Waadi is van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt

Hier vindt u veelgestelde vragen over de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi). Deze wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. 
Meer over de gevolgen van de Waadi.

 • Wanneer is sprake van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (TBA)?

  In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een aantal bestanddelen opgenomen dat omschrijft wanneer er sprake is van ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (TBA). Het gaat om de volgende bestanddelen:

  • arbeidskracht;
  • tegen vergoeding;
  • aan een ander;
  • onder diens toezicht en leiding;
  • anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst;
  • arbeid verrichten.

  In de praktijk kunnen arbeidskrachten in verschillende constructies en onder verschillende benamingen worden aangeboden. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitzendwerk, detachering, payrolling of verhuur of uitlening van personeel. Het maakt niet uit welke naam er aan gekoppeld wordt, als aan alle bovengenoemde bestanddelen uit de omschrijving wordt voldaan, is er sprake van TBA. Of sprake is van TBA wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van een concrete situatie.

  De uitlenende werkgever moet in het Handelsregister geregistreerd zijn als partij die arbeidskrachten ter beschikking stelt. De inlener moet aantonen dat hij bij de KvK heeft gecontroleerd of de uitlener geregistreerd staat.

 • Waarom is de Waadi-wet noodzakelijk?

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil illegale arbeid en het uitbuiten van medewerkers tegengaan.

 • Wat gebeurt er als een bedrijf in overtreding is?

  De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer.

 • Wie controleert en legt de boetes op?

  De Inspectie SZW voert controles uit en legt eventueel een boete op, aan zowel de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt als de onderneming die gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

 • Mijn onderneming is gevestigd in het buitenland en ik stel in Nederland arbeidskrachten ter beschikking. Wat moet ik doen?

  Het is van belang dat u zo snel mogelijk uw onderneming inschrijft bij de Kamer van Koophandel.

 • Mijn onderneming leent personeel in van een onderneming die in het buitenland is gevestigd. Wat moet ik doen?

  U kunt controleren of deze onderneming goed is ingeschreven. Als dit niet zo is, kunt u deze onderneming wijzen op de registratieplicht die vanaf 1 juli geldt. De onderneming moet zich vervolgens laten registreren bij de Kamer van Koophandel.

 • Valt een vof die een vennoot als arbeidskracht ter beschikking stelt onder deze regeling?

  Nee.

 • Valt een maatschap die een maat als arbeidskracht ter beschikking stelt onder deze regeling?

  Nee.

 • Hoe hoog zijn de boetes bij een overtreding?

  De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen een boete van de Inspectie SZW van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer.

 • Hoe kan ik zien of een buitenlandse onderneming bij een Nederlandse Kamer van Koophandel is ingeschreven?

  U kunt hiervoor het Handelsregister raadplegen. Alle ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, moeten in het Handelsregister ingeschreven staan. Buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in Nederland en die in Nederland actief zijn, mogen zich inschrijven. Buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in Nederland en die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen, zijn vanaf 1 juli 2012 verplicht zich in te schrijven. Raadplegen van het Handelsregister kan via www.kvk.nl.

 • Hoeveel illegale uitzendbureaus zijn er in Nederland?

  Hier heeft de Kamer van Koophandel geen informatie over. Deze ondernemingen staan immers niet ingeschreven in het Handelsregister.

 • Hoeveel legale uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolbedrijven en banenpools zijn er in Nederland?

  Ongeveer 13.000. Veel van deze ondernemingen zijn gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid en hebben een keurmerk. Onderdeel van de certificering is een juiste inschrijving in het Handelsregister. Zie www.normeringarbeid.nl voor meer informatie.

 • Waar moet ik het melden als ik vermoed dat ik te maken heb met een illegaal uitzendbureau?

  Raadpleeg eerst het Handelsregister om te zien of een onderneming staat ingeschreven. Als een onderneming niet staat ingeschreven, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • In welke branches zijn uitzendbureaus zonder vestiging in Nederland vooral actief?

  Vooral in de land- en tuinbouw, vleesindustrie, schoonmaakbranche, horeca, bouwnijverheid, metaalindustrie en binnenvaart.

 • Zijn er uitzonderingen?

  In de Waadi zijn 3 uitzonderingen opgenomen. Een werkgever hoeft zich niet te registreren als arbeidskrachten ter beschikking gesteld worden:

  • ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk;
  • bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (collegiale uitlening);
  • in een onderneming, die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt (intra-concern uitlenen).

  1. Geleverde zaak of tot stand gebracht werk: dit is het geval als de ene onderneming aan de andere een of meer van haar werknemers ter beschikking stelt, niet alleen om bijvoorbeeld een door haar vervaardigde machine te installeren en bedienend personeel daarvoor op te leiden, maar ook om die machine voor een beperkte tijd, al dan niet aansluitend aan het installeren, zelf (mede) te bedienen.

