Input bedrijfsleven voor nieuwe KvK

De nieuwe Kamer van Koophandel (KvK) is een centraal gestuurde organisatie met een verankering in de regio. Hierdoor is het mogelijk om slagvaardig te werken en tegelijkertijd de (ver)binding te houden met ondernemers en hun organisaties. De vraag van de ondernemer staat centraal in de dienstverlening van de KvK. Om de wensen van ondernemers te vertalen naar concrete dienstverlening met toegevoegde waarde voor ondernemers, helpen adviesraden de KvK om verder te bouwen aan een vernieuwende organisatie. Er is een Centrale Raad en er zijn vijf Regionale Raden.

Bestuur

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe KvK een feit. Twaalf regionale Kamers van Koophandel, KvK Nederland en Syntens Innovatiecentrum, hebben hun krachten gebundeld in één landelijke organisatie voor ondernemend Nederland. Het ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de KvK.

De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en een rechtmatige en doelmatige inzet van mensen en middelen. De RvB ontvangt adviezen over het uit te voeren activiteitenplan van vijf Regionale Raden en een Centrale Raad.

Centrale Raad

De Centrale Raad stelt tenminste eens in de 5 jaar het ontwerp meerjarenplan van de KvK vast. Hierin worden de activiteiten en projecten van de KvK op hoofdlijnen beschreven. De CR heeft een zwaarwegende adviesfunctie in de programmering van de toekomstige activiteiten van de KvK. Ook kan deze raad ongevraagd advies uitbrengen. Zo kan de raad bijvoorbeeld in de aanloop naar het jaarplan adviseren over aanpassingen in het productassortiment binnen de landelijke taken.

Regionale Raden

De Regionale Raden in de 5 regionale werkgebieden (Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuid), adviseren over de verbijzondering van regionale activiteiten van de KvK. Vanuit hun expertise leveren zij een bijdrage aan de totstandkoming van het producten- en dienstenaanbod. Op basis van een regionale visie stellen zij en de KvK, in samenwerking met regionale stakeholders, een regionaal activiteitenplan op. De Regionale Raden hebben een zwaarwegende adviesfunctie.

Samenstelling en benoeming

Voor elk van de 5 werkgebieden van de KvK is er één Regionale Raad. Net als bij de Centrale Raad bestaat een Regionale Raad uit maximaal 12 mensen. De leden zijn vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en overige organisaties. De Regionale Raden bestaan uit deskundigen op het vlak van ondernemen en innovatie. Zij zijn een goede afspiegeling van het (regionale) bedrijfsleven (in het bijzonder mkb’ers en zzp’ers) door een nauwe betrokkenheid bij een onderneming of het ondernemerschap in het algemeen. Regionale Raden hebben een rol in de voordracht van de vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het Algemeen Bestuur van de waterschappen.

Leden van een Regionale Raad kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Centrale Raad. De leden van de Centrale Raad worden benoemd door de minister, de leden van de Regionale Raden door de KvK. De raden vergaderen tenminste 4 keer per jaar en zijn niet openbaar. Heeft u vragen of opmerkingen?

Meer informatie over adviesraden voor de KvK leest u in deze factsheet.

Bekijk het overzicht van de 'Leden Centrale Raad en Regionale Raden'.