Corona

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 16 nov 2020
 • 9 min lezen
 • 310.4K
Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit.

Subsidieblokken

In het subsidieblok van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt de eis van 20% omzetverlies. Aanvragen is mogelijk vanaf 16 november tot 13 december 2020. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 80% in 3 termijnen.

Het volgende subsidieblok loopt van januari t/m maart 2021. In deze periode maak je aanspraak op de NOW als je minimaal 30% omzetverlies hebt. De aanvraagperiode is 15 februari tot en met 14 maart 2021.

Het laatste NOW-subsidieblok omvat de maanden april mei en juni 2021 en heeft eveneens een minimum van 30% omzetverlies. Het beoogde aanvraagtijdvak is 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Wat wijzigt er bij NOW 3?

De vergoedingspercentages dalen geleidelijk van 80, naar 70 en uiteindelijk naar 60 in het laatste subsidieblok. Hier staat tegenover dat je de loonsom geleidelijk mag afbouwen met 10%, 15% en 20%. Je krijgt dan hetzelfde bedrag aan NOW-subsidie. In eerder NOW-regelingen lag het vergoedingspercentage op 90.

De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2 is verdwenen in de NOW 3. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover ze NOW ontvangen. Van hen mag verwacht worden dat zij hun werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk, aldus het kabinet. Doen zij dat niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%. Anders gezegd: werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding.

De maximale vergoeding voor loon per werknemer wordt in subsidieblok 3 (april, mei en juni 2021) maximaal 1x het dagloon.

Omzetverlies berekenen

De NOW-regeling draait dus om omzet en loonsom. Kort gezegd wordt de omzetdaling bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen is een rekenhulp beschikbaar. De uitkomst van de rekenhulp gebruik je bij je aanvraag. Om je loonsom te bepalen wordt de loonsom van juni 2020 als uitgangspunt genomen.

Voor wie is de NOW bedoeld?

De NOW-regeling is ook een subsidie die geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, substantieel omzetverlies hebben door de coronacrisis en voldoen aan de overige voorwaarden. Werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Dus:

 • De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
 • Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
 • Ook payrollkrachten vallen binnen de reikwijdte van de NOW. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
 • De DGA kan ook een beroep doen op de NOW, zolang hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA ook voldoen aan overige voorwaarden.
 • Bedrijven die tussen januari 2019 en 2 februari 2020 zijn opgericht vallen ook binnen de NOW. Deze bedrijven gaan bij de aanvraag uit van de omzet in de periode tussen oprichting en 29 februari 2020.
 • Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.
 • Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen NOW aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controlewaarborgen. Lees hier meer over de voorwaarden voor werkmaatschappijen.
 • Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking, maar moeten wel apart contact opnemen met het UWV.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober t/m december), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 80%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 40% van de totale loonsom, et cetera. In de latere tijdvakken gaat het minimum om in aanmerking te komen naar 30% omzetverlies. Met de simulatietool van UWV bereken je (schat je in) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

40% opslag

UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Bekijk ook deze animatie van het UWV waarin de regeling wordt uitgelegd.

Eindafrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen.

Als werkgever moet je na afloop van de subsidieperiode van NOW 1, 2 en 3 een definitieve opgave van de omzetdaling indienen. Mogelijk moet daar een accountantsverklaring bij of een verklaring van een deskundige derde (bijvoorbeeld een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant. of brancheorganisatie). Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. Je hebt geen verklaring nodig als jouw voorschot onder de 20.000 euro zit en als jouw vaststellingsbedrag ook onder de 25.000 euro zit. Vanaf 7 oktober 2020 kan je de definitieve berekening van NOW 1 aanvragen bij UWV.

Je hebt een accountantsverklaring nodig als je een voorschot hebt ontvangen van 100.000 euro of meer. Voor dit bedrag moet je de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in jouw bedrijf of in jouw groep/concern bij elkaar optellen.

Als je een voorschot ontvangt van minder dan 100.000 euro maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van 125.000 euro of meer, moet je ook een accountantsverklaring overleggen. Je zult zelf moeten inschatten of de subsidie op 125.000 euro of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kan je gebruik maken van de simulatietool. Deze geeft een indicatie van de hoogte van het voorschot en of je na definitieve berekening van de subsidie een bedrag moet terugbetalen.

Als je een voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro ontvangt, moet je een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt.

Het UWV doet binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket.

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten tussen oktober en eind december 2020. In de maanden daarna gaat het minimum naar 30%.
 • De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring over afleggen. Via het programma NL leert door kunnen mensen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen of online scholing volgen. Dit kan weer vanaf 1 december. Het loket dat vanaf 1 augustus geopend was moest snel sluiten want het maximale aantal inschrijvingen was al snel bereikt. Lees meer over omscholing van je personeel.
 • Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming 100.000 euro of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt ook dat je geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Ook wanneer het voorschot lager is dan 100.000 euro of de definitieve tegemoetkoming lager dan 125.000 euro. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Ontslagvoorwaarden

Loonkostensubsidie die je ontvangt voor werknemers die je om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet je voor 100% terugbetalen. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk. Wel hebben werkgevers binnen de NOW de verplichting hun ontslagen personeel te helpen bij hun zoektocht naar ander werk.

Achteraf

 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt gevraagd.
 • Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als aanvrager verplicht dit te melden bij het UWV.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt het maandloon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd (zoals dat voor de subsidievaststelling wordt berekend) in mindering gebracht op de subsidie, volgens de berekeningswijze uit de subsidieregeling (3 x loonsom referentiemaand x 1,4 x 0,9).

Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV, aanvragen kan vanaf 16 november op uwv.nl. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag volledig en juist invullen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Je krijgt geen ontvangstbevestiging toegestuurd. Wel zie je op het laatste scherm dat je aanvraag is ontvangen. De overheid controleert op fraude.

Deze gegevens heb je nodig:

 • Gegevens over je bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Voor welk loonheffingennummer je de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van de aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies je in deze periode verwacht. Dit kun je met de rekenhulp berekenen.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Een kopie van je bankafschrift.
 • Een getekende intentieverklaring op de aanvraag. Hiermee verklaar je dat:
  • Je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest.
  • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op je aanvraag.
  • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
  • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

  Deze uitleganimatie helpt je bij je aanvraag.

  Goed om te weten

  Je moet voor je aanvraag aangifte loonheffing hebben gedaan

  Heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan voor je NOW 3 aanvraagt, want het UWV heeft deze gegevens nodig bij de beoordeling.

  Gegevens worden openbaar

  Het UWV maakt naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt niet vooraf toestemming van de aanvrager voor gevraagd. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.

  NOW 1 en NOW 2

  De NOW 3 kent aangepaste voorwaarden ten opzichte van de NOW 2 en NOW 1. Lees hier terug hoe de oude NOW-regelingen in elkaar zaten. Alle andere regelingen zijn terug te vinden in het overzichtsartikel.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage