Wat betekent CETA voor jou?

Het CETA-verdrag (Comprehensive Economic Trade Agreement) is het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Canada. Doe je zaken met Canada of ben je dit van plan? Dan biedt het CETA-verdrag voordelen, zoals geen of minder invoerrechten betalen bij import of export.

Op 21 september 2017 trad het CETA-verdrag grotendeels in werking. Wat is CETA? En welke impact heeft dit handelsverdrag met Canada op de import van goederen uit Canada en de export van goederen naar Canada?

Wat is CETA?

In het CETA-verdrag staan afspraken over onderwerpen als in- en uitvoer van producten en diensten, aanbestedingen, investeringen en markttoegang. Het verdrag voorziet in een wederzijdse afschaffing van invoerrechten. Dit geldt voor het merendeel van producten die gemaakt zijn in het verdragsgebied. Ook biedt CETA ruimte aan bedrijven die mee willen doen aan overheidsopdrachten. De EU heeft vrijhandelsverdragen met verschillende landen en groepen van landen. Het belangrijkste doel van deze verdragen is de onderlinge handel goedkoper en makkelijker maken.

Import uit Canada

Importeer je uit Canada? Dan betaal je voor de meeste goederen van Canadese preferentiële oorsprong minder of geen invoerrechten. Dit levert je concurrentievoordeel op. Van preferentiële Canadese oorsprong betekent dat de goederen geheel en al verkregen zijn in Canada of voldoende bewerkt zijn in Canada om preferentiële Canadese oorsprong te verkrijgen. Om in aanmerking te komen voor een verlaagd invoerrecht is een factuurverklaring van je Canadese leverancier op zijn verkoopfactuur nodig.

Export naar Canada

Exporteer je naar Canada? Dan betaalt je Canadese klant in de meeste gevallen ook minder of geen invoerrechten in zijn land. Dit maakt jouw product goedkoper voor de Canadese markt. Voorwaarde is wel dat je goederen van preferentiële EU-oorsprong moeten zijn. Dus geheel en al verkregen in de EU, dan wel voldoende bewerkt in de EU om preferentiële EU-oorsprong te verkrijgen.

Exporteer je preferentiële EU-oorsprongsgoederen met een factuurwaarde onder de 6.000 euro? Dan plaats je een verklaring van oorsprong op je factuur (zie de voorbeeldtekst in bijlage 2 op pagina 45/230). Voor zendingen met een hogere waarde moet je je laten registreren als geregistreerde exporteur (REX) bij de Nederlandse Douane.

Uitgezonderde producten

Voor sommige producten geldt bij invoer in Canada of de EU dat de invoerrechten niet of geleidelijk worden afgeschaft. Hieronder vallen onder andere bepaalde landbouwgoederen, vlees- en zuivelproducten en motorvoertuigen. Bekijk het volledige overzicht met producten.

Wat biedt CETA nog meer?

Door het CETA-verdrag wordt de handel tussen de EU en Canada makkelijker en goedkoper. Naast verlaging van invoerrechten staan in het akkoord afspraken over:

 • Nauwere samenwerking op het gebied van technische standaarden en het gelijkwaardig erkennen van elkaars testen. Dit ter voorkoming van overbodige dubbele testen (bijvoorbeeld voor machines en elektronica).
 • Gezamenlijk tegengaan van oneerlijke concurrentie zoals kartelvorming.
 • Gezamenlijke sanitaire (dier- en dierlijke producten) en fytosanitaire (bloemen, planten en aanverwante producten) maatregelen.
 • Stroomlijnen van douaneformaliteiten en indelen van producten in goederencodes.
 • Opstellen van gezamenlijke regels voor het beschermen van investeerders uit het partnerland.
 • Het eenvoudiger maken voor professionals om diensten in het partnerland uit te oefenen.
 • Het wederzijds erkennen van beroepskwalificaties.
 • Ontwikkelen van regels en standaarden op het gebied van intellectueel eigendom. Daarnaast ontwikkelen van procedures om inbreuk op intellectueel eigendom tegen te gaan.
 • Meedoen aan overheidsaanbestedingen in het partnerland.
 • Nauwere samenwerking omtrent wetenschap en bosbouw.
 • Het eenvoudiger maken van tijdelijk zakelijk verblijf.

Ben je benieuwd naar de uitwerking van deze en andere onderwerpen binnen het CETA-verdrag? Kijk dan op de website van de Europese Commissie (Engelstalig).

Heeft CETA ook nadelen?

Het CETA-verdrag zorgt niet in alle sectoren voor meer handel en werkgelegenheid. Goedkopere Canadese producten kunnen in bepaalde bedrijfstakken tot meer concurrentie leiden. De verwachting is dat dit bijvoorbeeld geldt voor de Nederlandse varkenssector. Daarom is een quotum ingesteld, waardoor Canada een beperkt aantal kilo’s varkensvlees mag exporteren naar de EU.

In onder andere de politiek en het bedrijfsleven bestaat verdeeldheid over het CETA-verdrag in relatie tot onderwerpen als voedselveiligheid en dierenwelzijn. Verder is er discussie over het op te richten arbitragehof, het zogenoemde Investment Court Systeem (ICS). Dit hof biedt bedrijven, die nadeel ondervinden bij investeringen door nationale regelgeving, de mogelijkheid om claims in te dienen bij overheden.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over het CETA-verdrag. Met onder andere een overzicht van onderwerpen binnen CETA en de voor- en nadelen van dit vrijhandelsverdrag. De EU heeft met meer landen verdragen gesloten. Lees welke andere mogelijkheden je als importeur hebt om minder of geen invoerrechten te betalen.

InfoPage