Corona

BMKB-C: borgstelling MKB-Kredieten verruimd

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 17 nov 2020
 • 5 min lezen
 • 9.6K
De Rijksoverheid zorgt er met de BMKB-C regeling voor dat ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld kunnen lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Denk aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. Hiermee ondersteunt het Rijk ondernemers bij hun liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Wat houdt de Borgstellingsregeling (BMKB) in?

Met de BMKB regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij een bank en non-bancaire financiers zoals Qredits en een aantal kredietunies. Met de maatregel staat de overheid garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die kapitaal nodig hebben, maar die aan de financier niet genoeg zekerheden (onderpand zoals gebouwen, machines) kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer je financiering uitbreiden, omdat het risico voor de financier kleiner is.

Wat betekent de verruimingsmaatregel (BMKB-C)?

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Bij de normale BMKB borgstelling staat de overheid garant voor 90% van de helft van de financiering. Dit komt neer op 45%. Met de BMKB-C regeling heeft het kabinet het borgstellingskrediet verhoogd van de helft naar 75%. De overheid staat dan voor 67,5% van de lening garant. Daarnaast geldt de regeling nu ook voor overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De aangepaste regeling, BMKB-C regeling, is per 16 maart 2020 van kracht. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind 2021. Op 7 april 2020 heeft het kabinet besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.

Een persoonlijke borgtocht van een meerderheidsaandeelhouder, voor wanneer de onderneming in een rechtspersoon, zoals een b.v., wordt gedreven, is een vereiste. Bij de normale BMKB moet de meerderheidsaandeelhouder, veelal de DGA, als privé persoon borg staan voor 25% van de financiering met BMKB. Voor de BMKB-C regeling is dat 10% van de borgstellingsfinanciering. Informeer bij je financier.

Een voorbeeld

Stel:

 • Financiering: € 100.000,00 (100%)
 • Borgstellingsfinanciering onder BMKB-C: € 75.000,00 (75%)
 • De Staat stelt zich garant voor € 67.500,00 (90% van 75%)
 • De meerderheidsaandeelhouder staat borg voor € 7.500,00 (10% van 75%)

BMKB-C sneller tot 250.000 euro

Alternatieve of non-bancaire financiers kunnen de BMKB-C breder inzetten dan gedacht (Bron: Financieel Dagblad). Bij kredieten tot 250.000 euro mogen financiers een modelmatige risico-afweging via online technologie maken zonder toetsing door RVO.nl. Een van de BMKB-C financiers October meldt dat ze door de geautomatiseerde aanpak binnen een dag akkoord kunnen geven.

Rood staan

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK bevestigt het belang van de BMKB-C: “Bedrijven kunnen de verruimde mogelijkheid gebruiken voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen."

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het borgstellingskrediet BMKB-C bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet. Dit is het deel van de financiering minus het bedrag van het BMKB-C Borgstellingskrediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 16 kwartalen (4 jaar). Voor leningen geldt een maximale looptijd onder BMKB-C van 24 kwartalen, in afstemming met de financier.
 • De financier kiest de manier van aflossen. De mogelijkheden zijn:
  • Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode.
  • Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet van BMKB-C niet aan de orde.
 • De financier vraagt informatie ter beoordeling van je financieringsaanvraag. Er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. De overheid wil hiermee bereiken dat toegang tot de BMKB-C regeling laagdrempeliger wordt.

Voor wie is de BMKB-C regeling?

De BMKB-C is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Zowel zzp’ers als mkb’ers kunnen er via hun financier een beroep op doen. Heb je een bedrijf dat deze grenzen te boven gaat, kijk dan naar de mogelijkheden van de GO-regeling.

Uitgesloten bedrijfsgroepen en financieringsdoelen

De volgende bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten: grootbedrijf, natuurlijke (privé) personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen ondersteunende instanties/regelingen zoals voor de landbouw de Borgstelling landbouwkredieten.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf. Je moet een aangesloten financier vragen van de regeling gebruik te maken. RVO.nl heeft een lijst met de geaccrediteerde financiers. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen. Non–bancaire financiers kunnen versneld een accreditatie krijgen via RVO, zodat zij ook snel van de regeling gebruik kunnen maken.

Aandachtspunten

 • De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met je kredietaanvraag bij de financier.
 • De financier beslist of hij je een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden.
 • Als de financier je een krediet wil verstrekken, dan moet je met hem onderhandelen over de kredietvoorwaarden. Uiteraard moet de financier de BMKB voorwaarden in acht nemen.
 • Nadat de offerte is ondertekend meldt de financier het verleende borgstellingskrediet aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Pas na deze melding is de garantstelling van de overheid een feit. Het kan voorkomen dat een financier de melding achterwege laat. Dat kan nare gevolgen hebben, dus wees hierop alert, vraag altijd een bevestiging van de melding aan je financier.

Stappenplan en checklist financieringsaanvraag

Gebruik bij het aanvragen van financiering een stappenplan en de checklist. En pas deze tips toe.
Zorg voor een goede liquiditeitsprognose of liquiditeitsbegroting. Probeer kosten en investeringen te verlagen en uit te stellen. Licht toe hoe je dat gaat aanpakken.
Laat zien dat je voor de crisis een gezond bedrijf had en kredietwaardig was. Maak aannemelijk dat je dat je na de crisis in staat moet zijn rente en aflossing te betalen.
Breng zekerheden in kaart om het risico voor de bank of andere financier duidelijk te maken.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein en RVO.nl.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage