Corona

TOGS: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

 • How to
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 28 mei 2020
 • 7 min lezen
 • 308.3K
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden. De Rijksoverheid wil via deze gift ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten. Op 20 mei 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de TOGS wordt opgevolgd door een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

TVL opvolger TOGS

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren tijdens de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) te kunnen blijven opbrengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is ongeveer 1,4 miljard euro uitgetrokken.
Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kan je gebruikmaken van de TVL.

De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 30 september 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. De aanvraagperiodes van de 2 regelingen overlappen dus deels.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

Voor wie is de TOGS?

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. De tegemoetkoming wordt verstrekt per onderneming, niet per vestiging.

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én (per 29 april) als de hoofd- of nevenactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Let op: Je komt met een nevenactiviteit alleen in aanmerking voor de TOGS als je op basis van die geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro).

Om aanspraak te maken op deze regeling moest je op 15 maart 2020 met een van de benoemde SBI-codes als hoofd- of nevenactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister. Op RVO.nl vind je meer informatie over welke ondernemers in aanmerking komen. Onderaan die pagina staat een zoektool waarmee je kunt controleren of je hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes.

De ondernemingen die binnen de afbakening vallen zijn:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • casino’s
 • extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers
 • kleine mkb-winkeliers in de foodsector
 • diverse contactberoepen, zoals tattooshops
 • taxibedrijven
 • zorgondernemers (bekijk de specifieke voorwaarden voor zorgondernemers)
 • toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden en evenementen

De definitieve lijst en de aanvraagprocedure staan op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Op de website van RVO vind je een adviestool waarmee je zelf kunt beoordelen of je in aanmerking komt voor de TOGS.

Mijn SBI-code staat niet op de lijst

Als je vindt dat je SBI-code (branche/sector) onterecht ontbreekt op de vastgestelde lijst kun je dit melden met het formulier Signaal ontbrekende SBI-codes. RVO brengt deze codes onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dit formulier geef je een signaal af. Je vraagt hiermee niet de Tegemoetkoming schade COVID-19 aan.

Voorwaarden TOGS

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister. Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap en coöperatie. Ook stichtingen en verenigingen, met een onderneming, komen in aanmerking, mits ze aan alle voorwaarden voldoen.
 • In de onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • Als jouw hoofdactiviteit valt onder hoofdcode 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht, mag je alleen aanvragen als je een nevenactiviteit hebt met SBI-code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9. Je omzetverlies heeft betrekking op een van deze nevenactiviteiten.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Je hebt ten minste 1 vestiging met een ander adres dan je privéadres, of je verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van je privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen (markthandelaren, taxibedrijven, auto- en motorrijscholen, touringcaroperators, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart en veerdiensten). Bij die bedrijven mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro. Je omzetverlies heeft betrekking op de hoofd- of nevenactiviteit die onder de regeling valt.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Deze vaste lasten hebben betrekking op de hoofd- of nevenactiviteit die onder de regeling valt. Vaste lasten zijn de periodieke kosten die nodig zijn om je bedrijf draaiende te houden. De kosten die je meerekent moeten tot de vaste kosten van de onderneming behoren en herleidbaar zijn in de bedrijfsadministratie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor hypotheken, verzekeringen, huurkosten, gas/water/licht, doorlopende leasecontracten en de lesauto van een rijschoolhouder, wagen van een foodtruckhouder en (dienst)auto die je nodig hebt voor je ambulante beroep.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden, die dus bovenop de algemene voorwaarden komen. Het gaat om een aantal horecaondernemingen, bedrijven in de ambulante handel, toeleveranciers, zorgondernemers en agrarische recreatieondernemingen. Meer informatie vind je op de website van RVO.

Aanvragen TOGS

Je kunt je aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via RVO. Als je de juiste gegevens aanlevert en RVO je aanvraag goedkeurt, wordt je binnen 3 weken uitbetaald en ontvang je daarna een bevestigingsbrief. Als het niet lukt om binnen 3 weken een besluit te nemen, informeert RVO je daar per e-mail over. RVO kan de beslistermijn met 3 weken verlengen. Je hebt tot en met vrijdag 26 juni 2020, 17.00 uur om een aanvraag te doen. Na je aanvraag kun je nog wijzigingen doorvoeren of de status inzien via Mijn Overzicht. Meer informatie via "Na uw aanvraag".

Voorbereiden

Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld bij het doen van de online aanvraag. Controleer die gegevens. Bekijk het overzicht met vragen in het online aanvraagformulier (pdf) en verzamel vooraf alle benodigde gegevens. Nog geen DigiD? Dat kun je gratis aanvragen.

Wat heb je nodig?

 • eHerkenningsmiddel niveau 1 of DigiD
 • KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
 • SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit van je onderneming
 • bankrekeningnummer van je onderneming. Heb je geen apart bankrekeningnummer? Dan kun je ook je privérekeningnummer doorgeven waar je je zakelijke transacties mee doet
 • correspondentie- en bezoekadres van je onderneming
 • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Als een intermediair de aanvraag indient heb je een machtiging nodig. Deze machtiging hoef je niet mee te sturen, maar kan wel worden opgevraagd bij controles.

Beoordeling

Bij de beoordeling wordt bekeken of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van de gegevens in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO.nl een faillissementscontrole uit. De controle op de aanvragen gebeurt achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling. Ook op fraude wordt gecontroleerd.

Jouw onderneming en bijbehorende SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken. Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Het opgeven van een wijziging in de activiteitenomschrijving en/of SBI-code bij KVK is altijd mogelijk. Wij kunnen je daarbij om bewijs vragen. Maar wees je ervan bewust dat je hiermee niet alsnog automatisch in aanmerking komt voor de TOGS-regeling. Dat is aan RVO.

Let op: als je besluit je SBI-code te wijzigen in je KVK-registratie dan kan dat gevolgen hebben voor het uitvoeren van je activiteiten, een eventuele pensioenplicht en de CAO waar je onder valt. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met een ruimte mag gebeuren. Wanneer een SBI-code wijzigt kan dit van invloed zijn op de activiteiten die je mag doen op je locatie. Daarnaast geldt voor bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken een verplichte deelname aan de pensioenregeling. Een wijziging van de SBI-code kan er voor zorgen dat je onder een andere CAO komt te vallen. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor de lonen en pensioenen van je personeel (ander pensioenfonds).

Ondernemers die denken recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage