik me met veel enthousiasme op (startende) ondernemers en zzp’ers. Mijn interesses liggen bij het aannemen van personeel, start algemeen, fiscale zaken, marktkansen en ondernemersvaardigheden. Ik help je graag verder.

InspiratiePage