Krijg ik klantenvergoeding als handelsagent?

Als handelsagent bemiddel je tussen een leverancier en zijn (potentiële) klanten in jouw thuismarkt. Je legt voor deze leverancier (principaal) de contacten en ontvangt van hem een provisie als jouw bemiddeling zorgt voor een transactie met een klant. Maar wat als de principaal na verloop van tijd besluit zijn samenwerking met jou te beëindigen? Volgens Nederlands recht heb je dan recht op een klantenvergoeding.

Klantenvergoeding heet ook wel goodwillvergoeding. Om als handelsagent in aanmerking te komen voor deze vergoeding gelden wel een paar voorwaarden. Deze vind je in het Burgerlijk Wetboek.

Voorwaarden voor klantenvergoeding

In het Burgerlijk Wetboek staat dat je na beëindiging van de agentuurovereenkomst met de principaal recht hebt op klantenvergoeding als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je bracht bij de principaal nieuwe klanten aan of breidde overeenkomsten met bestaande klanten aanmerkelijk uit.
  • Deze overeenkomsten moeten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren.

Zorg ervoor dat je in bovenstaande goed inzicht geeft. Zeker het laatste punt is soms lastig hard te maken. Maar ook na beëindiging van de samenwerking is het de bedoeling dat de principaal structureel nieuwe transacties met deze klanten mag verwachten.

Hoogte van klantenvergoeding

Voldoe je aan de voorwaarden voor klantenvergoeding dan is een berekening nodig om de hoogte van de klantenvergoeding te bepalen. Het moet gaan om een billijke vergoeding.
Voor de berekening kijk je onder meer naar de provisie die je als agent in het afgelopen jaar hebt gekregen. Factoren als het nog te verwachten voordeel voor de principaal, of bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding waar je je als handelsagent nog na de beëindiging van de agentuurovereenkomst aan moet houden, neem je ook mee in je berekening.

Het bedrag aan klantenvergoeding kent een maximum. Het mag niet hoger zijn dan de provisie van één jaar, gebaseerd op de gemiddelde provisie over de laatste vijf jaar. Duurde de overeenkomst korter? Bijvoorbeeld drie jaar? Dan is de klantenvergoeding gebaseerd op de gemiddelde provisie over die drie jaren.

Let op: Geef binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst aan dat je klantenvergoeding wilt ontvangen. Doe je dit later? Dan vervalt je recht op klantenvergoeding.

Geen klantenvergoeding

In de volgende gevallen heb je als handelsagent geen recht op klantenvergoeding:

  • De principaal beëindigt de overeenkomst omdat je (sterk) verwijtbaar handelde en daardoor schadeplichtig bent. Je hield je bijvoorbeeld niet aan het non-concurrentiebeding in de overeenkomst.
  • Je beëindigt zelf de overeenkomst, tenzij:
    • Dit gerechtvaardigd is door omstandigheden die te wijten zijn aan de principaal.
    • Je niet in staat bent door leeftijd, invaliditeit of ziekte je werkzaamheden voort te zetten.
  • Je beëindigt zelf de overeenkomst omdat je met de principaal hebt afgesproken dat je je rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdraagt aan een derde.

Bescherming handelsagent

Als handelsagent geniet je wettelijke bescherming. De basis hiervan ligt in de Europese Richtlijn (86/653/EEG) voor zelfstandige handelsagenten. Deze richtlijn stelt minimumeisen aan de nationale wetgeving van de lidstaten van de EU om de handelsagent te beschermen. In Nederland is de wetgeving rond de zelfstandige handelsagent opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 7, afdeling 4 agentuurovereenkomst).

Juridisch advies

Heb je meer vragen over het recht op de klantenvergoeding of de hoogte daarvan? Laat je dan adviseren door een jurist of advocaat met een specialisme binnen het agentuurrecht. Ook de brancheorganisatie Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs (VNHI) biedt juridische ondersteuning op dit vlak.

InfoPage