De stichting

Wilt u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kunt u als rechtsvorm een stichting oprichten.

Waarom kiezen voor een stichting?

U kunt een stichting starten als u een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel heeft. Er is geen minimaal bedrag dat u moet investeren. Wel moet u langs de notaris als u een stichting gaat starten.

Een stichting oprichten

U richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten. De notaris regelt vervolgens de inschrijving bij KVK.

Stichting oprichten kosten

De inschrijfkosten bij KVK bedragen 50 euro. De overige kosten van een stichting oprichten zijn onder meer afhankelijk van de notariskosten en bedragen enkele honderden euro's. Die kunnen per notaris verschillen.

Statuten stichting

Als u een stichting opricht, moet u statuten bepalen. In de stichting-statuten staat onder meer:

  • de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
  • het doel van de stichting;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
  • de vestigingsplaats van de stichting;
  • hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting;
  • of er een raad van commissarissen is;
  • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als u de statuten van de stichting wilt wijzigen, dan heeft u ook een akte van de notaris nodig. U moet de stichting inschrijven in het Handelsregister van KVK.

Check van te voren of de stichtingsnaam mogelijk is en of de domeinnaam vrij is.

Hoe zit de organisatie van een stichting in elkaar?

Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Meestal bestaat een bestuur uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel algemene bestuursleden. Maar dat kan ook anders zijn. Een stichting kan een onderneming hebben. U moet de winst van de onderneming besteden aan het doel. De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. Dit komt niet vaak voor. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bij een stichting die de ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) status heeft, kan een bestuurder geen loondienstverband met de ANBI hebben. Dat is niet toegestaan. Een stichting kan personeel in dienst nemen. Via de statuten kan ook worden bepaald dat er een raad van commissarissen is. Deze houdt toezicht op het bestuur.

Aansprakelijkheid bij de stichting

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister. Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Belastingen bij de stichting

Een stichting met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die winst probeert te maken door deel te nemen aan het economisch verkeer. Eventuele winst van de stichting moet ten goede komen aan het doel. Of de stichting btw moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie. Bekijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Deponeren jaarrekening

Een stichting die een onderneming drijft, moet bij een bepaalde omzet een jaarrekening deponeren.

Sociale zekerheid en verzekeringen

Als bestuurder bent u in principe niet in loondienst van de stichting en valt u dus niet onder de werknemersverzekeringen. Wel kunt u zich vrijwillig verzekeren. Ook kunt u zelf pensioen opbouwen.

Functionaris of bestuurder inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Hier vindt u meer informatie over het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van bestuurders.

Stichting opheffen

Wilt u de stichting beëindigen? Dan moet u eerst de rechtspersoon ontbinden.

Wanneer een stichting of vereniging

Wanneer kiest u voor een stichting of voor een vereniging? Tussen beide rechtsvormen bestaan verschillen en voor beiden gelden andere regels. Een stichting richt u verplicht op via de notaris en schrijft u in bij KVK. Bij een vereniging hoeft dat niet. Het wordt wel aangeraden. Op die manier beperkt u de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Een vereniging heeft leden. Een stichting niet, die heeft alleen een bestuur. De leden van de vereniging kiezen het bestuur. Daardoor heeft een vereniging in de praktijk een meer democratisch karakter maar gaat besluitvorming moeizamer omdat leden bij belangrijke besluiten ook een stem hebben. Bij een stichting beslist het bestuur.

In het algemeen kiest men een vereniging als men gezamenlijk maatschappelijke activiteiten wil ontplooien, bijvoorbeeld bij een sport- of buurtvereniging. Een stichting richt men meestal op om een ideëel doel te behalen of zich daarvoor in te zetten. Denk aan diverse goede doelen stichtingen.

Handige links

Feiten en cijfers: hoeveel verenigingen en stichtingen zijn er?

De grafiek toont het aantal verenigingen en stichtingen in Nederland per kwartaal. Dit aantal neemt gestaag toe. In 2019 kwam het aantal voor het eerst boven de 40 duizend.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Eén antwoord van de overheid

InfoPage