Afgeronde wetstrajecten Handelsregister

Op deze pagina vind je een overzicht van afgeronde wetstrajecten Handelsregister.

Gegevens in onderzoek

Datum ingang:1 januari 2021

Per 1 januari 2021 kunnen gegevens in het Handelsregister worden voorzien van een aantekening “in-onderzoek”. Dit doen we nadat we een terugmelding hebben gekregen dat er gerede twijfel is over een bepaald gegeven. Als die gerede twijfel er is dient KVK dit te onderzoeken en eventueel te herstellen. Op dat moment wordt de melding geplaatst op bijvoorbeeld het uittreksel. De tekst luidt als volgt: Voor deze inschrijving is of zijn meerdere gegevens in onderzoek conform Hoofdstuk 6 Handelsregisterwet. Bij het uittreksel en de data in KVK Dataservice staat vermeld om welk gegeven het gaat, bijvoorbeeld het vestigingsadres. Bij andere producten wordt verwezen naar het uittreksel.

Gedurende het onderzoek blijft de registratie in het Handelsregister ongewijzigd. Het betreft een administratief, bestuursrechtelijk onderzoek over de juistheid van de inschrijving en geen strafrechtelijk onderzoek. Er hoeft geen sprake te zijn van laakbaar handelen door een onderneming. Zolang het onderzoek duurt geldt de gangbare derden werking verbonden aan het Handelsregister, als bedoeld in artikel 25 Handelsregisterwet. Echter gelet op de aantekening “In onderzoek” kan een derde niet zonder meer afgaan op de registratie. De betreffende derde is dan niet langer te goeder trouw omdat deze kan weten dat de registratie ter discussie staat. Alleen derden te goeder trouw kunnen met recht een beroep doen op artikel 25 Handelsregisterwet.

InfoPage