Fundamentele rol MKB voor Europese economie

De Small Business Act is in 2008 vastgesteld uit erkenning voor de fundamentele rol van het MKB voor de Europese economie. De Small Business Act (SBA) voor Europa heeft het volgende doel:

 • de algemene houding tegenover het ondernemerschap bevorderen;
 • het MKB vooropstellen bij het maken van regelgeving en publieke dienstverlening;
 • de groei van het MKB stimuleren door de problemen aan te pakken die de groei in de weg staan.

De Small Business Act bestaat uit:

 • 10 Basisbeginselen voor het opstellen en uitvoeren van beleid, op EU-niveau en nationaal niveau. Deze beginselen zijn essentieel om meerwaarde op EU-niveau te genereren, een gelijk speelveld voor het MKB te creëren en het wettelijke en administratieve klimaat in de hele EU te verbeteren.
 • Nieuwe wetgevingsvoorstellen die zijn afgestemd op de behoeften van het MKB. Deze bieden mogelijkheden voor MKB-bedrijven voor met de gemeenschappelijke markt verenigbare staatssteun, het statuut van de Europese vennootschap (EBV), de vermindering van bepaalde btw-tarieven, de vereenvoudiging en harmonisering van de factureringsregels en de beperking van de betalingsachterstanden.
 • Een reeks nieuwe beleidsmaatregelen om deze 10 beginselen in de praktijk te brengen. De KvK is bij een groot aantal van deze maatregelen betrokken.

De 10 basisbeginselen van de Small Business Act:

 1. Een omgeving scheppen waar ondernemers kunnen opbloeien en waar ondernemerschap wordt beloond.
 2. Eerlijke ondernemers die een faillissement hebben meegemaakt, moeten snel een 2e kans krijgen.
 3. Regels ontwerpen die rekening houden met het MKB.
 4. Overheidsdiensten afstemmen op de behoeften van het MKB.
 5. De instrumenten van overheidsdiensten aanpassen aan de behoeften van het MKB.
 6. Een gemakkelijker toegang tot financiering voor MKB-bedrijven.
 7. Het MKB helpen om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de interne markt.
 8. De ontwikkeling van vaardigheden en elke vorm van innovatie aanmoedigen in MKB-bedrijven.
 9. Het MKB de mogelijkheid geven om milieu-uitdagingen tot kansen om te vormen.
 10. Het MKB steunen en stimuleren om kansen te benutten van groeiende markten buiten de EU.

Tussentijdse evaluatie

Begin 2011 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van de Small Business Act. Hieruit bleek dat tussen 2008 en 2010 de meeste in de SBA aangekondigde initiatieven van de grond zijn gekomen, maar eveneens dat de resultaten aanzienlijk verschillen per lidstaat en dat meer moet worden gedaan om het mkb te helpen. Dit blijkt ook uit het Eurochambres SBA 2010 implementatieonderzoek (SBA 2010 implementation survey) waar de Kamer van Koophandel voor wat betreft de Nederlandse situatie aan heeft bijgedragen.

De evaluatie stelt verder een aantal nieuwe maatregelen voor op de prioriteitsgebieden: slimme regelgeving, toegang tot financiering, toegang tot markten en versterking van het toezicht op implementatie.

Actieplan voor ondernemerschap

Als follow-up op de tussentijdse evaluatie van de SBA heeft de Europese Commissie in januari 2013 het Actieplan ondernemerschap 2020 gelanceerd. Doel van het plan is om opnieuw groei en meer werkgelegenheid te creëren. In het plan wordt de nadruk gelegd op de belangrijke rol van onderwijs en opleiding om nieuwe generaties van ondernemers op weg te helpen. In het plan staan acties op de volgende gebieden opgenomen:

 • ondernemerschap moet een vast onderdeel worden in de opleiding van jongeren;
 • betere toegang tot financiering;
 • begeleiding en ondersteuning voor starters;
 • steun voor bedrijven om digitale kansen ten volle te benutten;
 • bedrijfsoverdrachten makkelijker maken;
 • een tweede kans voor eerlijke ondernemers na een faillissement;
 • verlaging administratieve lasten;
 • specifieke maatregelen om ondernemerschap te bevorderen bij jongeren, vrouwen, senioren, migranten en werklozen.

De KvK zal een aantal van de genoemde actiepunten helpen te realiseren door middel van informatie en ondersteuning aan ondernemers.

Meer informatie over de Small Business Act