Corona

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 3 sep 2021
 • 5 min lezen
 • 144.7K
Met de NOW-regeling kun je (je) personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De regeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Het doel van de regeling is om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 loopt door tot 30 september 2021 en is ingedeeld in 4 subsidieblokken van 3 maanden.* Het UWV voert de regeling uit.

Status regeling

NOW 3.4, over het 3e kwartaal 2021, kun je aanvragen vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021. De referentiemaand is februari 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van maximaal 80% van de loonsom in 3 termijnen.

Doelgroep

Bedrijven die over deze subsidieperiode 20% omzetverlies of meer hebben, kunnen gebruikmaken van de NOW 3.4. De regeling geldt alleen voor bedrijven die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

 • Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
 • De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
 • Ook payrollkrachten vallen binnen de NOW. In dit geval vraagt de payrollwerkgever de subsidie aan.
 • De DGA kan ook een beroep doen op de NOW, zolang hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen en voldoet aan de voorwaarden.
 • Bedrijven die tussen januari 2019 en 2 februari 2020 zijn opgericht vallen ook binnen de NOW. Deze bedrijven gaan bij de aanvraag uit van de omzet in de periode tussen oprichting en 29 februari 2020.
 • Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.
 • Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen eveneens NOW aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controlewaarborgen. Lees hier meer over de voorwaarden voor werkmaatschappijen.
 • Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking. Zij moeten apart contact opnemen met het UWV.

Inhoud

Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de NOW-tegemoetkoming. Nu alle bedrijven open mogen wordt het omzetverlies dat je voor NOW 3.4 mag opgeven beperkt tot 80%. Waardoor je ook over maximaal 80% van de loonsom de tegemoetkoming kunt krijgen. Met de simulatietool van UWV bereken je (schat je in) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor kan het zijn dat je als werkgever door deze wijziging recht hebt op een hoger subsidiebedrag. Dit zal met terugwerkende kracht verrekend worden.

Omzet en loonsom

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Dit betekent dat de omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen is een online rekenhulp beschikbaar. De uitkomst van deze rekenhulp gebruik je bij je aanvraag. Om je loonsom te bepalen wordt juni 2020 als uitgangspunt genomen.

Je kunt de periode van de omzetdaling binnen de NOW 3 niet wijzigen als je omzet lager uitvalt dan verwacht door de lockdown.

40% opslag

Het UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Voor alle bedrijven geldt een opslag van 40% bovenop werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salarissen boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Bekijk ook deze animatie van het UWV waarin de regeling wordt uitgelegd.

WW-rechten

De NOW-regeling heeft geen invloed op de WW-rechten van je personeel. Werknemers en werkgevers spreken samen af of werknemers werk moeten verrichten. Als je werknemer akkoord gaat met minder loon of minder uren, dan heeft dit wel invloed op de hoogte van de uitkering bij werkloosheid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je als werkgever:

 • gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
 • werknemers 100% doorbetalen.
 • de subsidie gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • werknemers informeren over een toegekende aanvraag.
 • loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten.
 • werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet je bij de aanvraag een verklaring afleggen. Lees meer over omscholing van je personeel.

Bonussen en ontslagvoorwaarden

 • Een bedrijf dat NOW krijgt, mag over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot 100.000 euro of meer is, of de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie krijgen, geldt ook dat je geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is.
 • Loonkostensubsidie die je ontvangt voor werknemers die je om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet je terugbetalen. Werkgevers zijn verplicht hun ontslagen personeel te helpen bij de zoektocht naar ander werk.

Achteraf

Eind september 2021 stoppen veel financiële regelingen waaronder ook de NOW. Je moet het NOW-voorschot (deels) terugbetalen als je meer omzet hebt gemaakt dan verwacht in de periode waarvoor je NOW had aangevraagd. Of als je minder personeel in dienst had dan gepland. Neem dan contact op met het UWV voor een eventuele betalingsregeling.

Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je inzage kunnen geven in je administratie. Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je verplicht dit te melden bij het UWV.

Aanvraagproces

Aanvragen kan vanaf de opening van NOW 3.4 op de UWV-website. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig.

Deze gegevens heb je nodig:

 • Algemene gegevens over je bedrijf.
 • Voor welk loonheffingennummer je de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van de aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies je in deze periode verwacht.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Een kopie van je bankafschrift.
 • Een getekende intentieverklaring op de aanvraag.

Deze uitleganimatie helpt je bij je aanvraag.

* KVK gebruikt dezelfde termen als de Rijksoverheid. Voor NOW 3 is dus sprake van 4 subsidieblokken of tijdvakken tussen oktober 2020 en eind september 2021: 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4. UWV heeft het binnen diezelfde periode over de 3e, 4e, 5e en 6e aanvraagperiode.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage