Corona

Tozo 5: inkomensondersteuning en leningen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 1 jul 2021
 • 6 min lezen
 • 159.3K
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de financiële problemen zitten door de coronacrisis. Ook kun je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten. Voor Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren zodat je zo snel mogelijk weer op eigen benen staat.

De Tozo loopt in verschillende fases door tot en met 30 september 2021. Gemeenten voeren de regeling uit.

Status regeling

Tozo 5 loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021.

De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004, maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De Tozo heeft soepeler voorwaarden. De Bbz loopt ook na juli nog door.

De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, waarbij het huishoudinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

Doelgroep

De inkomensondersteuning van de Tozo is bedoeld voor ondernemers van wie het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is uitgekomen. Ook zzp’ers kunnen van deze regeling gebruikmaken. Via de lening voor bedrijfskapitaal kun je bijvoorbeeld de huur van je pand betalen. Met de Tozo wil de overheid zoveel mogelijk bedrijven helpen de coronacrisis te overleven. Mensen die alleen een btw-nummer hebben, komen niet in aanmerking voor een Tozo -uitkering. Zij kunnen bij hun gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

Op de site van het ministerie van SZW kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor Tozo.

Inhoud

De Tozo zit als volgt in elkaar:

Gift op basis van geschat inkomen

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op je huishoudinkomen tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand voor gehuwden of 1.050 euro netto per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen. Meer informatie over het bepalen van het (huishoud)inkomen vind je hier.

De inkomensondersteuning is een gift die je in principe niet hoeft terug te betalen. Je geeft de hoogte van je (geschatte) huishoudinkomen door bij de aanvraag en tijdens de uitkeringsperiode, als het daadwerkelijke inkomen bekend is. Als de inkomsten hoger uitvallen dan geschat, moet je de uitkering achteraf mogelijk (gedeeltelijk) terugbetalen. Een uitkering levensonderhoud kan gevolgen hebben voor de hoogte van je recht op toeslagen en de hoogte van door jouw en je partner te betalen belastingen.

Door wisselende inkomsten is het soms moeilijk te bepalen of je onder het sociaal minimum uitkomt. Daarom kun je van 1 juli tot en met 30 september 2021 Tozo 5 aanvragen met terugwerkende kracht van één maand. Je kunt bijvoorbeeld in augustus een aanvraag doen vanaf juli.

Partnertoets

Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kun je geen aanspraak maken op deze uitkering.

Aanvankelijk wilde het kabinet een beperkte vermogenstoets invoeren, maar daar is voor de inkomensondersteuning van afgezien. Voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit. Je leest de informatie over de berekening op krijgiktozo.

Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van je bedrijf en naar je vermogen. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. Hierdoor is een snellere behandeling van de aanvraag mogelijk.

Lening voor bedrijfskapitaal

Je kunt met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal 10.157 euro, tegen 2% rente. De maximale looptijd van een lening is 5 jaar. Tot 1 januari 2022 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Het bedrijfskapitaal mag je niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren. Als jij en je partner allebei een bedrijf hebben mag je voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Als je een hogere lening dan 10.157 euro nodig hebt, kun je eventueel een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Daarbij kun je ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van de Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz. Overleg dit met je gemeente.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de Tozo als je aan onderstaande voldoet:

 • Je hebt door de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of hebt bedrijfskrediet nodig om een liquiditeitsprobleem op te lossen. Wanneer je huishoudinkomen boven het sociaal minimum ligt kom je niet in aanmerking voor inkomensondersteuning, maar kun je wel een lening voor bedrijfskrediet aanvragen.
 • Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer je AOW-gerechtigde bent, kun je alleen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal voor je onderneming.
 • Je woont in Nederland en hebt een bedrijf dat in Nederland, een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland is gevestigd. Wanneer je niet in Nederland woont, maar in een van bovengenoemde landen en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je alleen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Je bent Nederlander of hebt een Nederlandse verblijfsvergunning.
 • Je bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium: minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Ondernemers die na 2019 zijn gestart moeten in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Aanvraagproces

Tozo 5 kun je aanvragen bij je woongemeente. Vul de vragen op krijgiktozo.nl in. Daarna word je doorgeleid naar de plek waar je de aanvraag bij je gemeente kunt indienen. Dat gaat zoveel mogelijk digitaal. Heb je al een Tozo 4-uitkering, dan kun je een verkorte aanvraag indienen. Je krijgt niet automatisch Tozo 5 als je Tozo 4 hebt aangevraagd.

Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Hiervoor log je in met je DigiD. Kijk op de website van je gemeente. De aanvraag dien je in bij je woongemeente, samen met de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens.
 • Gegevens over de samenstelling van je huishouden (wel/geen partner).
 • Verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen.
 • Berekening van het verwachtte netto-inkomen.
 • Bedrijfsgegevens, nummer en datum van inschrijving bij KVK, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland.
 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner (rijbewijs voldoet niet), eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden.
 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
 • Verklaring dat je voor de aangevraagde bijstandsperiode verwacht dat je inkomsten lager zijn dan de bijstandsnorm, met een opgave van het verwachte ‘inkomen’ in die bijstandsperiode. Als je een partner hebt, dien je daarbij uit te gaan van het gezamenlijke inkomen.
 • Bij aanvraag om lening bedrijfskrediet: verklaring dat er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van jezelf als zelfstandige, van één van jouw vennoten of leden waarmee je het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, of van de rechtspersoon.
 • De gemeente kan om aanvullende (financiële) gegevens en bewijsstukken vragen. Zo moet je bij de aanvraag van bedrijfskapitaal inzicht verschaffen in je maandelijkse bedrijfslasten en aangeven of je zakelijk vermogen of privévermogen hebt dat je kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te betalen.
 • Als jij en je partner in 2020 gebruik maakten van de Tozo regeling krijgen jullie beide een jaaropgave van de gemeente. Deze jaaropgave gebruik je bij belastingaangifte.

Je ondertekent de aanvraag met DigiD. Heb je een partner? Dan moet je de aanvraag beide ondertekenen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl en Rijksoverheid.nl.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage