Privé-adres in het Handelsregister

Het Handelsregister is een openbaar register met adressen en andere gegevens van ondernemingen en rechtspersonen. Iedereen kan deze gegevens raadplegen. In het Handelsregister staan vestigingsadressen maar ook privéadressen.
Het vestigingsadres is de plaats waar de activiteiten van uw bedrijf worden uitgevoerd en is altijd openbaar. Het privéadres is uw woonadres. Dat privéadres kan overigens gelijk zijn aan het vestigingsadres. Dat is het geval als het bedrijf vanuit het woonadres wordt uitgeoefend. Denk aan de bakker die boven zijn winkel woont, de kapster die thuis knipt, de therapeut die zijn praktijk aan huis heeft of de journalist die thuis zijn stukken schrijft. In sommige gevallen is dit privéadres openbaar. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm. Dit is zo geregeld in de Handelsregisterwet.

Openbare privéadressen

Bij eenmanszaken, vof's, cv’s en maatschappen zijn de privéadressen van de eigenaar, vennoten en maten openbaar. De reden hiervoor is dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onderneming. Deze privéadressen staan vermeld op het uittreksel dat iedereen kan opvragen of kan raadplegen via onze website. De privéadressen worden niet verstrekt in adresbestanden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om het privéadres af te schermen in het Handelsregister.

Niet-openbare privéadressen

Privéadressen van functionarissen van rechtspersonen (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv) zijn niet openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben. Het is natuurlijk wel mogelijk dat het privéadres gelijk is aan het adres van het bedrijf.

Wat als mijn privéadres hetzelfde is als het bedrijfsadres?

Wettelijk gezien zijn het privéadres en het vestigingsadres twee verschillende adressen. Maar als uw bedrijf gevestigd is op uw woonadres, betekent dat in de praktijk vaak dezelfde voordeur en ziet de buitenwereld het verschil niet. Dat kunt u als onprettig ervaren. Het vestigingsadres is namelijk altijd openbaar. Het staat op het uittreksel en wordt via diverse KVK-producten zoals adresbestanden en dataservices geleverd. Ook uitgevers van (digitale) adresgidsen, databrokers en internetdiensten zoals bijvoorbeeld Google (Maps), gebruiken deze data. Uiteraard kunt u bij deze bedrijven vragen om uw gegevens te verwijderen.

Er is wel een mogelijkheid om een openbaar privéadres af te schermen in het Handelsregister. Maar hiermee verbergt u niet het vestigingsadres. Zoals hiervoor aangegeven, het zijn wettelijk gezien aparte adressen en het vestigingsadres is altijd openbaar. Als u niet wilt dat uw privéadres te achterhalen is via uw bedrijfsadres, kunt u overwegen uw bedrijf op een ander adres in te schrijven en uw openbaar privéadres te laten afschermen.

U bent overigens minder makkelijk vindbaar als u in uw bedrijfsnaam geen verwijzing naar uw eigen naam maakt maar een fictieve bedrijfsnaam gebruikt.

Kan ik mijn privéadres afschermen?

Ja, ondernemers waarvan het privéadres openbaar is, kunnen dit laten afschermen als deze openbaarheid kan leiden tot een bedreigende situatie. U kunt hiervoor een verzoekschrift indienen met daarin uw motivatie. U kunt hiervoor bellen met 088 585 1585 of stuur een bericht via onze contactpagina. Daarbij moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er is sprake van een waarschijnlijke dreiging.
  • Uw privéadres kan niet achterhaald worden via een andere inschrijving in het Handelsregister. 
  • Uw telefoonnummer is niet openbaar.
  • U hebt zelf maatregelen genomen om de bekendheid van uw adres te verminderen. Dat betekent onder meer dat uw adres in de Basisregistratie Personen (BRP) de indicatie ‘geheim’ heeft. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Maar ook dat uw adres onvindbaar is op andere plekken zoals uw website, digitale telefoon- of adresgidsen, via Facebook of LinkedIn.

Als uw privé- en vestigingsadres gelijk zijn, heeft het overigens weinig nut om uw privéadres af te schermen. Uw vestigingsadres blijft namelijk zichtbaar en is gemakkelijk te achterhalen als uw privéadres. De enige optie die u dan hebt is om uw bedrijf op een ander zakelijk adres te registreren en daarna uw privéadres af te schermen. Wijzigingen kunt u hier regelen.

Als aan de voorwaarden is voldaan, schermen wij uw privéadres af in het Handelsregister.  Overigens hebben geautoriseerde medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders nog wel inzage in uw privéadres.

Tips

Sommige ondernemers vinden het ongewenst dat ze op hun privéadres gevonden kunnen worden in het Handelsregister. Er is een aantal manieren om die vindbaarheid te beperken:

  • Vestig uw bedrijf op een ander adres dan uw privéadres.
  • Zet in de bedrijfsnaam geen verwijzing naar uw eigen naam.
  • Maak gebruik van een bv.

Inzien privéadressen voor functionarissen

Bent u een medewerker van een bestuursorgaan, advocaat, deurwaarder of notaris? Dan kunt u autorisatie aanvragen voor inzien van privéadressen.

Meer informatie

Privacy, open data en het Handelsregister