Inschrijven Vereniging van Eigenaars

Iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Een nieuw opgerichte VvE schrijft de notaris voor je in.

Is jouw VvE nog niet geregistreerd? Doe dat dan direct via onderstaande formulieren.

Inschrijfformulieren

Bewijsstukken meesturen

Stuur met de formulieren de volgende bewijsstukken mee

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE.
  • Een door de bestuurder(s) gewaarmerkte* kopie van de splitsingsakte als de VvE is opgericht vóór 1 juli 2008.
  • Een origineel notarieel afschrift van de splitsingsakte als de VvE is opgericht ná 1 juli 2008.
  • Een kopie van de door de bestuurder(s) getekende notulen van de vergadering waaruit de benoeming van de bestuurder(s) blijkt.
  • Een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren.

*gewaarmerkt: op iedere pagina staat een paraaf van de bestuurder(s) en op de laatste pagina de handtekening(en).

Heb je de splitsingsakte niet? Bestel dan tegen betaling een kopie bij het Kadaster.

Reglement van splitsing

Je hoeft op formulier 5 alleen aan te geven van welk modelreglement jouw VvE gebruik maakt. Heeft de VvE een aanvulling of wijziging op dit reglement of gebruikt de VvE een ander reglement dan een van de modelreglementen? Lever dan de volledige versie aan.

Inschrijfformulieren en documenten aanleveren

Stuur de formulieren en documenten naar het KVK-postadres.

InfoPage