Advies & inspiratie

Verkiezingen 2021: Dit wil de Tweede Kamer voor starters

Inmiddels is duidelijk welke partijen in de Tweede Kamer komen en met hoeveel zetels. Ben je net een bedrijf begonnen of van plan binnenkort van start te gaan? Dan ben je vast benieuwd hoe de politiek denkt over startende ondernemers. Kun je stimuleringsmaatregelen van ze verwachten bijvoorbeeld? Dit zeggen de partijen in de Tweede Kamer in hun verkiezingsprogramma’s over het beginnen van een eigen bedrijf.

Het terugdringen van schijnzelfstandigheid, (rentevrije) leningen voor startende ondernemers, het overnemen van een familiebedrijf makkelijker maken of een speciale rechtsvorm voor sociale ondernemingen. Allemaal onderwerpen die van belang kunnen zijn bij de start van je eigen bedrijf. Hoe denken de gekozen partijen hierover? Lees hier hun standpunten, zodat jij weet wat je de komende 4 jaar kunt verwachten.


Start-ups

Start-ups zijn startende bedrijven (jonger dan 5 jaar) die een innovatief product op de markt zetten. Dit zeggen de partijen in hun verkiezingsprogramma’s over start-ups.

VVD

Ondersteunen van start-ups en scale-ups door hun toegang tot innovatieregelingen zoals de WBSO, en de onderzoeken en achterliggende data van publieke kennisinstellingen te verbeteren. Ook moeten start-ups en scale-ups makkelijker samen kunnen werken met onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven en moeten ze hulp krijgen bij het vinden van talentvolle werknemers waarmee ze kunnen groeien. Deze werknemers moeten daarnaast makkelijker op een andere manier uitbetaald kunnen worden, bijvoorbeeld met aandelen of certificaten.

D66

Stimuleringsfondsen effectiever inzetten. Er komt meer geld, bijvoorbeeld van InvestNL, voor gerichte innovatie en digitalisering. Ook venture capital, start-ups, scale-ups en innovatief mkb krijgen makkelijker toegang tot deze fondsen.

Investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker maken. Particulieren moeten verliezen na risicovolle investeringen in jonge bedrijven van hun belasting af kunnen trekken. Dit gebeurt al in het Verenigd Koninkrijk.

Het voor start-ups en scale-ups makkelijker maken om toptalent aan te trekken en te behouden door loon deels in aandelen en opties uit te betalen. Internationale talenten krijgen de mogelijkheid om in de eerste 4 jaar het gespaard pensioen en AOW uit te laten betalen. Voor schaarse talenten worden de criteria om een werkvergunning te krijgen versoepeld. En in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren met internationale scholen en Engelstalige voorzieningen.

CDA

De investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational worden opengesteld voor het midden- en kleinbedrijf en kansrijke start-ups en scale-ups.

GroenLinks

De financiële ondersteuning en groene investeringen terecht laten komen bij het midden- en kleinbedrijf, startups en de grote bedrijven die echte sociale en economische waarde creëren.

ChristenUnie

Om in de toekomst talentvolle ondernemers in Nederland te houden, slaan ondernemers, financiers en de overheid de handen ineen. Er komt meer investeringskapitaal vrij als opvolger van het SEED-fonds. Nederland zet actief in op start-ups die met hun innovatie de wereld beter maken en mensenrechten verdedigen. Nederland opent daarom een apart Impact Economy Patent Register voor unieke innovaties die hieraan bijdragen.

Volt

Investeren in innovatief ondernemerschap en werken aan nieuwe Europese wet- en regelgeving inzake gemonopoliseerde markten, zoals big-tech. Dit om te zorgen voor eerlijke concurrentie.

De PVV, SP, PvdA, FVD, Partij voor de Dieren, JA21, SGP, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen start-ups niet in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Schijnzelfstandigheid

Je bent schijnzelfstandig als je een opdracht aanneemt als zzp’er, maar eigenlijk in loondienst werkt. Als schijnzelfstandige ben je goedkoop voor je opdrachtgever, omdat deze voor jou geen premies betaalt. Daarnaast heb je geen ontslagbescherming, waardoor je makkelijker op straat kunt komen te staan zonder financieel vangnet. Bijna alle partijen zijn het erover eens, er moet een einde komen aan schijnzelfstandigheid.

VVD

Er komt voor zzp’ers een eigen rechtspositie in het Burgerlijk Wetboek, waardoor de beoordeling of iemand een echte zzp’er is objectiever en voorspelbaarder is.
Werkgevers die mensen onterecht inhuren als zzp’er om premies te ontwijken, krijgen een boete van de Belastingdienst. Deze werkgevers zijn daarnaast verplicht schijn-zzp’ers in dienst te nemen.

D66

Grote verschillen tussen arbeidsrelaties leiden tot schijnzelfstandigheid of oneerlijke concurrentie. De verschillen in fiscaliteit en sociale zekerheid tussen deze verschillende vormen van werk moeten verkleind worden om niet de kosten, maar de aard van het werk bepalend te laten zijn voor de vorm van de arbeidsrelatie.

CDA

Constructies rond schijnzelfstandigheid aanpakken en meer duidelijkheid over de rechtspositie van zzp’ers.

SP

Voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie.

PvdA

Een werkgever mag alleen zzp’ers inhuren voor werk dat geen onderdeel van de organisatie is, niet behoort tot de gewone werkzaamheden van de werkgever en waarvoor bijzondere kennis nodig is.

FVD

De Wet DBA heeft ervoor gezorgd dat veel zzp’ers zonder werk zitten. De dreiging van boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met zzp’ers in zee te gaan. De wet DBA moet afgeschaft worden en een overzichtelijke en effectieve regeling, vergelijkbaar met de VAR, moet terugkomen.

GroenLinks

Schijnzelfstandigheid onmogelijk maken door onder andere de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten te verhogen en alle werkenden gelijk voor de belasting te behandelen. Daarnaast komt er een zelfstandigencontract voor zzp’ers. Dit contract is duidelijk te onderscheiden van andere contractvormen en er wordt gehandhaafd op gebruik.

Partij voor de Dieren

Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan en medewerkers worden niet gedwongen zzp’ers te worden. Van de verschillende arbeidscontracten blijven het vaste en tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor zzp’ers over.

ChristenUnie

Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’ hanteren. Er komt duidelijk onderscheid tussen zelfstandigen, werknemers met een contract en werknemers op uitzendbasis. Heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen moeten voor dit onderscheid zorgen.

JA21

De wet DBA moet worden afgeschaft met behoud van een verplichte veronderstelde dienstbetrekking voor de lage tarieven, bijvoorbeeld bij gedwongen ondernemerschap.

SGP

Echte zzp’ers moeten de ruimte krijgen. Schijnzelfstandigheid moet tegengegaan worden.

De PVV, Volt, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen schijnzelfstandigheid niet in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Financiën

Voor het beginnen van een bedrijf is vaak financiering nodig. Alleen SP en PvdA hebben hierover een standpunt opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s.

SP

Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en wil de SP duurzame vernieuwing bevorderen.

PvdA

Gedurende de coronacrisis meer kredietmogelijkheden, inclusief rentevrije leningen, voor het mkb – bijvoorbeeld door regelingen als Qredits, de BMKB en de GO uit te breiden.

Terug naar het begin van dit artikel

Familiebedrijf en overname

Nederland kent een groot aantal familiebedrijven. Veel partijen willen het overnemen van familiebedrijven makkelijker maken.

VVD

Behoud van de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, omdat deze van groot belang is voor de continuïteit van onze (familie)bedrijven. Bestaande knelpunten die toepassing van de regeling onnodig beperken opheffen.
Er is inmiddels een bedrijfsovernamefonds opgericht dat jonge boeren ondersteunt bij de overname van het gezinsbedrijf en bij investeringen in innovatie.

CDA

De bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven behouden en vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst sneller de fiscale vrijstelling voor een overdracht kan goedkeuren. Familiebedrijven krijgen een vast contactpersoon op het regiokantoor van de Belastingdienst om ook andere fiscale zaken snel en eenvoudig te kunnen regelen.

ChristenUnie

Jonge boeren moeten een familiebedrijf kunnen overnemen dat al generaties lang in de familie is. Daarnaast moet het gemakkelijker worden voor bedrijfsopvolgers van buiten de familie om een bedrijf over te nemen of om een nieuw bedrijf te starten.

De overheid ondersteunt jonge boeren door zowel praktische als mentale begeleiding bij bedrijfsovername te vergoeden. Dit geldt ook voor coaching bij verandertrajecten op het bedrijf, zoals het starten van een nieuwe bedrijfstak of omschakelen naar biologische productie. Daarnaast blijven goede financiële arrangementen voor jonge boeren die een bedrijf overnemen hard nodig. Boeren die een bedrijf willen overnemen krijgen een tegemoetkoming in de kosten als ze vergroeningsmaatregelen nemen, in de vorm van een startpremie (percentage van de overnamekosten) en een garantieregeling voor een voordelige lening.

SGP

De landbouw is dermate kapitaalintensief geworden dat bedrijfsovername door bedrijfsopvolgers lastig is en blijft. Stimuleringsregelingen voor jonge boeren moeten daarom behouden blijven.

De D66, PVV, SP, PvdA, FVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, DENK, 50PLUS, BBB en BIJ1 benoemen familiebedrijven en de overname ervan niet in hun verkiezingsprogramma’s.

Terug naar het begin van dit artikel

Energie en duurzaamheid

Energie en duurzaamheid is een thema dat in bijna alle verkiezingsprogramma’s terugkomt, maar alleen ChristenUnie heeft hierover een standpunt opgenomen in relatie tot startende bedrijven.

ChristenUnie

Er is betere samenwerking nodig rond de eiwittransitie van minder dierlijke naar meer plantaardige eiwitten. Dat betekent dat samen met de verwerkende industrie naar mogelijkheden wordt gezocht om de eiwittransitie tot stand te brengen. Initiatieven van de grote verwerkers worden ondersteund, maar ook de vele nieuwe initiatieven van het mkb en startende ondernemers.

Terug naar het begin van dit artikel

Overige

Dit schrijven de partijen verder nog over het starten van een bedrijf:

VVD

Telkens ervaren we dat onze arbeidswetgeving en sociale zekerheid gebaseerd zijn op werknemers met een arbeidscontract. Als mensen dan voor zichzelf beginnen, bestraffen we hun ondernemingszin. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering waar iedereen terecht kan, biedt dan echte keuzevrijheid tussen een dienstverband en zelfstandig ondernemerschap.

D66

Sommige studenten zoeken naar uitdagingen buiten de collegebanken. Ze doen vrijwilligerswerk, starten een onderneming of worden actief bij een vereniging. Of ze kiezen voor verdieping en volgen een extra vak, een tweede studie of studeren een semester in het buitenland. We willen dat elk talent zich kan ontplooien en ontwikkelen.

CDA

Een bonus voor het aannemen van een eerste werknemer op een vast contract. Daarmee stimuleren we het ondernemerschap en de groei van startende ondernemingen.

Het moet eenvoudiger worden voor ondernemingen om een nieuwe zakelijke bankrekening te openen, ook voor Nederlandse ondernemingen met een buitenlandse aandeelhouder. Toetsing door banken moet sneller en soepeler verlopen, zodat het starten van economische activiteiten geen onnodige vertraging en schade oploopt.

GroenLinks

Vanaf achttien jaar komt iedere jongere in aanmerking voor een startkapitaal van 10.000 euro. Op 23-jarige leeftijd komt het startkapitaal zonder oormerk beschikbaar, zodat het bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het opzetten van een eigen onderneming. De ‘leenstelselgeneratie’ ontvangt met terugwerkende kracht dit startkapitaal ter compensatie.

ChristenUnie

Ons onderwijs wordt ondernemender. Opleidingen krijgen een ondernemerskeurmerk en stages mogen ingevuld worden met een eigen bedrijf.

JA21

Een fiscaal systeem dat zzp’ers ondersteunt om samen een nieuwe mkb-onderneming te starten. Het moet weer aantrekkelijk worden voor ondernemers om werknemers aan te trekken in loondienstverband, of om samen met andere zzp’ers een volwaardige mkb-onderneming te starten.

Met een verplichte AOV prijst de overheid onze eigen mensen uit de markt. De verplichting moet eraf, zodat zzp’ers hun eigen inschatting en afweging kunnen maken.

SGP

De fiscale behandeling van zzp’ers moet beter aansluiten op hun positie op de arbeidsmarkt. Enerzijds moeten zij de middelen en de ruimte hebben om hun sociale zekerheid (arbeidsongeschiktheid, pensioen) op een goede manier vorm te geven. Anderzijds moet voorkomen worden dat er een oneigenlijke aantrekkingskracht van het zelfstandig ondernemerschap ontstaat door fiscale prikkels. Een fiscale aftrek moet wel blijven bestaan, met name voor ondernemers in de startfase.

(Potentiële) zelfstandigen zonder personeel moeten bewust gemaakt worden van de lusten én de lasten van het zzp-schap. Een zzp’er krijgt niet alleen ruimte om te ondernemen, hij of zij krijgt ook te maken met het risico op arbeidsongeschiktheid of inkomensterugval.

BIJ1

De vergunningseis voor zelfstandige sekswerkers wordt opgeheven. Sekswerkers krijgen de mogelijkheid om thuis een ‘eenmanszaak’ te starten.

De PVV, SP, PvdA, FVD, Partij voor de Dieren, Volt, DENK, 50PLUS en BBB vermelden verder geen specifieke zaken over startende ondernemers.

Terug naar het begin van dit artikel

Politieke partijen over zzp en mkb

Wil je weten wat de politieke partijen de komende jaren willen doen voor zzp’ers en het mkb? Lees dan:


In dit overzicht staan de standpunten van de gekozen partijen, op volgorde van het aantal zetels.

De coronacrisis hoeft je plannen voor een eigen bedrijf niet tegen te houden. Alles over je eigen bedrijf beginnen in crisistijd.

Jeanine  Hoekstra

Als je een bedrijf start, komt er veel op je af. Daar help ik je graag bij. Of je nu nog plannen smeedt voor een eigen bedrijf of al een paar maanden op weg bent, ik voorzie je van tips & tricks waarmee je verder komt.

InspiratiePage
Starten