Lopende wetstrajecten Handelsregister

Nieuwe en aangepaste wetten en andere regelgeving hebben soms gevolgen voor het Handelsregister. Zowel voor de gegevens die moeten worden geregistreerd als voor de (openbare) informatie die je in het register kunt vinden. Op deze pagina vind je een overzicht van lopende wetstrajecten en de mogelijke gevolgen.

Verplicht gebruik HR door overheid en authentieke Gegevens in onderzoek (Handelsregisterwet)

Datum ingang: 1 januari 2021

Overheidsorganisaties zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht het Handelsregister te gebruiken bij de uitvoering van de publieke taak, tenzij:

  • een *authentiek gegeven in onderzoek staat in het Handelsregister,
  • een bestuursorgaan een terugmelding doet aan het Handelsregister,
  • bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of het niet past bij een goede uitoefening van de taak.

Per 1 februari 2021 vermelden we op onze informatieproducten wanneer een Handelsregistergegeven in onderzoek is bij KVK. Dit is het geval na een terugmelding van een overheidsorganisatie die gerede twijfel heeft over de juistheid van het authentieke gegeven.

Er is pas sprake van een gerede twijfel als aan diverse voorwaarden is voldaan:

  • de overheidsorganisatie die de terugmelding doet, meent dat een authentiek gegeven onjuist is of ontbreekt; én
  • de overheidsorganisatie moet de melding funderen met een onderbouwing.

Bij ontvangst van een goed onderbouwde terugmelding, plaatst KVK het authentieke gegeven in onderzoek. Dit onderzoek kan enige tijd duren.

Dat wil niet zeggen dat elke ontvangen melding op onjuistheid van een authentiek gegeven direct door KVK “in onderzoek” wordt genomen en openbaar wordt gemaakt. Alleen als sprake is van “gerede twijfel” verschijnt op het informatieproduct een melding die als volgt luidt:

"Voor deze inschrijving zijn één of meerdere authentieke gegevens in onderzoek conform Hoofdstuk 6 Handelsregisterwet.” Aan de informatieproducten Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®, KVK Dataservice Inschrijving en KVK Dataservice Vestiging wordt, behalve de melding dat het authentieke gegeven in onderzoek is, een tekst toegevoegd met daarin vermeld om welk authentiek gegeven het gaat. Bij de andere informatieproducten wordt het authentieke gegeven niet vermeld maar komt de toevoeging “Raadpleeg uittrekselinformatie.”

Gedurende het onderzoek blijft de registratie in het Handelsregister ongewijzigd. Het betreft een administratief, bestuursrechtelijk onderzoek over de juistheid van de inschrijving en geen strafrechtelijk onderzoek. Er hoeft geen sprake te zijn van laakbaar handelen door een onderneming. Zolang het onderzoek duurt geldt de gangbare derden werking verbonden aan het Handelsregister, als bedoeld in artikel 25 Handelsregisterwet. Echter gelet op de aantekening “In onderzoek” kan een derde niet zonder meer afgaan op de registratie. De betreffende derde is dan niet langer te goeder trouw omdat deze kan weten dat de registratie ter discussie staat. Alleen derden te goeder trouw kunnen met recht een beroep doen op artikel 25 Handelsregisterwet.

* Een gegeven is authentiek als dat gegeven in de Handelsregisterwet als authentiek wordt bepaald.

Prijsindexatie (Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel en de Financiële regeling Handelsregister)

Datum ingang: 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 indexeert KVK de tarieven van Handelsregister Informatieproducten, exportdocumenten en inschrijfvergoeding met 2,6%.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat de wetgever deze tarieven indexeert. In de afgelopen jaren zijn de kostenstijgingen waaronder loonkosten, zoveel mogelijk opgevangen via efficiency- en digitaliseringsmaatregelen. Op aangeven van KVK is de wetgever echter nu op het punt aangekomen dat dat niet meer toereikend is en dat een prijsindexatie nodig wordt geacht om het bij wet bepaalde kostendekkende vergoedingenbeleid te borgen. De indexering is op alle tarieven toegepast waarna nog een afronding heeft plaatsgevonden om tot hanteerbare prijzen te komen. Dat heeft ertoe geleid dat het ene tarief meer en het andere tarief minder is gestegen dan 2,6%.

De indexatie van 2,6% is gebaseerd op de consumentenprijsindex van 2019. Dit is in lijn met de tariefsverhogingen van andere overheidsinstellingen. De tariefsaanpassingen in de Financiële Regeling Handelsregister en de Regeling vergoedingen wet KvK zijn vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuw tarievenoverzicht 2021

Afscherming woonadres (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: 1 april 2021

De woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van personenvennootschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars zijn op dit moment openbaar. Dit in tegenstelling tot de woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, zoals de bv of nv. De reden voor de openbaarheid bij eerstgenoemde personen is dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de onderneming, dan wel de vereniging van eigenaars, en fysiek moeten kunnen worden getraceerd.
In de praktijk worden ondernemers echter mede met behulp van dit gegeven veelvuldig door bedrijven benaderd voor ongevraagde direct marketingactiviteiten, zonder dat deze bedrijven daarvoor toestemming hebben verkregen, of een andere rechtsgeldige grond daartoe hebben.

Met deze wetswijziging geeft de wetgever (ministerie van EZK) uitvoering aan een ingediende Tweede Kamer motie om het woonadres van natuurlijke personen bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid standaard af te schermen. De wijziging sluit tevens aan op het advies van Autoriteit Persoonsgegevens om kritisch te kijken naar de levering van persoonsgegevens zoals het woonadres, in de Handelsregisterinformatieproducten. Door deze wetswijziging wordt de privacy van ondernemers beter beschermd.

Het afschermen van het woonadres doet enige afbreuk aan de rechtszekerheid van derden. Alleen bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28 derde lid van de Handelsregisterwet 2007 genoemde organisaties kunnen straks nog het woonadres inzien, mits zij hiervoor ook een autorisatie aanvragen bij KVK. Deze partijen hebben deze gegevens vaak nodig om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Een en ander betekent overigens wel, dat wanneer iemand zijn onderneming heeft gevestigd op zijn woonadres, zijn woonadres als vestigingsadres zichtbaar blijft in het Handelsregister. De openbaarheid van het vestigingsadres is immers noodzakelijk voor het bevorderen van de rechtszekerheid van derden in het economisch verkeer. In dit geval kan een ondernemer overwegen om zijn bedrijf op een ander adres te vestigen dan zijn woonadres.

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) (Handelsregisterbesluit en Faillissementswet)

Datum ingang: 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is de WHOA in de Faillissementswet opgenomen. De rechtbank kan een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, zijn toch aan het akkoord gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet.

Het doel van de WHOA is het voorkomen van faillissementen bij bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven vervolgens gezond weer ondernemen.

Openbare akkoordprocedures worden vanaf 1 januari 2021 geregistreerd en gepubliceerd in het openbaar Insolventieregister. Naar verwachting worden de openbare akkoordprocedures vanaf 1 april 2021 ook in het Handelsregister geregistreerd en gepubliceerd. Dit is een aanvullende registratie naast het Insolventieregister.

De producten Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®, KVK Dataservice Inschrijving en KVK Dataservice Vestiging en overige informatieproducten kunnen naar verwachting vanaf 1 april dus een vermelding van de bijzondere rechtstoestand ‘’Openbare akkoordprocedure buiten faillissement’’ bevatten.

InfoPage