Profiel

Zelfstandig bestuursorgaan

Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met negentien kantoren. 

Profiel KvK 

Wettelijke taken

Ons bestaansrecht is gebaseerd op de volgende wettelijke taken: 

Bestaansrecht

Kerntaken

Registreren, informeren en adviseren zien wij als onze kerntaken.
Dit verankeren wij in onze producten en diensten om ondernemers zekerheid en kansen te bieden. 

Missie

Het leven van ondernemers makkelijker maken met zinvolle informatie.

Visie

 • Snelle technologische en digitale vernieuwing, toegang hiertoe en kennis hiervan essentieel voor ondernemers
 • Juist gebruik van (big) data en toepassingen hiervan essentieel voor succes van ondernemers
 • Toegang tot technologische kennispartners of juiste (keten) partners in binnen- of buitenland is niet altijd gemakkelijk voor ondernemers
 • Multi Channel: ondernemers zijn gewend om via meerdere kanalen aan informatie te komen en ook zelf zo te communiceren
 • Toegang tot en verkrijgen van financiering voor groei en innovatie is lastig gezien de verandering in de financiële markt
 • Buitenland is groei markt, maar niet altijd makkelijk om succesvol te betreden.

Strategie

 • Vanuit de Handelsregister data, onze eigen bronnen (telefonische adviesfunctie en onderzoeken), koppeling met andere publieke data en onze netwerken, voorlichting, informatie en advies geven aan ondernemers over starten, stoppen, financiering, internationaliseren, groei, partners en innovatie
 • Op maat en naar behoefte: onze informatie en advies dienstverlening verschilt per type ondernemer (zzp-ers, starters, klein mkb, groot mkb, etc)
 • Bieden van makkelijke toegang tot voor ondernemers relevante overheidsinformatie
 • Beheren van het Nederlands Handelsregister als betrouwbare grondlegger voor veilig zakendoen
Zinvolle informatie betekent:
 • Op het juiste moment , Objectief, Altijd toegankelijk, Op maat en Naar behoefte

Organisatie

De KvK is als organisatie volop in ontwikkeling. We zijn een landelijke organisatie met regionale binding door vestigingen in regio’s en met inhoudelijke inbreng van onze Adviesraden.

Organogram 2017

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt vier leden. Naast voorzitter Claudia Zuiderwijk zijn dat Hankie van Baasbank, Rob Coolen en Henk ten Cate. Zij hebben naast hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook een operationele eindverantwoordelijkheid voor één of meerdere organisatieonderdelen.

Claudia Zuiderwijk, voorzitter Kamer van Koophandel, is verantwoordelijk voor:
 • Strategie, beleid en innovatie;
 • In- en externe communicatie;
 • Public Affairs en reputatiemanagement;
 • Human Resource Management, waaronder alle personeelsaangelegenheden van de Kamer;
 • Bestuurszaken, waaronder het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, Wet Nationale Ombudsman en Wet bescherming persoonsgegevens;
 • Internationale zaken;
 • Ondernemingsraad;
 • Centrale Raad;
 • Partnerraad;
 • Strategische samenwerkingsverbanden en landelijke stakeholders;
 • Externe strategische en bestuurlijke relaties.

Meer weten over Claudia Zuiderwijk
https://nl.linkedin.com/in/zuiderwijkclaudia/en

Hankie van Baasbank heeft in haar portefeuille:
 • Klantcontactcentrum;
 • Handelsregister (beleid en uitvoering);
 • Ondernemersondersteuning;
 • Aansturing back- en frontoffices;
 • Levering van alle producten en diensten;
 • Interne processturing;
 • Mobiliteitscentrum.
 • Externe relaties behorende bij portefeuille.
Rob Coolen heeft de verantwoordelijkheid voor:
 • Commercieel/customerbeleid;
 • Marketing en marktbewerking;
 • Klantverantwoordelijkheid regionaal en de regionale raden;
 • Accountmanagement;
 • Kanaalmanagement;
 • Fysieke ondernemerspleinen;
 • Digitaal ondernemersplein;
 • Producten- en dienstenportfolio, segmenten;
 • Productontwikkeling en productmanagement.
 • Externe relaties behorende bij portefeuille.
De portefeuille van Henk ten Cate omvat de taakvelden:
 • Financiën;
 • Planning & Control (Risk management);
 • Informatiebeleid & Architectuur;
 • Audit & Compliance;
 • Vastgoed management;
 • Facilitaire zaken;
 • Inkoop;
 • ICT;
 • Externe relaties behorende bij portefeuille.

Governance

De borging van integriteit binnen de KvK is geregeld met:

 • de Wet op de Kamer van Koophandel;
 • de Kaderwet ZBO;
 • gedragsregels.

Ook voor de Raad van Bestuur is een Gedragscode opgesteld.

Relatie met EZ

De minister van Economische Zaken houdt toezicht op de KvK. Dit toezicht richt zich op de hoofdlijnen van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, de uitvoering van de wettelijke taken, de realisatie van deze taken en de financiële gang van zaken.

Centrale sturing

De KvK is een centraal gestuurde organisatie met een sterke verankering in de regio. De organisatie kan alleen goed presteren als er een goede wisselwerking is tussen toezicht, beleid en uitvoering. Om de wensen van ondernemers goed te vertalen naar concrete dienstverlening met toegevoegde waarde voor ondernemers is een aantal stakeholders samengebracht in verschillende (advies)raden.

Governance 

De Partnerraad, samengesteld uit leden van de belangrijkste leveranciers op het Digitale Ondernemersplein, is het orgaan dat de RvB adviseert over ontwikkeling en beleid met betrekking tot het Digitale Ondernemersplein. Als leverancier is de KvK volwaardig lid en als beheerder waarnemend lid van het Digitale Ondernemersplein.

De Gebruikersraad Handelsregister, samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private afnemers van Handelsregisterinformatie, is het overlegplatform voor gebruikers van het Handelsregister. Daarnaast kan deze raad de RvB adviseren over gewenste veranderingen in de product- en dienstverlening.

De Centrale Raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (50%), werknemersorganisaties (25%) en overige vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (25%). De CR heeft een zwaarwegende adviesfunctie in de programmering van de toekomstige activiteiten van de KvK. Ook kan de raad ongevraagd advies uitbrengen.

De Regionale Raden, die op dezelfde wijze zijn samengesteld als de Centrale Raden, hebben een zwaarwegende rol als het gaat om de keuze en prioriteitstelling van regiospecifieke activiteiten. Binnen elk van de vijf werkgebieden van de KvK is een Regionale Raad actief. Zij adviseren over de verbijzondering van regionale activiteiten van de KvK. Vanuit hun kennis van behoeften bij ondernemers leveren zij een bijdrage aan de totstandkoming van het producten- en dienstenaanbod.

Mededinging

De verplichte wettelijke taken van de Kamer zijn vastgelegd in de Wet op de Kamer van Koophandel en de Handelsregisterwet: de handelsregistertaak, de informatie- en voorlichtingstaak, de regiostimuleringstaak, de innovatiestimuleringstaak, de inrichting, instandhouding en werking van het digitaal ondernemersplein, de inrichting en beheer van de regionale ondernemerspleinen en de subsidiebevoegdheid in het kader van de regiostimuleringstaak.

Naast haar verplichte wettelijke taken, heeft de Kamer de mogelijkheid om facultatieve taken uit te voeren.

Bij de uitoefening van haar taken houdt de Kamer zich -- voor zover het gaat om economische activiteiten -- aan het generieke kader van hoofdstuk 4B van de Mededingingswet, beter bekend als Wet Markt en Overheid. Dat hoofdstuk stelt een aantal gedragsregels verplicht om zo oneerlijke concurrentie door het direct en indirect optreden van overheden als onderneming te voorkomen.

Daarop aanvullend zijn specifieke waarborgen in de governance van de Kamer aangebracht om ongewenste mededinging te voorkomen. De Centrale Raad kan advies geven bij de keuze van de Kamer een activiteit ter uitvoering van in het bijzonder facultatieve taken wel of niet uit te voeren. De Centrale Raad adviseert daarbij of er sprake is van ongewenste marktwerking en baseert zich hierbij op een concurrentietoets. De Kamer voorziet in deze concurrentietoets. Via uitvoering van deze concurrentietoets worden onze producten en diensten getoetst aan het wettelijk kader: beoordeeld en vastgelegd wordt tot welke taak van de Kamer het betreffende product hoort en vervolgens of en zo ja, welke mededingingsregels gelden.

De Kamer kan een bepaalde economische activiteit of facultatieve taak blijven uitvoeren zolang er in de markt geen gelijkwaardige dienstverlening bestaat. De activiteiten van de Kamer zijn daarmee aanvullend op het aanbod dat op de markt verkrijgbaar is en niet concurrerend met, maar ondersteunend aan het bedrijfsleven.

Mededinging 600p

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in onze onderneming en overlegt over het ondernemingsbeleid. De OR bevordert dat:

 • er voldoende werkoverleg is;
 • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
 • regels voor arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden worden nageleefd;
 • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;
 • de uitwerking van de transitie in goed overleg tussen medewerkers en RvB wordt afgewikkeld.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via bestuurszaken@kvk.nl.