Civielrechtelijk bestuursverbod

Wat is een civielrechtelijk bestuursverbod?

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden.  Degene aan wie de rechter een civielrechtelijk bestuursverbod heeft opgelegd, kan gedurende een door de rechter bepaalde periode:

  • geen bestuurder of commissaris zijn van een rechtspersoon, tenzij de rechter in het vonnis daarop uitzonderingen heeft toegestaan;
  • geen volmacht verkrijgen;
  • een rechtspersoon niet vertegenwoordigen;
  • niet als bestuurder of commissaris worden benoemd bij de oprichting van nieuwe rechtspersonen;

Op grond van artikel 106b van de Faillissementswet houdt de Kamer van Koophandel een overzicht bij op grond van de onherroepelijke vonnissen waarmee civielrechtelijke bestuursverboden zijn opgelegd. Deze informatie is openbaar. De Kamer van Koophandel schrijft de betreffende bestuurders uit het handelsregister.


Wordt die persoon op wie een civielrechtelijk bestuursverbod van toepassing is toch als bestuurder aangesteld, dan is dat besluit van rechtswege nietig. Houdt een persoon zich niet aan een opgelegd bestuursverbod dan kan alsnog een dwangsom worden opgelegd. Een notaris zal geen medewerking mogen verlenen aan een rechtshandeling die in strijd is met de wet. De publicatie op deze webpagina stelt een notaris in staat om eenvoudig te kunnen controleren aan welke natuurlijke persoon een bestuursverbod is opgelegd.


Waarom is er een civielrechtelijk bestuursverbod?

Deze wet maakt het mogelijk om aan bestuurders die zich bezig houden met faillissementsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeheer in de aanloop naar een faillissement een bestuursverbod op te leggen. Daardoor kunnen bestuurders tijdelijk geen rechtspersonen meer besturen. Zo kan worden voorkomen dat frauduleuze bestuurders met nieuwe rechtspersonen hun activiteiten ongehinderd kunnen voortzetten waarbij zij schade toebrengen aan het handelsverkeer. Dat betekent dat de Kamer van Koophandel de betreffende  bestuurders in het handelsregister doorhaalt.


Lijst van bestuursverboden

Op deze pagina zal de Kamer van Koophandel  informatie over opgelegde (onherroepelijke) civielrechtelijke vonnissen publiceren.
Dit is openbare informatie met de naam van de natuurlijk persoon waarop het bestuursverbod van toepassing is en de begin- en einddatum van het bestuursverbod. Ook wordt de tijd en datum weergegeven waarop de informatie is gepubliceerd op deze pagina. Na afloop van het bestuursverbod worden de gegevens verwijderd van deze pagina.

Stand van zaken

Op dit moment is er geen onherroepelijk vonnis waarmee een civielrechtelijke bestuursverbod is opgelegd.