Corona

Het coronavirus: check hier je regelingen

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 3 mrt 2023
  • 11 min lezen
  • 10.7K
Bedrijven die omzet misliepen door coronamaatregelen kunnen gebruikmaken van regelingen. Veel regelingen zijn inmiddels gesloten. Belastingmaatregelen en financierings- en kredietregelingen zijn nog wel (deels) van kracht. Ook wordt hulp en advies aangeboden over ondernemen, omscholing en schulden door diverse instanties. Ga hiervoor naar je eigen gemeente of bel het KVK Adviesteam via 0800 2117.

In dit artikel lees je van welke regelingen ondernemers gebruik kunnen maken en welke regelingen inmiddels zijn gesloten. Informeer voor regionale coronasteun bij je gemeente.

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Gesloten regelingen

Overzicht lopende regelingen

RegelingenAanvraagperiodeAanvragen bijLooptijd
Bijzonder uitstel van belastingbetalingBetalingsuitstel is 1 apr 2022 gestopt
BelastingdienstVanaf 1 okt 2022 corona belastinguitstel afbetalen

Kredietmogelijkheden

  • TOA
  • Overbruggingskredieten Qredits
  • GF
Verschillende periodes
Diverse organisaties
Verschillende looptijden

Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19

Onbekend
Ministerie van VWS
OnbekendTOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten.

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De belangrijkste voorwaarde voor deze regeling is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en dat je afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers om je schulden terug te betalen. Ook moet je bedrijf levensvatbaar zijn.

TOA kun je aanvragen bij Qredits. Dit kan tot en met 31 mei 2024. Meer over het TOA-krediet en de voorwaarden lees je hier.

Overbruggingskredieten Qredits

Overbruggingsfinanciering is tijdelijke financiering voor je onderneming waarmee je een periode van drie tot twaalf maanden overbrugt. Het helpt je financieel moeilijkere tijden door te komen. Qredits is een sociale kredietverstrekker, speciaal opgericht voor ondernemers. Kijk voor de verschillende kredieten, rentes en looptijden op Qredits.nl.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt tot 1 juli 2023.

Meer informatie vind je op RVO.

Belastingdienst: betalingsregeling voor schulden

De Belastingdienst had een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

De Belastingdienst bood uitstel voor het betalen van belastingschulden. Vanaf 1 april 2022 is uitstel aanvragen niet meer mogelijk. Vanaf die datum moet je weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
Vanaf 1 oktober 2022 moet je de belastingschuld die je hebt uitgesteld afbetalen. Dit doe je in maximaal 60 maandelijkse termijnen, ofwel vijf jaar. Je kunt hiervoor een betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst.

Het kabinet versoepelde op 8 september 2022 de aflossingsregeling voor gezonde bedrijven die meer flexibiliteit nodig hebben. Bedrijven kunnen hiervoor bij de Belastingdienst een verzoek indienen. Zo kan de periode voor het terugbetalen met twee jaar worden verlengd naar zeven jaar. Ook kunnen ondernemingen met wisselende inkomsten vragen om de terugbetaling ieder kwartaal te doen in plaats van maandelijks en om eenmalig een pauze van drie maanden in te lassen.

Voor meer over belastingmaatregelen in het artikel Belastingmaatregelen na de coronatijd.

Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19

Organisatoren van topsportwedstrijden en topsportevenementen komen in aanmerking voor compensatie voor geleden inkomstenverlies vanwege minder kaartverkoop door coronamaatregelen. Dat betreft wedstrijden of evenementen die in de periode tussen 13 november 2021 en 18 februari 2022 plaatsvonden. Voor betaald voetbal geldt een kortere periode, namelijk tot 4 december 2021. Het is nog onbekend wanneer de regeling in werking treedt.

Kijk voor de voorwaarden en de openstelling op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gesloten regelingen

Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG) - GESLOTEN

Organiseerde je een publiek toegankelijk evenement in de periode januari 2022 tot en met 8 maart 2022, maar ging dit evenement niet door vanwege een evenementenverbod van de overheid? Dan kon je vanaf 5 oktober tot 28 december 2022 17.00 uur de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG22) aanvragen bij RVO. Deze regeling dekte een deel van de gemaakte kosten van het evenement. Je had geen recht op SEG22 wanneer je zelf het evenement annuleerde, zonder dat er een evenementenverbod vanuit de Rijksoverheid was.

De SEG22 vergoedde maximaal 90% van de gemaakte subsidiabele kosten, die minimaal 2.500 euro moesten bedragen. Subsidiabel waren bijvoorbeeld de kosten voor betalingen aan onderaannemers, technische voorzieningen en de inhuur van beveiliging en artiesten. Vaste kosten vielen buiten SEG22. Denk aan salaris van eigen medewerkers, vaste afschrijvingen en materialen die je voor meer evenementen kon gebruiken. Meer voorwaarden van SEG22 lees je op de website van de Rijksoverheid.

Coronabanen in de zorg 2022 (COZO 2022) - GESLOTEN

Zorgaanbieders konden subsidie aanvragen voor coronabanen die ze in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 hadden gerealiseerd. Deze banen waren nodig om overbelasting van zorgmedewerkers te voorkomen.
De regeling COZO 2022 bood financiering van loonkosten voor deze banen tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon. Ook gold een maximum van 25.800 euro subsidie per baan en maximaal 4 miljoen subsidie per zorgaanbieder. Totaalbedrag van het subsidiebudget was 45 miljoen euro.

Aanvragen

Aanvragen van COZO 2022 kon tot 6 december 2022, 17:00 uur. Meer informatie over deze gesloten regeling vind je bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie van VWS.

NOW - GESLOTEN

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ondersteunde ondernemers met personeel die door de coronacrisis in een bepaalde periode omzet verloren. Ook startende ondernemers met personeel konden gebruikmaken van NOW.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen - GESLOTEN

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een regeling om zelfstandigen, inclusief zzp'ers, inkomensondersteuning te bieden. Daarnaast kon je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De Tozo is vanaf 1 oktober 2021 gesloten. Daarna was het tot 1 april 2022 mogelijk om een vereenvoudigde Bijstand voor zelfstandigen(Bbz-light) aan te vragen. Sinds 1 april 2022 is de reguliere Bbz-regeling weer van kracht.

Terugbetalen TOZO-leningen

De verplichte start van de aflossing van Tozo-leningen is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekken. De periode waarbinnen de lening moet zijn terugbetaald is verlengd van vijf jaar naar zes jaar. Dat is de periode vanaf het moment dat de lening is verstrekt, tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald.

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw - GESLOTEN

Door coronamaatregelen getroffen landbouwbedrijven konden aanspraak maken op de volgende regelingen vanuit het Economische Herstelfonds:

  • Investeringsregeling Groen-economisch herstel
  • Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel

De regelingen waren bedoeld voor duurzaam economisch herstel, en voor het stimuleren van onder andere precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering en het aanpakken van droogte en verzilting. Zo droegen de regelingen bij aan een toekomstperspectief in een duurzame landbouw. De aanvraag voor deze subsidies sloot op 14 februari 2022.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten - GESLOTEN

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bood hulp aan mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. De regeling gold voor ondernemers die getroffen waren door de coronacrisis met minimaal 30% omzetverlies. Met de regeling kon je onder meer huur, abonnementen en verzekeringen betalen. De hoogte van de subsidie werd bepaald door je branche en omzetverlies. De regeling vroeg je aan via RVO. De laatste TVL-periode sloot op 31 maart 2022.

TVL-startersregeling - GESLOTEN

Naast de TVL voor bestaande ondernemingen, ondersteunde het kabinet met de TVL-startersregeling ook startende mkb-ondernemers. Dit betrof ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 als nieuw bedrijf waren ingeschreven bij KVK. Deze Startersregeling stond sinds 7 juni 2022 open en sloot op 2 augustus.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19 detailhandel) - GESLOTEN

Net als in 2020 was het verkopen en afsteken van vuurwerk voor de jaarwisseling 2021/2022 verboden.

Detailhandelaren konden compensatie aanvragen via de Tijdelijke Subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC 19 detailhandel 2). Het betrof een compensatie van gemaakte kosten van voorbereiding en annuleren van de verkoop van vuurwerk. De regeling sloot op 31 maart 2022.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken en alternatieve financiers - GESLOTEN

Met de BMKB-C-regeling konden ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kon uitbreiding van bestaande financiering zijn, of een nieuw krediet. De regeling was ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot vier jaar.

De regeling richtte zich op bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Sommige bedrijfsgroepen waren uitgesloten omdat ze eigen regelingen hebben. De regeling liep tot 30 juni 2022.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw - GESLOTEN

Deze regeling was er voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die waren getroffen door de coronacrisis. De regeling was verlengd tot en met het tweede kwartaal 2022.

Met de BL-C stond de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen van deze regeling deed je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kon een aanvraag voor je indienen bij RVO.

KKC: Klein Krediet Corona Garantieregeling - GESLOTEN

De KKC was beschikbaar voor bedrijven die moeilijk aan relatief klein krediet komen. Aanvragen kon tot 15 juni 2022.

Doordat de overheid garant stond voor 95% voor KKC-leningen van 10.000 tot 50.000 euro, leenden banken en andere financiers met minder risico geld uit. Daardoor kregen ondernemers eenvoudiger krediet. Ondernemers betaalden 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling waren voorwaarden verbonden.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen - GESLOTEN

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hadden om bankleningen en –garanties te krijgen was er de GO-C. Dat was de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule.

Deze GO-C module maakte kredietaanvragen makkelijker omdat de overheid zich voor 80% garant stelde voor bankleningen en bankgaranties van grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% van het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling konden leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd was maximaal zes jaar.

De verruiming van de regeling liep via geaccrediteerde (toegelaten) financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meldde je je bij je bank, die bepaalde of de aanvraag in behandeling werd genomen. Maximaal drie weken nadat de bank je aanvraag bij RVO had ingediend volgde een reactie van RVO. Daarna besloot de bank of het krediet werd verstrekt. Financiers konden tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. De regeling stond open tot woensdag 15 juni 2022.

Overbruggingskrediet voor starters - GESLOTEN

Voor starters was er corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen was dat de startdatum van je onderneming tussen 1 januari en 30 juni 2020 lag. De lening bedroeg maximaal 35.000 euro. De regeling was opengesteld van 21 mei 2021 tot 30 juni 2022. Je kon je aanvraag indienen bij Qredits.

Steunpakket culturele en creatieve sector - GESLOTEN

Compensatieregeling Fonds Podiumkunsten

Het kabinet verleende steun aan producenten van professionele livevoorstellingen en -concerten. Voor vier verschillende periodes waren er compensatieregelingen voor misgelopen inkomsten door onverkochte kaarten door coronamaatregelen. Deze regelingen via Fonds Podiumkunsten sloten op 11 mei 2022.

Monumentenlening

Opengestelde monumenten waren door de lockdown van 19 december 2021 tot 25 januari 2022 gesloten. Het kabinet stelde 70 miljoen euro aan leningen beschikbaar voor eigenaren (rechtspersonen en natuurlijke personen) van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door corona minder (publieks)inkomsten hadden. Deze Opengestelde Monumentenlening liep tot 1 juni 2022 via het Nationaal Restauratiefonds.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE)

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) was bedoeld voor organisatoren van evenementen die niet in aanmerking kwamen voor de subsidieregeling evenementen (TRSEC 2021). ATE 2021 vergoedde de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet doorgingen, vanwege een evenementenverbod. Je kon ATE 2021 tot en met 31 mei 2022 aanvragen op de website van RVO.

Voor evenementen die als gevolg van een evenementenverbod niet doorgingen tussen 1 januari en 30 september 2022 is er een verlenging van de ATE-regeling: de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG).

Kickstartvoucher: 2.500 euro voor extern advies internationale zaken - GESLOTEN

Waren je activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kon je een externe adviseur betalen. De adviseur hielp om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken. RVO voerde de regeling uit. Je kon de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld je internationale productie te verbeteren, een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken of nieuwe verdienmodellen te onderzoeken.

De kosten voor de externe adviseur werden voor 80% vergoed, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw. De rest betaalde je zelf.

Na afronding van het werk van de externe adviseur droeg je de Kickstartvoucher digitaal over aan de adviseur. De adviseur leverde de voucher digitaal in bij RVO. Vervolgens betaalde RVO de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur.

Soortgelijke regeling

De Kickstartvoucher is gestopt, maar er is een soortgelijke regeling: Support Internationaal Business (SIB). Kijk voor de voorwaarden op RVO.

Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) - GESLOTEN

Deze uitkering was uitsluitend beschikbaar voor gemeenten. Exploitanten van ijsbanen en zwembaden die in de periodes november-december 2021 en januari 2022 omzetverlies leden konden zich via de gemeente aanmelden voor de derde aanvraagronde van deze regeling. Voor compensatie was 46 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie vind je op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Actuele informatie over onder andere het coronavirus en voorzorgsmaatregelen vind je op de website van RIVM. Bij de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

Read this article in English

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering