Personeel

Personeel omscholing aanbieden? Vraag subsidie aan

Wil je medewerkers tevreden houden? Wil je zorgen dat ze op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Of wil je ze helpen om een baan elders te vinden? Dan is om- of bijscholing een optie. Daarvoor bestaan verschillende regelingen en subsidies.

Opleiding of omscholing is een optie als medewerkers door een reorganisatie niet meer op de juiste plek werken. Of als je geen geschikt werk meer hebt voor werknemers, zij ander werk ambiëren of als het niet lukt om openstaande vacatures in te vullen met eigen personeel.

Voordelen van omscholing

Mensen opleiden kost geld en tijd, maar bespaart tegelijkertijd ook kosten. Omscholen heeft  verschillende voordelen.

Kennis op peil houden

Je investeert in de kennis van het personeel en daarmee in de groei en ontwikkeling van het bedrijf. (Eerder) opgebouwde kennis en ervaring blijven binnen het bedrijf, omdat de kans groter is dat werknemers blijven.

Gemotiveerd personeel

Goed geschoold personeel is meer gemotiveerd, gedreven en productiever. Uit onderzoek  van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat studerende werknemers tevredener zijn en bijdragen aan een goede sfeer.

De gehele loopbaan blijven investeren in ontwikkeling van kennis en vaardigheden zorgt dat je als medewerker en bedrijf mee kunt bewegen met veranderingen in de omgeving. Werkgever en werknemer kunnen samen vorm en inhoud geven aan het thema Leven lang ontwikkelen, in een wereld waarin de inhoud van banen steeds sneller verandert.

Lager verloop

Bij bedrijven die actief scholing aanbieden is het verloop minder dan bij bedrijven die dat niet doen. Hierdoor bind je je personeel aan je. Je bespaart dus kosten voor werving en selectie, outplacement en ontslag.

Wendbaarheid

Bovenstaande voordelen zorgen er samen voor dat je bedrijf wendbaarder is bij veranderingen, zoals de coronacrisis. Door voldoende kennis, hoge motivatie en betrokken personeel is het eenvoudiger om je snel aan te passen.

NOW5

Wil je gebruikmaken van de NOW5-coronaregeling, dan heb je vanaf 27 november een inspanningsverplichting werknemers te begeleiden in een 'van-werk-naar-werk'-traject. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan bij- of omscholing voor je personeel. Zo krijgen zij begeleiding naar nieuw werk.

Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 21 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie.

Regelingen en subsidies

De overheid biedt regelingen voor scholing, online training, begeleiding van stagiairs en andere vormen van leren. Enkele regelingen gaan gepaard met financiële tegemoetkomingen. Hieronder een overzicht:

NL leert door

Het doel van de regeling NL leert door is toekomstige werklozen via ontwikkeladviezen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Via de regeling is het mogelijk kosteloos scholing te volgen. Werknemers kunnen tot eind 2022 gebruikmaken van deze gratis scholingstrajecten.

Via de subsidieregeling 'NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk' kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Hiermee kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen met een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van een viertal activiteiten: ontwikkeladvies, scholing, EVC of begeleiding naar ander werk. De activiteiten kunnen zowel worden uitgevoerd door partijen binnen het samenwerkingsverband als door externe aanbieders.

Als werkgever kun je een dergelijk traject ook zelf financieren en opvoeren bij je belastingaangifte als scholingskosten (zie verderop bij belastingvoordeel).

STAP-budget

Het kabinet heeft de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen door het STAP-budget. Werknemers kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie) van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling, voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Dit ontwikkelbudget zorgt ervoor dat je werknemers hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt en blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het doel van het kabinet is dat mensen zelf de regie houden over hun ontwikkeling en loopbaan.

SLIM-regeling

De SLIM-regeling is een subsidieregeling voor mkb-ondernemingen en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Doel van deze regeling is het stimuleren van leren en ontwikkelen. Je vraagt de SLIM-regeling als werkgever of samenwerkingsverband aan.

Subsidieregeling omscholing naar ICT en techniek

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze subsidieregeling biedt medewerkers die omscholen naar deze beroepen een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Flexibele leerroute

Personeel dat veel werkervaring heeft en een mbo- of hbo-diploma wil halen, kunnen met een gepersonaliseerde Leerroute hun diploma halen. Ook kun je medewerkers een EVC-traject aanbieden, waarmee ze (werk)ervaring via een EVC-procedure omzetten naar een certificaat of diploma.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Als je aangesloten bent bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan kun je beroep doen op de financiële tegemoetkoming van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Deze fondsen vergoeden een deel van de kosten voor sommige opleidingen. Ook hebben zij loopbaanadviseurs in dienst die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Bekijk het overzicht van erkende O&O-fondsen en verwante fondsen of neem contact op met je brancheorganisatie.

Leerwerkloket

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij hen terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en het UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Sociaal pakket

Het sociaal pakket zorgt dat mensen, waar het kan, direct naar nieuw werk gaan. Het sociaal pakket versterkt bestaande dienstverlening van het UWV en gemeenten en breidt de steun aan werkzoekenden uit. Dit plan is uitgewerkt in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en het UWV. Vanuit dit pakket is 1,4 miljard euro beschikbaar als aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing bij werkgevers, O&O-fondsen en gemeenten.

Belastingvoordeel

Werkgevers kunnen voor 2021 de studiekosten voor werknemers onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Bij de belastingaangifte trek je deze kosten af van de winst uit de onderneming. De belastingdienst legt uit hoe het werkt in het handboek loonheffingen (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4). Vanaf 2022 worden deze regelingen vervangen door STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie).

Informeren Ondernemingsraad

Besluit je een werknemer bij- of omscholing te bieden? Volgens de wet op ondernemingsraden (WOR, artikel 27 lid 1 sub f) ben je als werkgever verplicht de ondernemingsraad te informeren als je deelneemt aan een van de regelingen die in dit artikel staan.

Heb je vragen over omscholing of wil je van gedachten wisselen met een KVK-adviseur over wat dit voor je bedrijf betekent? Neem contact op met het KVK-Coronaloket.

Yvonne Nikkelen

Als KVK-adviseur richt ik me met veel enthousiasme op (startende) ondernemers en zzp’ers. Mijn interesses liggen bij het aannemen van personeel, start algemeen, fiscale zaken, marktkansen en ondernemersvaardigheden. Ik help je graag verder.

InspiratiePage
Marketing en personeel