Corona

Corona: ondernemen in de grensstreek

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 26 mei 2020
  • 9 min lezen
  • 18.2K
Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. De grenzen met België en Duitsland mag je alleen nog over voor essentiële reizen. Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles.

Nederlandse regelingen in de grensstreek

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo)

Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opengesteld (Tozo). De Tozo bestaat uit 2 delen: ondersteuning voor je levensonderhoud en een lening voor je bedrijfskapitaal. Deze regeling is voor zelfstandigen die in Nederland wonen en werken.

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. De aanvullende voorwaarden voor deze groep zijn op 1 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. België en Duitsland hanteren net als Nederland het ‘territorialiteitsbeginsel’ (het woonland bepaalt de geldige wetten en regelingen) voor de reguliere bijstand voor levensonderhoud. In die zin is er sprake van een sluitend systeem.

  • Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal van maximaal 10.157 euro. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.
  • Woon je in Nederland, maar heb je je bedrijf over de grens? Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Een aanvraag hiervoor dien je in bij je woongemeente. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van jouw bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.

Op 1 juni 2020 gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. De Tozo-regeling wordt, met aangepaste voorwaarden, met 3 maanden verlengd tot eind augustus. Deze verlengde regeling heet Tozo 2.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

In Nederland vervangt de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. De NOW is een ondernemingsregeling. Heeft je bedrijf een Nederlands vestigingsadres? Dan is NOW mogelijk. Als je bedrijf over de grens is gevestigd, maar je werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, kan je ook NOW aanvragen voor deze werknemer.

Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling, met aangepaste voorwaarden, 3 maanden verlenging krijgt tot eind augustus 2020. De verlengde regeling NOW 2.0 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Woon je in België of Duitsland, maar heb je een fysieke onderneming in Nederland die door de coronamaatregelen van de overheid in de problemen is? Dan kan je eenmalig 4.000 euro tegemoetkoming vragen voor je vaste lasten. Een van de voorwaarden is dat je onderneming een fysieke vestiging in Nederland heeft waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. Lees meer over het aanvragen van de compensatieregeling getroffen sectoren.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is vanaf half juni 2020 de opvolger van de TOGS. Mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis kunnen, wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt, tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden vragen om vaste lasten op te kunnen blijven brengen. RVO voert de TVL uit. De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Overig

Als je over de grens woont, maar in Nederland belasting betaalt kan je ook gebruik maken van de regelingen van de Belastingdienst. Zoals 'bijzonder uitstel van betaling' en 'verlaging van de voorlopige aanslag'. De Belastingdienst heeft de regelingen verlengd tot 1 september 2020.

In sommige gevallen kunnen Nederlandse ondernemers die over de grens wonen of werken gebruik maken van steunmaatregelen in België of Duitsland.

De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen in de grensregio. Check in dit artikel verdere maatregelen die het kabinet in Nederland neemt. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door in noodpakket 2.

Loonbelastingen en grensarbeiders

Door de coronacrisis werken zo veel mogelijk werknemers vanuit huis. Of zij zitten noodgedwongen thuis met behoud van salaris. Als je werknemers hebt die in Duitsland wonen en nu thuiswerken, kan je Nederlandse loonbelasting blijven inhouden op het salaris. Als je werknemers hebt die noodgedwongen thuis zitten, verandert er niets voor het inhouden en afdragen van de loonbelasting.

Steunmaatregelen België

Overbruggingsuitkering

Woon je in Nederland, maar werk je als zelfstandige in Vlaanderen? In België kan je een overbruggingsuitkering van het sociaalverzekeringsfonds aanvragen. Daarvoor moet je wel als zelfstandige in België je sociale bijdrage in hoofdberoep betalen aan het sociaalverzekeringsfonds. Ook moet je niet al een ander vervangingsinkomen ontvangen.

Normaal gesproken is de overbruggingsuitkering alleen mogelijk als je in België werkt en woont. Het is nu tijdelijk ook mogelijk voor zelfstandigen die over de grens wonen om deze uitkering aan te vragen.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een overbruggingsuitkering. Daarnaast kan je bij je fonds 'Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen' uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen aanvragen.

Woon je in Nederland en heb je een bedrijf in België? Doe dan eerst een beroep op het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Pas daarna kun je overgaan tot bijstandsverlening op grond van Tozo. De Belgische uitkering telt mee als inkomen bij het bepalen van het recht op en de hoogte van de bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

Corona hinderpremie

Heb je een bedrijf in Vlaanderen dat door de corona-maatregelen is gesloten? Dan kom je in aanmerking voor een corona-hinderpremie. Dat is een eenmalig bedrag van

  • 4.000 euro voor bedrijven die door federale maatregelen verplicht volledig moeten sluiten, of
  • 2.000 euro voor bedrijven die door federale maatregelen alleen in het weekend verplicht moeten sluiten

In sommige gevallen hebben ondernemers recht op een extra premie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. Je kunt de corona hinderpremie online aanvragen.

Corona compensatiepremie

Ondernemers met een bedrijf in Vlaanderen die niet hoeven sluiten, maar wel meer dan 60% omzet verliezen kunnen een compensatiepremie aanvragen. Dit is een eenmalig bedrag van 3.000 euro. Kijk voor meer informatie op de website van de Vlaamse overheid.

Leefloon

Woon je in België en werk je als zelfstandige in Nederland? Dan kan je mogelijk leefloon aanvragen. Dit is de standaard, niet verruimde, vorm van bijstand voor levensonderhoud in België, die beperkt is tot inwoners van België. Of je in aanmerking komt voor leefloon is afhankelijk van je situatie. Je kan dit nagaan bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de gemeente waar je woont.

Overzichten regelingen Vlaanderen, Brussel en Wallonië

De verschillende overheden in België nemen nog meer maatregelen om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. Zoals het uitstel van betalingen van belastingen en werktijdverkorting. Een volledig overzicht van de steunmaatregelen voor bedrijven vind je op onderstaande websites. Deze informatie is ook relevant voor Nederlandse ondernemers die duurzaam vanuit een vaste vestiging in België ondernemen. 

Grensovergang België

België heeft de grens met Nederland gesloten voor niet-essentiële reizen. Reizen voor werk mag nog wel. Advies aan zakenreizigers is om de afweging te maken of een zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is. Meer informatie over het reisadvies van en naar België vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizen voor een cruciaal beroep

Heb je een cruciaal beroep? Dan kan je een vignet aanvragen. Met dit vignet kom je sneller door de grenscontroles. Als je in België werkt kan je hier zien of je een cruciaal beroep hebt (de tabel op pagina 16040 en verder). Werk je voor een bedrijf in Nederland? Dan kan je hier vinden of je werk onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt. Het vignet kan je online aanvragen. Je kunt met een vignet geen passagiers mee de grens over nemen, maar mag wel samen reizen met andere personen die zelf kunnen aantonen dat ze voor hun werk de grens over moeten.

Onjuist gebruik van het vignet is strafbaar, net als de schending van het verbod op niet-essentiële reizen. De Belgische autoriteiten controleren actief. Op sommige plekken zijn de grenscontroles aangescherpt, om fraude met doorlaatbewijzen te voorkomen. De antwoorden op veelgestelde vragen over de grens met België vind je bij de Rijksoverheid.

Reizen voor niet-cruciaal beroep

Voor beroepen die niet cruciaal zijn hebben je werknemers een werkgeversverklaring nodig. Die kan je hier aanvragen. Wil je voor je werk de grens over, dan moet je de werkgeversverklaring en je identiteitsbewijs laten zien. Houd rekening met vertraging aan de grens. Verplaatsingen om professionele redenen zijn toegestaan. Wel moet je bij de grenscontrole met een attest de noodzaak van de grensovergang aan kunnen tonen.

Goederenvervoer

Er zijn nog geen beperkingen in het goederenverkeer tussen Nederland en België.

Lees op de website van de RVO.nl alle veelgestelde vragen over ondernemen in België en het coronavirus.

Steunmaatregelen Duitsland

In Duitsland neemt de overheid verschillende steunmaatregelen om ondernemers te helpen in deze crisistijd. Op de website van de Duitse overheid vind je een actueel overzicht van alle maatregelen uit het steunpakket (Duits). Als je vragen hebt over je Duitse onderneming en Duits spreekt, kan je bellen met de speciale coronavirus-hotlines voor ondernemers.

Het Grensinfopunt houdt nieuws bij over Duitse maatregelen en wat het betekent voor ondernemers in de grensstreek. Lees daar de laatste informatie. De Sociale Verzekeringsbank houdt een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen en bedrijven in de grensregio. Zoals werktijdverkorting, noodcompensatie en uitkeringen.

Grensovergang Duitsland

De grenzen met Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk zijn weer open. De grens tussen Nederland en Duitsland was al open. Tot 15 juni 2020 blijft de grenspolitie, met uitzondering van Luxemburg, steekproefsgewijs reizigers controleren. De controle is minder intensief en grensgangers hoeven niet langer met documenten (zoals de Pendlerbescheinigung) te onderbouwen waarom zij de grens over moeten. Duitsland uit de wens om medio juni weer vrij verkeer in de Europese Unie (EU) toe te staan. Mocht het aantal besmettingen in korte tijd na de aanpassingen weer stijgen, dan worden de veranderingen mogelijk teruggedraaid. Meer informatie over het reisadvies van en naar Duitsland vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees ook de veelgestelde vragen op de website van RVO over ondernemen in Duitsland en het coronavirus.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.
Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage