Achtergrondinformatie LEI

Tijdens de financiële crisis kwam aan het licht dat gegevens over financiële transacties onvolledig waren en dat financiële instellingen bepaalde risico's liepen en onderling nauwe banden hadden. Daarmee werd aangetoond dat er een verordening nodig was die de landsgrenzen zou overschrijden.

Meer transparantie vereist

Om deze reden verbond de G-20, die bestaat uit de twintig belangrijkste geïndustrialiseerde landen en opkomende economieën, zich ertoe het systeemrisico op de financiële markt te verkleinen en de transparantie van de OTC-derivatenmarkten te verbeteren. Dit leidde tot een aantal wetgevingsinitiatieven, waarvan Dodd-Franck (Titel VII) en de Verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur tot de prominentste voorbeelden behoren.

Om de kwaliteit van de financiële gegevens te verbeteren en het marktmisbruik en de financiële fraude terug te dringen, werd besloten om alle wederpartijen via een verplichte uniforme referentiecode op duidelijke wijze te identificeren.

Voordelen van een Legal Entity Identifier (LEI)-systeem

Het nieuwe systeem zorgt niet alleen voor een betere risicobeoordeling en een efficiëntere analyse. Het biedt ook meer transparantie voor beleggers, de operationele kosten worden beperkt en de markt gaat doeltreffender opereren.

De LEI – een publiek goed

De LEI wordt een publiek goed zonder rechten op privaat eigendom of vergunningen. Als gevolg van de nieuwe Europese verordeningen zal de LEI in de toekomst ook ten behoeve van de toezichthoudende instanties worden gebruikt.

De LEI is geen vervanging voor de bestaande identificatiemiddelen, maar zal een bindende norm voor de wettelijke rapportage gaan vormen. Verder moeten de bestaande identificatiemiddelen, (zoals in Nederland KVK-nummers in het Handelsregister) op de LEI worden vermeld.

De LEI, die door de FSB is ontwikkeld, is een willekeurige alfanumerieke code van twintig tekens volgens ISO-norm 17442. Daarnaast moeten nadere bedrijfsgegevens als naam, vestigingsplaats en datum van eerste deelname aan het LEI-systeem worden vastgelegd.

LEI’s in Nederland

In Nederland ziet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toe op naleving van wet- en regelgeving op de financiële markten en zodoende ook op de naleving van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). De AFM neemt vanuit die verantwoordelijk ook het toezicht op de introductie van LEI’s en het gebruik daarvan in Nederland voor haar rekening.

Ook vanuit de Nederlandsche Bank (DNB) wordt het belang van het gebruik van een LEI onderschreven. DNB is verantwoordelijk voor het toezicht op de ‘Over The Counter’ (OTC)derivatenmarkt op grond van de EMIR bij met name banken, pensioenfondsen en verzekeraars en zal erop toezien dat door deze instellingen een LEI gebruikt wordt.

Read this article in English

InfoPage