Economische langetermijnstrategie van de EU

De Europa 2020 strategie (ook wel de EU 2020 strategie) is de economische langetermijnstrategie van de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De strategie is de opvolger van de Lissabon strategie en heeft een looptijd van 10 jaar. Hij is op 17 juni 2010 vastgesteld tijdens een Europese Raad van regeringsleiders van alle EU-landen.

De EU als geheel wil tegen 2020 vijf kerndoelen bereiken:

Werkgelegenheid

75% Van de bevolking tussen 20-64 jaar moet een baan hebben.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

3% Van het bbp van de EU moet aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie worden uitgegeven.

Duurzaamheid

De zogenaamde 20/20/20 doelstellingen:

  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990;
  • 20% van de energie, afkomstig uit duurzame energiebronnen;
  • 20% meer energie-efficientie.

Onderwijs

  • minder dan 10% vrijwillige schoolverlaters;
  • ten minste 40% van de 30 tot 34-jarigen heeft een einddiploma hoger onderwijs.

Armoede en sociale uitsluiting

Ten minste 20 miljoen minder mensen die slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting zijn of dreigen te worden.

Vertaling naar nationale doelstellingen

Deze doelen worden per EU-land naar nationale doelstellingen vertaald, rekening houdend met de specifieke situatie en omstandigheden. Ieder land legt de eigen doelstellingen vast in een nationaal hervormingsprogramma dat ieder jaar in april wordt uitgebracht. Bekijk het nationaal hervormingsprogramma van Nederland 2012. De Europese Commissie beoordeelt deze programma's en geeft landspecifieke aanbevelingen. Vervolgens bespreekt de Raad en bekrachtigt de Europese Raad de aanbevelingen.

Om groei en werkgelegenheid te stimuleren en de kerndoelen te halen zijn 7 kerninitiatieven benoemd:

Meer informatie over de Europa 2020 strategie.