Advies & inspiratie

Verkiezingen 2021: Dit wil de Tweede Kamer voor het mkb

‘De grootste banenmachine’ en ‘het economische hart’ van Nederland. De politiek spreekt met lof over het MKB, maar welke plannen heeft Den Haag eigenlijk voor ondernemers? Dit beloven de partijen in hun verkiezingsprogramma’s.

De politieke verhoudingen voor de komende 4 jaar zijn bepaald. Als ondernemer kijk je natuurlijk met een professionele bril naar de plannen van verschillende partijen. Wat willen ze met de belastingen? Wordt het aantrekkelijk om personeel in vaste dienst te nemen? Hoe denken de gekozen partijen over de punten die voor jou belangrijk zijn?


Belastingen

De lasten voor het mkb moeten omlaag, vinden veel partijen. Maar er worden ook verhogingen aangekondigd. Op vervuiling, vermogen en online aankopen bijvoorbeeld.

VVD

Een ‘middenstandskorting’ moet zorgen voor lagere lasten bij kleine ondernemers. Ook door werkgeverslasten te differentiëren naar omvang van het bedrijf kan het mkb profiteren. Om Nederlandse bedrijven niet op achterstand te zetten wil de VVD internationaal afspraken maken over een minimumniveau aan belastingen. Lasten voor ondernemers kunnen verder omlaag door nieuwe vormen van belasting op bedrijfswinsten en nieuwe vormen van kapitaal zoals data.

D66

Belastingmaatregelen komen nu vooral grote winstgevende bedrijven ten goede. We gaan dat geld effectiever voor het stimuleren van innovatie inzetten zodat juist het innovatieve mkb, start-ups en scale-ups hiervan profiteren. Er komt een Europees minimumtarief voor de winstbelasting. Wij verlagen de belasting op werk en inkomen en verhogen de belasting op vermogen, vervuiling en grondstoffen.

CDA

Belastingen worden naar draagkracht geheven en minder als prikkel. De belastingdruk op arbeid wordt minder afhankelijk van de contractvorm waarin het werk wordt verricht. Verstandig arbeidsmarktbeleid vraagt om het beperken van de fiscale voordelen van het zzp’erschap. De onbedoelde negatieve gevolgen hiervan, voor onder meer het micro- en kleinbedrijf, moet een minister voor ondernemerschap goed begeleiden.

SP

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen om het mkb te steunen. Sociale investeringen moeten binnenlandse consumptie en lokale economie stimuleren, waardoor ook het mkb meeprofiteert.

PvdA

Lasten voor sociale ondernemers gaan omlaag dankzij een Europees minimumtarief voor winstbelasting.

GroenLinks

De overheid heeft jarenlang grote bedrijven geholpen met lage belastingen en soepele regels. Financiële ondersteuning en groene investeringen moeten nu terechtkomen bij het midden- en kleinbedrijf, start-ups en de grote bedrijven die echte sociale en economische waarde creëren.

Partij voor de Dieren

Online aankopen worden extra belast. Dat is eerlijker ten opzichte van ondernemers in het mkb en zet een rem op de verdozing van het Nederlandse landschap en de mondialisering van productie en consumptie. De btw op groente en fruit, het openbaar vervoer en alle culturele activiteiten wordt afgeschaft. Ook voor reparaties van fietsen, apparaten en kleding hoeft geen btw meer te worden betaald.

ChristenUnie

We integreren de arbeidskorting en ondernemersregelingen in de inkomstenbelasting geleidelijk tot één ‘werkendenkorting’. We willen een (belasting)beleid dat aantrekkelijk is voor innovatieve (familie)bedrijven met een focus op de lange termijn.

Ja21

Een fiscaal systeem dat zzp’ers ondersteunt om samen een nieuwe mkb-onderneming te starten. Het moet weer aantrekkelijk worden voor ondernemers om werknemers aan te trekken in loondienstverband, of om samen met andere zzp’ers een volwaardige mkb-onderneming te starten.

In plaats van een woud van private 5G-masten liever een eigen ondergronds netwerk van hightech bekabeling. Misschien moet daar, analoog aan wegen en vaarwegen, een ‘Rijksdigistaat’ voor opgericht worden. Verlekkerd zal de staat de mogelijkheid van een dataverbruiksbelasting gaan onderzoeken. Niet doen. Dit alles is wellicht wat duurder, maar het zal een enorme boost geven aan allerlei nieuwe mkb-bedrijven die afhankelijk zijn van deze topfaciliteit.

SGP

De lasten voor het bedrijfsleven moeten omlaag. Deze lastenverlichting moet vooral gericht zijn op het mkb. Grote ondernemingen moeten een eerlijke bijdrage aan de totale belastingopbrengst leveren. Bij multinationals blijkt te vaak dat ze nauwelijks belasting in Nederland afdragen.

Volt

Het maken van groene keuzes maken we fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven.

DENK

Belastingverlaging voor het mkb.

50PLUS

Er komt een structurele verhoging van het minimumloon en het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd.

De PVV, FVD, BBB en BIJ1 benoemen belastingen voor het mkb niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Financiën

Voor het mkb is het niet altijd gemakkelijk om aan geld, leningen en investeringen te komen. Dat moet veranderen, vinden de zittende partijen. Daarnaast moeten overheden facturen sneller betalen.

VVD

Meer financieringsmogelijkheden voor ondernemers, bijvoorbeeld door het opheffen van het verpandingsverbod en het uitbreiden van de garantieregeling voor mkb-kredieten. Ook stellen we meer garanties ter beschikking voor niet-bancaire financiering. We werken aan een regeling waarbij ondernemers ook financiering uit andere EU-landen kunnen halen. Mkb’ers die beroepsbegeleidende (BBL) leerplaatsen aanbieden behouden hun steun.

D66

Sociaal ondernemers moeten makkelijk mee kunnen doen aan aanbestedingen. Maatschappelijke meerwaarde krijgt een prominentere rol in de Aanbestedingswet. Venture capital, start-ups, scale-ups en innovatief mkb krijgen makkelijker toegang tot stimuleringsfondsen.

CDA

De investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational worden opengesteld voor het midden- en kleinbedrijf en kansrijke start-ups en scale-ups. De wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan het mkb en zzp’ers van 60 dagen halveren we naar 30 dagen. Die termijn geldt ook voor betalingen van facturen door de overheid.

SP

Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en wil de SP duurzame vernieuwing bevorderen.

PvdA

Gedurende de coronacrisis meer kredietmogelijkheden, inclusief rentevrije leningen voor het mkb. Bij schuldinning verliest de overheid haar vanzelfsprekende voorrangsrecht, boven bijvoorbeeld mkb’ers die met onbetaalde rekeningen zitten. De rechter bepaalt welke betalingen het meest urgent zijn.

GroenLinks

Met steun- en stimuleringsmaatregelen voor groen en sociaal ondernemerschap, hulp bij digitalisering, mkb-vriendelijke aanbestedingen door de overheid en het gemakkelijker maken van Europese samenwerking in grensregio’s zorgen we ervoor dat het mkb zijn onmisbare economische en sociale rol in de samenleving behoudt.

ChristenUnie

Overheden betalen ten minste 90% van de openstaande facturen binnen 30 dagen. We herintroduceren kleine innovatieregelingen, zoals de Innovatie Prestatie Contracten (IPC’s) en vouchers. Om de toegang tot kapitaal voor het mkb te verbeteren, investeren we in het mkb-innovatiekrediet en stimuleren we coöperatieve vormen van kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen.

SGP

Subsidieregelingen zijn soms ondoorzichtig. Er moet een mkb-toets komen bij nieuwe subsidieregelingen voor het bedrijfsleven. Voor het mkb is het vaak lastig om leningen af te sluiten bij gewone banken. Meer gebruik van non-bancaire financiering, bijvoorbeeld door crowdfundingplatforms, zou goed zijn. Die platforms moeten beter toegang krijgen tot garantstellingen van de overheid.

DENK

Er komt een nationale Ondernemers Kredietbank om kredietverlening aan het mkb te stimuleren. Landelijk geld voor bedrijven willen we met nadruk toekennen aan het mkb.

De PVV, FVD, JA21, Volt, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen financieringsmogelijkheden voor het mkb niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen vanzelfsprekendheid bij zelfstandigen. Veel partijen willen echter dat er voor alle werkenden een sociaal vangnet bestaat. Wordt een verzekering straks verplicht voor het mkb?

VVD

Een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Daarbij behouden we zoveel mogelijk keuzevrijheid. Door de verzekering op basisniveau in te richten en collectief te organiseren, blijft de premie laag. Ook komt er een acceptatieplicht, zodat ook mensen die een ziekte gehad hebben, zich kunnen verzekeren. Mensen met een klein inkomen, bijvoorbeeld bijverdienste van een kleine webwinkel, vormen een uitzondering.

D66

We geloven in een sociaal stelsel dat alle werkenden de bescherming biedt die ze nodig hebben. Arbeidsongeschiktheid is een risico dat iedereen kan overkomen. We voeren een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering in waaraan alle werkenden deelnemen.

CDA

Voor alle werkenden komt er een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid.

FVD

Zelfstandigen moeten niet worden gedwongen om aan verplichte verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal.

SGP

Varianten op een verplichte AOV die overwogen kunnen worden zijn een verzekeringsplicht voor volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid, of een basisverzekering voor alle werkenden. Gemoedsbezwaarden hebben de mogelijkheid om niet deel te nemen aan een regeling met een verzekeringskarakter.

De PVV, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, JA21, Volt, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen een arbeidsongeschiktheid voor het mkb niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Pensioen

Na 10 jaar overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers ligt er nu een pensioenakkoord. In dit akkoord wordt niet gesproken over een verplicht pensioen voor zzp’ers, maar het geeft je wel de mogelijkheid je net als werknemers vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten. Dit zeggen de partijen erover:

VVD

Een beter vangnet voor ondernemers en zelfstandigen (zzp’ers). We stellen ondernemers en zelfstandigen die in de bijstand terechtkomen het eerste jaar vrij van de vermogenstoets. Dit voorkomt dat ondernemers die bereid waren risico’s te nemen, direct hun eigen woning moeten verkopen of hun pensioenvermogen moeten opeten. Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, via pensioenfondsen en individuele (verzekerings)producten.

PVV

Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren voor hun pensioen en tegen arbeidsongeschiktheid.

CDA

We introduceren een recht op deeltijdpensioen, waarmee je vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd minder kunt gaan werken. Werknemers en werkgevers maken hierover per sector afspraken in de eigen cao’s. Voor zelfstandigen wordt het eenvoudiger en vooral vanzelfsprekender om een pensioen op te bouwen.

PvdA

Iedereen die werkt, krijgt steun bij pech en een fatsoenlijk pensioen. Iedereen betaalt naar vermogen mee. Opdrachtevers van zelfstandigen betalen mee, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen bij tegenslag en voor de oude dag.

FVD

Zelfstandigen moeten niet worden gedwongen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal.

GroenLinks

Iedereen die werkt, moet zeker zijn van een goed pensioen. Daarom gaan werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, ook voor uitzendkrachten en zzp’ers.

D66, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, JA21, SGP, Volt, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen pensioenmogelijkheden voor het mkb niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Energie en duurzaamheid

Energie en duurzaamheid zorgen voor veel verdeeldheid in Den Haag. Waar de ene partij vol voor groen wil gaan, mogen van de andere het klimaatakkoord en het energieakkoord direct ‘door de shredder’. Dit zeggen de partijen erover:

VVD

Het verduurzamen van Nederland mag niet leiden tot lastenverzwaringen voor middeninkomens en mkb. De vervuiler betaalt. Het (kleine) mkb moet toegang krijgen tot het warmtefonds dat nu al huiseigenaren financieel ondersteunt om te verduurzamen, zodat de energierekening omlaag kan. VVD wil ook een lagere energiebelasting voor huishoudens en kleinverbruikers, waaronder ook kleine ondernemers.

D66

We willen een duidelijke erkenning van sociale ondernemingen in de wet. We steunen bedrijven bij groene investeringen. We stimuleren pionierende projecten, zoals voor het produceren van groene waterstof en de elektrificatie van industriële processen. We passen wetten en regels aan die partijen hinderen in het tijdig investeren voor de energietransitie.

PVV

Klimaatakkoord en Energieakkoord door de shredder halen. Terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord van Parijs.

CDA

Wij komen met een pakket fiscale maatregelen voor de vergroening en verduurzaming van de samenleving. De verhoging van de energierekening om duurzame doelen te betalen kan niet oneindig doorgaan. Daarom willen wij de mogelijkheden en gevolgen onderzoeken om duurzaamheidsmaatregelen meer uit de algemene middelen te financieren.

SP

Het mkb mag niet langer de rekening betalen voor de klimaatcrisis. Grote vervuilers worden aangepakt. We stoppen met de bio-industrie. Weidegang wordt verplicht. In plaats van de intensivering en schaalvergroting ondersteunen we boeren die diervriendelijk en duurzaam produceren. De SP bestrijdt de wegwerpeconomie. Met regels en heffingen wil SP bedrijven dwingen producten te maken die langer meegaan en veel schoner gemaakt worden.

PvdA

Er komt een zorgplicht voor bedrijven om hun aanvoerketens te verduurzamen. Bedrijven investeren versneld in groene energie en energiebesparing. Onder andere door strikt toe te zien op de bepaling uit de Wet Milieubeheer. Sociaal en groen ondernemerschap wordt de norm. Bedrijven leggen hun maatschappelijke missie vast. Sociale en groene ondernemers krijgen een voorrang bij aanbestedingen van de overheid.

FVD

Opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet. Stoppen met nastreven van CO2-reductiedoelen bij energieopwekking. Huishoudens en ondernemers mogen niet met stijgende energiekosten worden geconfronteerd vanwege absurde duurzaamheidseisen.

GroenLinks

Energiecoöperaties van bewoners en lokale ondernemers krijgen goedkope leningen. We introduceren de CO2-belasting bij de grote vervuilende bedrijven en breiden deze daarna uit naar sectoren als transport en landbouw. Fabrikanten gaan een grondstoffenbelasting betalen en worden verplicht een oplopend percentage gerecyclede materialen te gebruiken. Bedrijven die zich nu al sociaal en duurzaam inzetten krijgen voorrang bij aanbestedingen.

Partij voor de Dieren

De energiebesparingsplicht wordt strenger gehandhaafd. Onnodig energieverbruik wordt tegengegaan. Overbodige verlichting, zoals in kantoren, in etalages van winkels die gesloten zijn, of lichtgevende reclames, worden aan banden gelegd. IJshallen sluiten in de zomer. Er komt vanaf het voorjaar van 2021 een verbod op terrasverwarmers.

ChristenUnie

Investeren in lokale ondernemers. Lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid worden versterkt door een omvorming van het Dutch Good Growth Fund: minder nadruk op export, meer nadruk op inclusieve en duurzame economische ontwikkeling (circulaire economie), ondersteuning van mkb-ondernemers en ondersteuning door maatschappelijke organisaties.

Ja21

Stoppen met de plannen voor een extra hoge CO2-belasting voor bedrijven.

SGP

Bedrijven staan in de frontlinie van de energietransitie. Het moet voor hen haalbaar en betaalbaar blijven. Ze verdienen steun bij omschakeling en innovatie.

Volt

Ondernemers die maatschappelijke doelen op de eerste plaats hebben, moeten ondersteund worden met een specifiek beleid voor sociale ondernemers. We pleiten voor Europees erkende certificaten om deze maatschappelijk relevante ondernemingen te kunnen oprichten en behouden.

DENK

Verhoging van belasting op gas en elektriciteit voor bedrijven die grootverbruiker zijn.

BIJ1

Produceren naar behoefte en niet meer om winsten te maken voor bedrijfseigenaren. Zoveel mogelijk produceren op lokale schaal.

50PLUS en BBB benoemen energie in duurzaamheid in relatie tot het mkb niet specifiek in hun verkiezingsprogramma.

Terug naar het begin van dit artikel

Internationaal ondernemen

In het buitenland hebben ondernemers soms minder te maken met regels en eisen dan in Nederland. Hoe zorgen partijen voor een eerlijk speelveld?

VVD

Bedrijven in het buitenland die tegen ongelijke standaarden produceren of zakendoen met staatssteun, maken misbruik van het ontbreken van handelsbarrières en bedreigen ons eigen mkb en onze grote ondernemingen. Schrappen van normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij exportkredietverzekeringen als deze strenger zijn dan wat andere Oeso-landen doen.

D66

We willen meer Europese en internationale samenwerking om belastingontwijking te bestrijden. Het mkb wordt actief ondersteund bij zakendoen in het buitenland. Hiervoor worden handelsmissies ingezet, ook in landen waar de markt minder toegankelijk is.

CDA

Wij willen een versoepeling van Europese aanbestedingsregels, zodat investeringen met belastinggeld bij voorkeur ten goede komen aan bedrijven in Nederland of Europa. Wij vergroten de kennis van inkopers bij de overheid om bij aanbestedingen meer oog te hebben voor de belangen en de kansen van het eigen mkb. De investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational worden opengesteld voor mkb en kansrijke start-ups en scale-ups.

SP

Wij zetten ons in voor eerlijke handel en blijven ons dus verzetten tegen handelsverdragen met exclusieve privileges voor buitenlandse investeerders, zoals TTIP en CETA. Internationaal zetten we ons onder meer in voor een belasting op financiële transacties. Zo kunnen we ook uitbuiting van arme landen helpen voorkomen. We maken een einde aan Nederland als belastingparadijs.

PvdA

Bindende maatregelen voor internationaal maatschappelijk ondernemen, in aanvulling op vrijwillige convenanten. Nederlandse bedrijven mogen zich niet schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, kinderarbeid en milieuschade in productieketens. Er is toezicht op de uitvoering van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid.

GroenLinks

Nederland wordt koploper in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en ziet streng toe op duurzaamheidsclaims en keurmerken. We voeren nieuwe IMVO-wetgeving in en zetten ons in voor Europees beleid hierop.

Ja21

Er is internationaal een sterk toenemende vraag naar voedsel, zaden en pootgoed, sierteelt producten en genetica. In toenemende mate spitst de productie van levensmiddelen zich daarbij toe op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Agrarisch ondernemen in de 21e eeuw vraagt om aansluiting bij deze ontwikkeling. Door het stikstofdossier, het klimaatakkoord en ambities op het vlak van biodiversiteit staan sommige agrarische verdienmodellen onder druk. Agrarische ondernemers willen graag innoveren, maar dat vergt tijd, inzicht, financiering en begeleiding. Uiteindelijk dient de hele keten (dus ook de consument) verantwoordelijkheid te nemen.

SGP

In veel gevallen gelden buiten de EU minder strenge milieueisen dan in de EU. Daardoor is er sprake van een ongelijk speelveld. Niet-duurzame import vanuit het buitenland moet daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. Bij internationale handelsakkoorden moeten kwetsbare landbouwsectoren buiten schot blijven.

Volt

Over grenzen heen werken is in Europa vaak een administratieve rompslomp door verschillend fiscaal beleid. Dit geldt bijvoorbeeld voor het midden- en kleinbedrijf in grensregio’s. Met een digitaal portaal regelen ondernemers eenvoudig hun zaken met verschillende overheden, zoals bijvoorbeeld de jaarrekening en de belastingaangiften. Daarnaast moet het makkelijk worden online een nieuw bedrijf in Europa te beginnen en te runnen. Onder meer door het binnen de EU op elkaar afstemmen van fiscaal beleid. Zo maken we het makkelijker voor ons midden- en kleinbedrijf, de motor van onze economie, om hun zaken uit te breiden naar de rest van Europa.

Landbouwkennis als exportproduct: Onze (technologische) innovaties in de landbouw gaan de hele wereld over en die kennis kunnen we nog veel beter delen in gebieden waar een potentiële vraag bestaat, door gerichte bewustwordingscampagnes. De kennis van onze boeren is waardevol voor de voedselproductie in de hele wereld.

BBB

We verbieden de import van producten die geproduceerd zijn op een manier die in Nederland zelf niet is toegestaan. Handelsverdragen moeten hierop getoetst worden en waar nodig aangepast.

BIJ1

Er komt een verbod op alle export van Europese goederen waarmee mensenrechten geschonden worden in andere landen, zoals wapens en onderdelen of technologie voor wapens en surveillance. We voorkomen dat Europese samenwerking wordt ingezet om internationaal mensen en/of landen uit te buiten of te onderdrukken. Europese bedrijven en projecten die investeren in buitenlandse projecten of ondernemingen moeten kunnen aantonen dat dit niet ten nadele van de lokale bevolking en het lokale klimaat gaat.

Er komt een grootschalig onderzoek naar de impact van import- en exportproducten uit alle sectoren op mens en klimaat in binnen- en buitenland. Hierbij wordt specifiek gekeken naar hoe importproducten en services een klimaatonvriendelijk, onrechtvaardig en imperialistisch systeem mogelijk maken en in stand houden. Goederen afkomstig uit niet-duurzame en/of onrechtvaardige productie worden uitgefaseerd en uiterlijk in 2025 toegang tot de markt ontzegd.

Bij internationale handel is rechtvaardige en klimaatvriendelijke handel de norm. Ook handelsverdragen (bestaande en nieuwe) worden op deze manier beoordeeld. We trekken ons terug uit vrijhandelsverdragen als CETA.

Nederland stelt protocollen op voor eerlijke handel, duurzaamheid en mensenrechten voor bedrijven die gevestigd zijn in Nederland. Bij het overtreden van deze protocollen worden bedrijven beboet of Nederland uitgezet.

De PVV, FVD, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK en 50PLUS benoemen het internationaal ondernemend mkb niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Corona

Een van de absolute speerpunten van deze verkiezingen is corona. Het mkb voelt de gevolgen iedere dag. Hoe gaat de politiek ondernemers helpen om de crisis achter zich te laten?

VVD

We zorgen voor steunpakketten wanneer dat nodig is en verlengen steunmaatregelen zolang de coronacrisis duurt. Na de crisis helpen wij ondernemers met schulden en het verrekenen van verliezen, en om hun bedrijf weer op te pakken. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën na de coronacrisis moet in een rustig en verstandig tempo, zonder het economisch herstel onnodig te schaden.

D66

Wij vinden in de komende jaren een begrotingstekort acceptabel, omdat we daarmee de economie ondersteunen na de klap die het coronavirus aan de economie toebrengt.

PVV

Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen. Bij 100% sluiten, 100% vergoeding voor de kosten. Voor wie onverhoopt zijn baan verliest, blijven de WW en ontslagbescherming onaangetast. Met het invoeren van tewerkstellingsvergunningen beperken we de instroom van Polen, Bulgaren en Roemenen.

CDA

Van de sterkste schouders vragen we na de coronacrisis ook meer, in de vorm van een tijdelijk extra toptarief in de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens. Wij zetten alles op alles om gezonde mkb-ondernemingen door de crisis te helpen. De belangen van de ondernemingen, in de hoedanigheid als schuldeisers, moeten beter worden beschermd.

SP

Om sociaal uit de coronacrisis te komen investeren wij in gerichte ondersteuning van het mkb. SP wil de rekening van de coronacrisis ‘eerlijk’ verdelen.

FVD

Invoering van een coronacompensatieregeling voor ernstig gedupeerde mkb-bedrijven.

Partij voor de Dieren

De tientallen miljarden aan coronasteungeld zijn een kans om veranderingen door te voeren ten gunste van het klimaat en de biodiversiteit. Het is onbestaanbaar dat die enorme hoeveelheid geld gebruikt wordt om terug te keren naar het oude normaal.

SGP

In de huidige ongewisse omstandigheden is het goed dat de regering waar dat maar enigszins kan, bedrijven ondersteunt. Financieel, maar vooral door te investeren in innovatie en ondernemers de ruimte te geven hun handen uit de mouwen te steken. De coronacrisis leert ons dat teveel afhankelijkheid van het buitenland kwetsbaar maakt. Het is van belang om onszelf uit de crisis te innoveren en de eigen maakindustrie te ondersteunen.

PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, JA21, Volt, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen corona in relatie tot het mkb niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Personeel

Een soepeler ontslagrecht, meer werken in dienstverband en extra financiële steun wanneer werknemers langdurig ziek zijn. Dit zeggen de partijen over personeel:

VVD

Modernisering van het ontslagrecht zodat kleine ondernemers sneller mensen in dienst nemen. Daarbij kan de rechter een ondernemer niet dwingen iemand in dienst te houden die niet functioneert of die de persoonlijke verhoudingen verstoort. Daar staat tegenover dat de rechter een hogere vergoeding op kan leggen na onterecht ontslag.

D66

We verhogen het minimumloon met tenminste 10 procent. Zo gaat werken meer lonen. De aan het minimumloon gerelateerde uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW, laten we deels meestijgen en zullen we niet laten verlagen. Zo kunnen mensen met een laag inkomen gemakkelijker hun rekeningen betalen en wordt het tegelijkertijd aantrekkelijker om te gaan werken vanuit een uitkering. We verkorten de termijn van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers naar één jaar. Het tweede jaar verzekeren we collectief.
We maken het voor start-ups en scale-ups makkelijker om toptalent aan te trekken en te behouden.
We maken het aantrekkelijk om loon deels in aandelen en opties uit te betalen.

PVV

Tegengaan doorgeschoten flexibilisering arbeidsmarkt.

CDA

We beperken voor werkgevers de loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot één jaar, te beginnen bij de werkgevers in het mkb, en maken een eenvoudiger regeling voor ontslagvergoedingen. Wij geven werkgevers met een grote behoefte aan arbeidsmigranten een eigen verantwoordelijkheid in de opvang, huisvesting en begeleiding.

SP

Lokale ondernemers moeten hulp krijgen, onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers.

PvdA

Bedrijven moeten meer aandacht besteden aan de gezondheid van hun personeel. Er komt een werknemersvoordeel dat het aantrekkelijker maakt om mensen in vaste dienst te nemen. Bedrijven die dat niet doen, worden belast. De verschillen tussen werknemers en zelfstandigen nemen af.
Opdrachtgevers van zelfstandigen gaan betalen voor de zekerheid van alle werkenden.

FVD

Onmiddellijke afschaffing van de wet DBA en een terugkeer naar een overzichtelijke en effectieve regeling vergelijkbaar met de VAR.

GroenLinks

Kleine ondernemers worden ondersteund in de doorbetaling van langdurig zieke werknemers en we geven ondernemers meer ruimte om vaste contracten aan te bieden door de looptijd van aanbestedingen en subsidies vanuit de overheid te verlengen.

Voor werknemers wordt het vaste contract de norm. Dat doen we door tijdelijke contracten duurder te maken voor werkgevers. We maken schijnzelfstandigheid onmogelijk: we verhogen de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten, behandelen alle werkenden gelijk voor de belasting en vormen de arbeidskorting en de zelfstandigenaftrek om tot één korting die voor alle werkenden gelijk is.

Partij voor de Dieren

Alleen het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor zzp’ers, blijven over als arbeidscontracten. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. Werkgeverslasten voor kleine bedrijven worden verlaagd, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen.

ChristenUnie

3 ‘rijbanen’ voor werkenden. Er komt duidelijk onderscheid tussen zelfstandigen, werknemers met een contract en werknemers op uitzendbasis, met heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen. Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, kiezen we voor het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’. Obstakels in Europese regelgeving moeten worden opgelost.

Ja21

Door een soepeler ontslagrecht voor het mkb kunnen er weer sneller werknemers worden aangenomen. Wij vinden dat de eerste WW-maanden nog wel een hoger percentage mogen kennen (90 in plaats van 75 procent loonpercentage). Tevens moet de doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers (nu 2 jaar) aanzienlijk worden verkort. Daarbij geldt de regel: hoe kleiner het mkb-bedrijf, hoe korter de doorbetalingsverplichting.

SGP

Het is belangrijk dat er een duidelijke afbakening komt tussen zzp’ers die echte ondernemers zijn, en zzp’ers die feitelijk gezien werknemers zijn. ‘Echte’ zzp’ers moeten de ruimte krijgen, schijnzelfstandigheid moet tegengegaan worden. Bijvoorbeeld door een heldere definitie vast te stellen of door het stellen van criteria. Ook zou de fiscale behandeling tussen werknemers en zzp’ers beter op elkaar af gestemd kunnen worden, met inachtneming van de extra risico’s die zelfstandigen hebben. Daarnaast moeten (potentiële) zelfstandigen zonder personeel bewust gemaakt worden van de lusten én de lasten van het zzp-schap. Als zij meer oog hebben voor bijvoorbeeld de risico’s, kan voorkomen worden dat werknemers onbewust het zzp-schap inrollen.

DENK

Loondoorbetaling bij ziekte voor met name het kleinbedrijf collectiviseren zodat personeel aannemen minder risico’s heeft voor kleine ondernemers.

Stapelen van tijdelijke contacten aan banden leggen zodat mensen eerder een vast contract krijgen. Financiële stimulans voor vaste contracten via premiesysteem versterken.

Volt, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen personeelszaken niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel


Familiebedrijf en overname

De overname van een (familie)bedrijf moet een snel en eenvoudig proces worden. Dit zeggen de partijen erover:

VVD

Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, omdat deze van groot belang is voor de continuïteit van onze (familie)bedrijven. Bestaande knelpunten die toepassing van de regeling onnodig beperken, heffen we op.

CDA

Omdat het familiebelang en het bedrijfsbelang samenkomen in de ambitie om het bedrijf door te geven, staat niet de winst maar de continuïteit voorop. Wij willen een gerichte ondersteuning die rekening houdt met het bijzondere karakter van familiebedrijven. Wij willen de bedrijfsopvolgingsregeling behouden en vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst sneller de fiscale vrijstelling voor overdracht kan goedkeuren.

FVD

Het mkb zorgt voor innovatie en creëert 70% van de werkgelegenheid. Dikwijls gaat het hierbij om familiebedrijven. Fiscale maatregelen zijn daarom geboden om hun stabiliteit te verzekeren - zoals het afschaffen van de erf- en schenkbelastingen en het handhaven van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

ChristenUnie

We willen dat jonge boeren een familiebedrijf kunnen overnemen. Daarnaast moet het makkelijker worden voor bedrijfsopvolgers van buiten de familie om een bedrijf over te nemen of een nieuw bedrijf te starten. Goede financiële arrangementen voor jonge boeren die een bedrijf overnemen blijven hard nodig. Zij krijgen een tegemoetkoming in de kosten als ze vergroeningsmaatregelen nemen, in de vorm van een startpremie en een garantieregeling voor een voordelige lening.

SGP

De landbouw is dermate kapitaalintensief geworden dat bedrijfsovername door bedrijfsopvolgers lastig is en blijft. Stimuleringsregelingen voor jonge boeren moeten daarom behouden blijven.

De D66, PVV, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen familiebedrijven en overname niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel


Overige

Meer verlof voor vaders, meer zeggenschap over openingstijden en meer optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland. Dit zeggen de partijen over uiteenlopende, mbk-gerelateerde onderwerpen:

VVD

Meer zeggenschap voor ondernemers over hun eigen openingstijden. Moderniseren van het faillissementsrecht, zodat mkb’ers een betere positie krijgen wanneer toeleveranciers of hun klanten hun rekening niet meer kunnen betalen. We versterken sectoren van de toekomst, zoals ruimtevaart(industrie) en de kennis die daarmee gepaard gaat.
Start-ups en scale-ups de mogelijkheid bieden hun talentvolle personeel makkelijker op een andere manier uit te betalen, bijvoorbeeld met aandelen of certificaten.

D66

Het partnerverlof bij geboorte van 6 naar 10 weken verlengen, tegen 70 procent loondoorbetaling. Om verlof ook toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen, wordt tenminste 100 procent van het minimumloon doorbetaald. Dit wordt betaald door het UWV en komt ook beschikbaar voor zelfstandig ondernemers.

CDA

Wij vergroten de kennis van inkopers bij de overheid om bij aanbestedingen meer oog te hebben voor de belangen en kansen van het eigen mkb.

SP

Bij opdrachten van de overheid moeten kleine ondernemers meer kans krijgen.

PvdA

Met een keurmerk tegen discriminatie maken bedrijven en horeca hun goede gedrag bekend aan het publiek. Tevens wil PvdA nieuw industriebeleid om richting te geven aan wirwar van regelingen voor innovatie, ontwikkeling, duurzaamheid, topsectorenbeleid, internationalisering, regionale ontwikkeling, interregionale samenwerking, stedelijke ontwikkeling, plattelandsontwikkeling, sectorale projecten, mkb-investeringen, onderzoek en R&D.

FVD

Optreden tegen goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping).

GroenLinks

Alle ouders krijgen de tijd om na de geboorte of adoptie voor hun kind te zorgen. Vaders en verzorgende meeouder(s) krijgen recht op 3 weken betaald geboorteverlof en 7 weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald, waarbij mensen in ieder geval het minimumloon krijgen. Elke werknemer krijgt recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof die ze mogen opnemen in de eerste 9 maanden.

ChristenUnie

Om mkb-bedrijven meer mogelijkheden te geven bij overheidsaanbestedingen, wordt papierwerk tot een minimum beperkt. Opdrachten worden zo min mogelijk geclusterd en gunningseisen zijn niet onnodig zwaar. Overheden, te beginnen bij het Rijk, kiezen niet voor de goedkoopste, maar voor de kwalitatief beste aanbieding.

SGP

Toetsing van de regeldruk bij nieuwe regels moet beter. Ambtenaren moeten meer in de huid van ondernemers kruipen: welke stappen moeten ondernemers precies zetten en wat betekent dat voor hen? Verder moet de stapeling van regels betrokken worden in deze toets. Daarbij moet gekeken worden naar de impact op kleine, middelgrote respectievelijk grote bedrijven. Iedere bedrijfsomvang heeft zijn eigen uitdagingen.

DENK

Snijden in de regeldruk voor ondernemers en een mkb-regeldrukcheck bij alle nieuwe wet- en regelgeving.

De PVV, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen het mkb verder niet specifiek in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Politieke partijen over zzp’ers en starters

Wil je weten wat de politieke partijen de komende jaren willen doen voor zzp’ers en mbk’ers? Lees dan:


In dit overzicht staan de standpunten van de gekozen partijen, op volgorde van het aantal zetels.

Heb je een ondernemersvraag? Het KVK Adviesteam staat voor je klaar.

Rinke den Os

Wie internationaal wil ondernemen, heeft een wereld te ontdekken. Want hoe werkt het als je gaat importeren? En waar loop je tegenaan met een webshop over de grens? Om je op weg te helpen, deel ik tips & tricks en ervaringen van ondernemers.

InspiratiePage
Starten