Corona

Protocollen: zo zit het

De meeste branches hebben protocollen gemaakt waarin de maatregelen staan vermeld om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de protocollen staat hoe de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk vertaald kunnen worden. Die plannen heb je waarschijnlijk al naar je eigen bedrijf doorvertaald of je bent daarmee bezig. Maar wat is de waarde van een protocol in vergelijking met de andere regelgeving? Hoe kun je daar als ondernemer het beste mee omgaan? En hoe zit het met de handhaving?

Een protocol is een hulpmiddel

Een goed protocol betekent niet dat je bedrijf ook open kan gaan. Een protocol geeft heldere en praktische instructies die zorgen voor vertrouwen bij je personeel, klanten en leveranciers. Protocollen zijn een uitwerking van de RIVM-adviezen en de in de noodverordeningen neergelegde hoofdnormen, zoals het in de praktijk brengen van de 1,5 meter afstand.

Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging die bij een sector hoort. Daarbij worden zij in veel gevallen ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland. Het is belangrijk dat werknemers in de sector betrokken worden in dit proces, bijvoorbeeld via de vakbond(en). De overheid kan brancheorganisaties adviseren bij het opstellen van de protocollen. Werken volgens een protocol is belangrijk voor zowel de volksgezondheid als de economie.

Het kabinet houdt het algemene besmettingsrisico van het coronavirus permanent in het oog en kijkt vervolgens of en hoe bepaalde maatregelen versoepeld kunnen worden. Branches geven verschillend invulling aan de 1,5 metersamenleving. Voor de overheid is het protocol een belangrijk hulpmiddel om een besluit te kunnen nemen of een sector weer open kan of niet. Als sectoren weer opengaan, betekent dit meer drukte in het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Deze factoren wegen bijvoorbeeld ook mee in het besluit van het kabinet om een sector open te stellen.

In het algemeen geldt dat handhaving gebeurt op basis van wetten. Een protocol is geen wet dus daar wordt door de overheid niet op gehandhaafd. De sector is zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer en dergelijke) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Naleving van de regels

Naast protocollen heb je ook met maatregelen, noodverordeningen en wet- en regelgeving te maken.

Landelijk

De Wet publieke gezondheid (Wpg) is de juridische basis voor de maatregelen waaraan werkgevers, werknemers en bezoekers/klanten zich moeten houden als het gaat om het coronavirus. Op aanwijzing van de Minister van VWS kunnen sectoren worden gesloten. Op zijn aanwijzing maken de veiligheidsregio’s een noodverordening om dit mogelijk te maken, mocht het nodig zijn. Je moet je aan de regels in de noodverordening houden. Die is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM die gaan over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. RIVM heeft een handreiking uitgewerkt waarin ze aangeven hoe ondernemers, managers en bestuurders hun bedrijf of instelling veilig in de 1,5 metersamenleving kunnen opstarten.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd. Het kabinet wil met een tijdelijke wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd.

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ben je als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Basis van het arbobeleid in een bedrijf is de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel hiervan is het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Werkgevers moeten behalve de maatregelen die al worden genomen voor risico’s van het werk, nu ook passende maatregelen nemen om overdracht van het virus te voorkomen. Iets waar het protocol ook behulpzaam bij kan zijn.

De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Arbowetgeving.

Regionaal, je regio

In Nederland zijn 25 Veiligheidsregio’s die in hun noodverordening de uitvoering en invulling van het landelijke beleid bepalen. Per veiligheidsregio kan de versoepeling van maatregelen rondom het sluiten van bedrijven verschillen. Deze noodverordeningen wijzigen dagelijks, dus check ze regelmatig. Bij een overtreding van de noodverordening vindt handhaving plaats door onder meer politie en boa’s.

Lokaal, je gemeente

De gemeente waar je bedrijf is gevestigd is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van geldende regels en de handhaving hiervan. Kijk op de gemeentewebsite voor meer informatie over de lokale noodverordening of neem hiervoor contact op met de bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager van je gemeente.

De regels van je eigen bedrijf

Je doet er verstandig aan een eigen bedrijfsprotocol op te stellen. Je houdt je daarbij uiteraard aan de regels van het RIVM, de noodverordening van jouw regio en de lokale vertaling daarvan. Met het protocol van je brancheorganisatie geef je verder specifieke invulling aan jouw bedrijfsprotocol. Informeer je klanten en je personeel over jouw regels.

Hulp nodig?

Heb je na het lezen van dit artikel vragen over wat voor jouw bedrijf geldt? Dan kun je hierover contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager van je gemeente of met je brancheorganisatie.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Annelies den Breejen

Als KVK-adviseur en zzp-specialist coördineer ik de maandelijkse nieuwsbrief KVK-nieuws voor zzp’ers. Op KVK.nl schrijf ik interviews en artikelen over zzp-onderwerpen, wet- en regelgeving en veilig ondernemen.

InspiratiePage