Afgeronde wetstrajecten Handelsregister

Op deze pagina vind je een overzicht van afgeronde wetstrajecten Handelsregister.

Afscherming woonadres (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: 1 januari 2022

De woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van personenvennootschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars zijn op door de wijziging in het Handelsregisterbesluit vanaf 1 januari 2022 niet meer openbaar.
Door deze wijziging wordt de privacy van ondernemers beter beschermd. En draagt het bij aan het voorkomen dat ondernemers veelvuldig door bedrijven benaderd worden voor ongevraagde direct marketingactiviteiten, zonder dat deze bedrijven daarvoor toestemming hebben verkregen, of een andere rechtsgeldige grond daartoe hebben.

Alleen bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28 derde lid van de Handelsregisterwet 2007 genoemde organisaties kunnen het woonadres inzien, mits zij hiervoor ook een autorisatie aanvragen bij KVK.

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) (Handelsregisterbesluit en Faillissementswet)

Datum ingang:1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is de WHOA in de Faillissementswet opgenomen. De rechtbank kan een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, zijn toch aan het akkoord gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet.

Het doel van de WHOA is het voorkomen van faillissementen bij bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven vervolgens gezond weer ondernemen.

Openbare akkoordprocedures worden vanaf 1 januari 2021 geregistreerd en gepubliceerd in het openbaar Insolventieregister. De voorgenomen registratie hiervan in het Handelsregister vindt geen doorgang.

Gegevens in onderzoek

Datum ingang:1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 kunnen gegevens in het Handelsregister worden voorzien van een aantekening “in-onderzoek”. Dit doen we nadat we een terugmelding hebben gekregen dat er gerede twijfel is over een bepaald gegeven. Als die gerede twijfel er is dient KVK dit te onderzoeken en eventueel te herstellen. Op dat moment wordt er een melding geplaatst op bijvoorbeeld het uittreksel dat er een gegeven in onderzoek is.

Gedurende het onderzoek blijft de registratie in het Handelsregister ongewijzigd. Het betreft een administratief, bestuursrechtelijk onderzoek over de juistheid van de inschrijving en geen strafrechtelijk onderzoek. Er hoeft geen sprake te zijn van laakbaar handelen door een onderneming. Zolang het onderzoek duurt geldt de gangbare derden werking verbonden aan het Handelsregister, als bedoeld in artikel 25 Handelsregisterwet. Echter gelet op de aantekening “In onderzoek” kan een derde niet zonder meer afgaan op de registratie. De betreffende derde is dan niet langer te goeder trouw omdat deze kan weten dat de registratie ter discussie staat. Alleen derden te goeder trouw kunnen met recht een beroep doen op artikel 25 Handelsregisterwet.

InfoPage