Corona

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 20 mei 2020
 • 9 min lezen
 • 235.2K
Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - met aangepaste voorwaarden - met 3 maanden wordt verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. De gewijzigde voorwaarden zijn:

 • De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal - voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk - bedraagt 10.157 euro.

Aanvraag van Tozo 2 doe je bij je woongemeente. Houd hiervoor de website van de gemeente in de gaten.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Het kabinet doet een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Zo willen ze misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Bovendien controleert de gemeente op fraude.

Wat houdt de regeling in?

De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze tijdelijke regeling houdt in:

 • De gemeente past de toets op levensvatbaarheid niet toe, waardoor een snelle behandeling van de aanvragen mogelijk is.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op je inkomen tot het sociaal minimum. Dit is een gift die je later in principe niet hoeft terug te betalen. Je geeft de hoogte van je (geschatte) inkomen door bij de aanvraag en gedurende de uitkeringsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). Dit kan betekenen dat de uitkering achteraf toch (gedeeltelijk) moet terugbetaald. Bijvoorbeeld als blijkt dat er toch (hogere) inkomsten uit onderneming waren in de maanden waarover de uitkering is verstrekt.
 • Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Voor een aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit.
 • Binnen 4 weken ontvang je voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarbij kan de gemeente met voorschotten werken.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.
 • De gemeente vraagt je bij de aanvraag:
  • Hoeveel winst je per maand verwacht in de komende maanden?
  • Of je inkomsten hebt naast je bedrijf, zoals loon uit (parttime) dienstverband of een uitkering?
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Deze rente wordt berekend vanaf de dag van verstrekking van de lening.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen.
 • Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als je op 1 januari 2021 niet in staat bent aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
 • Het bedrijfskapitaal mag je niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Hebben jij en je partner allebei een bedrijf? Per huishouden wordt maximaal 1 keer een uitkering toegekend. Je vraagt de Tozo aan op het laagste inkomen binnen je huishouden. Je kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

De Tozo (inkomensondersteuning) geldt na de verlenging tot 31 augustus 2020. De gemeente waarin je woont voert de regeling uit. De aanvullende inkomensondersteuning vraag je met terugwerkende kracht aan per 1 maart 2020 of per datum van de aanvraag. Je kunt kiezen tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden. Dit houdt in dat je er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020).

Voor wie is de Tozo?

Je komt in aanmerking voor deze regeling als je aan de volgende eisen voldoet.

 • Als gevolg van de coronacrisis heb je een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor je bedrijfskrediet nodig hebt.
 • Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Wanneer je een bedrijf hebt en de AOW-gerechtigde leeftijd, kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je woont in Nederland.
 • Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij je woongemeente.
 • Je bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.

Goed om te weten:

 • Mensen die alleen een btw-nummer hebben, komen niet in aanmerking voor een Tozo-uitkering. Wel kunnen zij bij hun gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. De Tozo is bedoeld voor zelfstandigen die door de coronacrisis te maken krijgen met deels of geheel wegvallen van inkomen. Ingeschreven staan bij KVK en voldoen aan het urencriterium zijn belangrijke indicatoren van zelfstandig ondernemerschap en daarom opgenomen als voorwaarden in de Tozo-regeling.
 • Zorgaanbieders moeten zich voor financiële ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen. Als dat niet het geval is, of als hiermee het inkomen onder het sociaal minimum blijft, kunnen zelfstandige zorgaanbieders in aanmerking komen voor Tozo.
 • Zijn jij en je partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts 1 van beiden een aanvraag voor inkomensondersteuning indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor jullie samen de aanvraag invullen. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. Je kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.
 • Ook DGA’s van een besloten vennootschap kunnen een beroep doen op de Tozo als zij als zelfstandige zijn aan te merken en de bv voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de bv werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming. Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige als in het Bbz 2004.
 • Als je in aanmerking komt voor zowel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) als de Tozo kun je op beide regelingen aanspraak maken. De TOGS is een gift en heeft geen invloed op de bijstand voor levensonderhoud.
 • Als je een lening (maximaal 10.157 euro) voor bedrijfskapitaal wil aanvragen via de Tozo moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen. Het bedrijfskapitaal moet noodzakelijk zijn vanwege een liquiditeitsprobleem door de coronacrisis. Je moet dit bovendien via een beschrijving aannemelijk maken. Als de gemeente dat nodig vindt, kan ze bewijsstukken opvragen. Ook als je inkomen boven het sociaal minimum ligt - en je niet in aanmerking komt voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud - is het mogelijk een lening aan te vragen.
 • Als je een hogere lening dan 10.157 euro nodig hebt, kun je eventueel een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Daarbij kun je ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van de Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz. Overleg dit met je gemeente.

Op de site van het ministerie van SZW kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor Tozo (deze website wordt niet ondersteund door Internet Explorer).

Wanneer kun je beter geen Tozo aanvragen?

Als het al een tijd slechter gaat met jouw onderneming en je denkt dat het verstandiger is om te stoppen met je bedrijf. Je kunt in dat geval overwegen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen gebruik te maken. Hiermee kun je maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen. Bespreek dit met je (financieel) adviseur.

Hoe doe ik een aanvraag?

Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De gemeenten voeren deze regeling uit. Daar kun je terecht voor je aanvraag via een digitaal aanvraagformulier. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Als je nog enige ontvangsten hebt, vraagt de overheid je nog even te wachten met je aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en kunnen zij de mensen met de hoogste nood als eerste helpen. Sommige gemeenten gebruiken een aparte organisatie voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente voordat je hen belt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schat het aantal binnengekomen aanvragen bij gemeenten op circa 343.000 (stand 1 mei 2020). Dit zijn aanvragen voor ondersteuning in levensonderhoud of voor een lening voor bedrijfskapitaal.

Wat heb je nodig?

Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Hiervoor log je in met je DigiD. Kijk op de website van je gemeente. De aanvraag dien je in bij je woongemeente, samen met de volgende gegevens.

 • Informatie over je onderneming: o.a. KVK-nummer, naam en rechtsvorm.
 • Informatie over de samenstelling van je huishouden.
 • Overzicht van de te verwachten inkomsten.
 • Kopie van je legitimatiebewijs of identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet) en dat van je eventuele partner.
 • Kopie bankafschrift van de bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden.
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening.

De gemeente kan om aanvullende (financiële) gegevens en bewijsstukken vragen. Zo moet je bij de aanvraag van bedrijfskapitaal inzicht verschaffen in je maandelijkse bedrijfslasten en aangeven of je zakelijk vermogen of privévermogen hebt dat je kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te betalen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein.kvk.nl en Rijksoverheid.nl. Daar vind je ook een infographic over het aanvraagproces.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage