Tekenbevoegdheid per rechtsvorm

Wie namens een bedrijf contracten mag ondertekenen verschilt per rechtsvorm. Tekenbevoegd zijn normaal gesproken de eigenaar van een eenmanszaak, vennoten en maten van personenvennootschappen, bestuurders van rechtspersonen en gevolmachtigden. In geval van faillissement ligt de bevoegdheid om te ondertekenen bij de curator.

In het KVK Handelsregister vind je terug wie bevoegd zijn om te ondertekenen en of er aan de bevoegdheid om te ondertekenen beperkingen zijn gesteld. Een tekenbevoegde persoon is een rechtsgeldig vertegenwoordiger die tekeningsbevoegd is voor bepaalde documenten of andere rechtshandelingen.

Een overzicht van tekenbevoegdheid per rechtsvorm:

Eenmanszaak

 • De eigenaar mag ondertekenen.

Vennootschap onder firma (vof)

 • De vennoten kunnen beperkt, onbeperkt of niet bevoegd zijn om te ondertekenen.
 • In het Handelsregister kunnen beperkingen zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat vennoten alleen zelfstandig tekenbevoegd zijn tot een bepaald bedrag; ligt het bedrag hoger dan moeten de vennoten samen ondertekenen.

Commanditaire vennootschap (cv)

 • De enig beherend vennoot mag ondertekenen, vergelijkbaar met eenmanszaak.
 • Bij een cv met meerdere beherende vennoten kunnen vennoten, identiek aan vof, beperkt, onbeperkt of niet bevoegd zijn om te ondertekenen.

Maatschap

 • De maten zijn bevoegd om namens de maatschap te ondertekenen als ze daarvoor een volmacht van de andere maten hebben gekregen.
 • De maten kunnen beperkt, onbeperkt of helemaal niet bevoegd zijn om te ondertekenen.
 • In het Handelsregister kunnen beperkingen zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat maten afzonderlijk mogen ondertekenen tot een bepaald bedrag; ligt het bedrag hoger dan moeten de maten samen ondertekenen.

Rederij

 • De leden van de rederij zijn gezamenlijk bevoegd om te ondertekenen.
 • De rederij kan een boekhouder aanstellen die namens de rederij mag ondertekenen voor zover het de normale exploitatie van het schip betreft.

Rechtspersonen, onder andere bv, nv, stichting, vereniging

 • Het bestuur als geheel is bevoegd om te ondertekenen.
 • De bestuurders kunnen zelfstandig of gezamenlijk tekenbevoegd zijn.
 • De bestuurder die zelfstandig bevoegd is mag ondertekenen.
 • De gezamenlijk bevoegde bestuurder moet met één of meerderen ondertekenen. De bepalingen hierover vind je in de statuten. Statuten zijn bij KVK op te vragen.

Er zijn rechtspersonen naar nationaal en naar Europees recht. Het oprichten van een rechtspersoon verloopt meestal via een notaris. Nederlandse rechtspersonen zijn: besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. 

Voorbeelden van Europese rechtspersonen zijn: het Europees Economisch Samenwerkingsverband(EESV), de Europese naamloze vennootschap(SE) en de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)

Ook rechtspersonen uit andere landen kunnen in Nederland zijn ingeschreven. Voorbeelden hiervan zijn de Engelse Ltd en LLP, Duitse GmbH, Franse SA en een Amerikaanse Delaware Corporation.

Gevolmachtigden

Naast de eigenaren, vennoten, maten of bestuurders kunnen ook andere personen, bijvoorbeeld een werknemer of familielid een volmacht hebben. Dat is een verklaring waarin staat dat deze persoon ook namens het bedrijf mag ondertekenen. Lees hier hoe je een gevolmachtigde als rechtsgeldig vertegenwoordiger kan inschrijven, wijzigen of uitschrijven in het Handelsregister.

Een volmacht voor rechtshandelingen kan volledig zijn of beperkt. Dit staat vermeld in het Handelsregister van KVK. Er kunnen daarnaast ook nog gevolmachtigden zijn die niet in het Handelsregister staan ingeschreven. Hiervoor moet het bedrijf zelf het bewijs leveren.

Het is belangrijk om goed na te denken over het verlenen van een volmacht. Met een volmacht kunnen ook bij afwezigheid van verantwoordelijken belangrijke handelingen doorgaan. Zo regel je de continuïteit van je bedrijf, voor als je bijvoorbeeld op reis bent of onverhoopt in het ziekenhuis belandt.

InfoPage