  2. Bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (collegiale uitlening): op het moment dat de uitlenende werkgever voor één of meerdere werknemers (die in dienst zijn van de werkgever) tijdelijk geen werk heeft, kan deze werkgever zijn werknemers tijdelijk aan een andere werkgever uitlenen die juist behoefte heeft aan extra arbeidskrachten. De arbeidskracht moet in dienst zijn bij de uitlener en deze mag slechts de loonkosten met een kleine opslag in rekening brengen bij de inlener. Als er meer geld in rekening wordt gebracht dan moet de uitlenende werkgever wel voldoen aan de registratieplicht Waadi. Er kan ook sprake zijn van bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk als een werknemer bijvoorbeeld voor reïntegratiedoelstellingen of een outplacementprocedure tijdelijk voor een andere werkgever aan de slag gaat. Daarbij geldt dezelfde eis voor het in rekening brengen van kosten.

  3. Intra-concern uitlenen: om van intra-concern uitlenen te kunnen spreken, moet het gaan om het verrichten van arbeid in een onderneming die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden. Het begrip 'onderneming' moet in dat verband worden uitgelegd als het begrip ‘onderneming’ in de Wet op de ondernemingsraden. Voor de inkleuring van dat begrip is van belang dat de organisatorische eenheid zelfstandig naar buiten treedt, waarbij het zwaartepunt ligt op het extern aanbieden van goederen en diensten aan het publiek. Teneinde aangemerkt te worden als een organisatorische eenheid, dient een groep personen onder een bepaalde leiding op een bepaalde locatie samen te werken en deel te nemen aan het economisch verkeer. De centrale leiding bepaalt het financiële, commerciële, sociale, logistieke en strategische beleid. Het gaat er om dat de organisatorische eenheid zich naar buiten als zelfstandig presenteert met name door onder dezelfde naam werkzaam te zijn of door producten of diensten rechtstreeks in het maatschappelijk verkeer te brengen.

 • Maakt het uit wat voor soort rechtspersoon de uitlenende organisatie is?

  De registratieplicht Waadi geldt voor alle werkgevers die volgens de definitie arbeidskrachten ter beschikking stellen en waar geen van de uitzonderingen van toepassing is. Dit geldt dus ook voor verenigingen, stichtingen, eenmanszaken, betaald voetbalorganisaties en elke andere denkbare rechtspersoon.

 • In hoeverre vallen zzp-ers, vof-ers en maten onder de registratieplicht Waadi?

  Indien vennoten uit een vof, maten uit een maatschap en zzp'ers onder toezicht en leiding van een ander gaan werken - zichzelf dus uitlenen - vallen zij niet onder de registratieplicht. Als de zzp'er zichzelf in een bv heeft ondergebracht, dan is hij/zij geen zzp-er meer maar een werknemer van de bv. De bv valt dan wel onder de registratieplicht.

  Indien een derde bemiddelt tussen de inlener en de vennoot, maat of zzp'er en ook voor hen factureert, valt deze derde wel onder de registratieplicht.

 • Wat als een zzp-er arbeidskrachten ter beschikking stelt?

  Als een zzp'er arbeidskrachten inhuurt om ze vervolgens aan een andere werkgever uit te lenen, dan is hij/zij geen zzp'er (zelfstandige zonder personeel) meer. Als er verder aan alle in de Waadi beschreven bestanddelen voor TBA wordt voldaan dan moet hij/zij voldoen aan de registratieplicht.

 • Geldt de registratieplicht Waadi ook voor buitenlandse werkgevers?

  Alle bedrijven die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen moeten zich bij de KvK in Nederland inschrijven, dus ook buitenlandse bedrijven. Ze schrijven zich dan met het buitenlandse vestigingsadres in. Dat geldt ook als een bedrijf slechts incidenteel arbeidskrachten ter beschikking stelt.

 • Wanneer is een werkgever goed geregistreerd?

  Een werkgever is goed geregistreerd als door de KvK een of meerdere van de onderstaande SBI-codes is toegekend of als in het Handelsregister de Waadi-indicator is aangezet. Een werkgever die bedrijfsmatig met TBA bezig is moet in het handelsregister opnemen dat er sprake is van TBA. In dat geval zal de KvK een van de volgende SBI-codes toekennen:

  • 78201 Uitzendbureaus
  • 78202 Uitleenbureaus
  • 78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
  • 7830 Payrolling (personeelsbeheer)

  Werkgevers die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikkingstellen moeten dat ook melden, maar zij krijgen in het Handelsregister een aantekening dat ze voldoen aan de registratieplicht (de Waadi-indicator).

  Werkgevers kunnen altijd controleren of ze goed staan geregistreerd door de Waadi-check uit te voeren op www.kvk.nl/waadi.
  Ook de inlener kan via de Waadi-check nagaan of de uitlener geregistreerd staat.

  Voor de beoordeling van de vraag of in een concreet geval aan de registratieplicht is voldaan, is het moment van de melding bij de KvK bepalend. Immers de inlener moet kunnen nagaan of de uitlener geregistreerd staat. De KvK registreert datum en tijdstip van melding.