Lopende wetstrajecten Handelsregister

Nieuwe en aangepaste wetten en andere regelgeving hebben soms gevolgen voor het Handelsregister. Zowel voor de gegevens die moeten worden geregistreerd als voor de (openbare) informatie die je in het register kunt vinden. Op deze pagina vind je een overzicht van lopende wetstrajecten en de mogelijke gevolgen.

Afscherming woonadres (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: 1 januari 2022

De woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van personenvennootschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars zijn op dit moment openbaar. Dit in tegenstelling tot de woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, zoals de bv of nv. De reden voor de openbaarheid bij eerstgenoemde personen is dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de onderneming, dan wel de vereniging van eigenaars, en fysiek moeten kunnen worden getraceerd.
In de praktijk worden ondernemers echter mede met behulp van dit gegeven veelvuldig door bedrijven benaderd voor ongevraagde direct marketingactiviteiten, zonder dat deze bedrijven daarvoor toestemming hebben verkregen, of een andere rechtsgeldige grond daartoe hebben.

Met deze wetswijziging geeft de wetgever (ministerie van EZK) uitvoering aan een ingediende Tweede Kamer motie om het woonadres van natuurlijke personen bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid standaard af te schermen. De wijziging sluit tevens aan op het advies van Autoriteit Persoonsgegevens om kritisch te kijken naar de levering van persoonsgegevens zoals het woonadres, in de Handelsregisterinformatieproducten. Door deze wetswijziging wordt de privacy van ondernemers beter beschermd.

Alleen bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28 derde lid van de Handelsregisterwet 2007 genoemde organisaties kunnen straks nog het woonadres inzien, mits zij hiervoor ook een autorisatie aanvragen bij KVK. Deze partijen hebben deze gegevens vaak nodig om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Een en ander betekent overigens wel, dat wanneer iemand zijn onderneming heeft gevestigd op zijn woonadres, zijn woonadres als vestigingsadres zichtbaar blijft in het Handelsregister. De openbaarheid van het vestigingsadres is immers noodzakelijk voor het bevorderen van de rechtszekerheid van derden in het economisch verkeer. In dit geval kan een ondernemer overwegen om zijn bedrijf op een ander adres te vestigen dan zijn woonadres.

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) (Handelsregisterbesluit en Faillissementswet)

Datum ingang: 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is de WHOA in de Faillissementswet opgenomen. De rechtbank kan een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, zijn toch aan het akkoord gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet.

Het doel van de WHOA is het voorkomen van faillissementen bij bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven vervolgens gezond weer ondernemen.

Openbare akkoordprocedures worden vanaf 1 januari 2021 geregistreerd en gepubliceerd in het openbaar Insolventieregister. De voorgenomen registratie hiervan in het Handelsregister vindt geen doorgang.

InfoPage