De grootte van uw bedrijf is bepalend

Welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw bedrijf. Ondernemingen zijn ingedeeld in 4 bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen.

  Micro Klein Middelgroot Groot
Activa < €350.000 €350.000 - 6 mln €6 - 20 mln > €20 mln
Netto-omzet < €700.000 €700.000 - 12 mln €12 - 40 mln > €40 mln
Gemiddeld aantal werknemers < 10 10 - 50 50 - 250 >250

De gegevens van de jaarrekening per bedrijfsklasse

In de onderstaande tabel vindt u per bedrijfsklasse de gegevens die u in uw jaarrekening moet opnemen. Vermeld ook altijd de datum waarop de jaarrekening is vastgesteld. Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, meld dan dat het om een voorlopige jaarrekening gaat. 

Soort gegevens Grootte rechtspersoon
Micro Klein Middelgroot Groot
Beperkte balans X
Verkorte balans X
Enigszins vereenvoudigde balans X
Uitgebreide balans X
Vereenvoudigde winst- en verliesrekening X
Uitgebreide winst- en verliesrekening X
Beperkte toelichting X
Uitgebreide toelichting X X
Bestuursverslag X X
Overige gegevens
Accountantsverklaring X X
Statutaire regeling en voorstel omtrent winstbestemming of verwerking verlies X X
Lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon X
Opgave van aantal winstbewijzen en dergelijke X X
Opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar X X
Opgave van nevenvestigingen, hun namen en de landen waar ze gevestigd zijn X

Voor (advies over) het opstellen van een jaarrekening kunt u contact opnemen met een financieel specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent.