Actueel

De Kamer van Koophandel wil als publieke organisatie goed en tijdig inspelen op actuele onderwerpen die invloed kunnen hebben op haar dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld gaan om veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of nieuwe technologie.

Standpunten van de KvK over actuele thema’s

 • Open data en het Handelsregister

  De Kamer van Koophandel is voorstander van het beschikbaar stellen van openbare gegevens uit het Handelsregister als open data. Het is essentieel dat de openbaarheid van het Handelsregister zowel grote als kleine bedrijven kan ondersteunen bij hun bedrijfsvoering of om te innoveren. Het aanbieden van open data is belangrijk als stimulans voor het innoverend vermogen van Nederland. Verwacht wordt dat het met name voor kleinere MKB bedrijven en start-ups een innovatie impuls kan geven.  Financiering basisregisters


  Bij het gratis maken van bepaalde informatie uit het Handelsregister doet zich de vraag voor: hoe ga je een basisregistratie dán bekostigen? Dit is altijd: de gebruiker, de belastingbetaler of een mengvorm van beide. De Kamer van Koophandel kan daar als uitvoerder niet zelf over beslissen. Dit is een politiek-beleidsmatige keuze. Het is een feit dat de diverse basisregistraties in Nederland niet op een uniforme manier worden gefinancierd. Ook uit een vergelijking van bedrijvenregisters in het buitenland wordt duidelijk dat er geen enkel register gratis is, maar dat er sprake is van een divers palet van bekostiging van registers. De KvK kan zich voorstellen dat als gevolg van de open data discussie een meer brede politieke discussie zal worden gevoerd over de meest wenselijke manier van financiering van de (basis-) registraties in Nederland.  Privacy ondernemers


  Bij het aanbieden van open data moet goed rekening worden gehouden met de privacy van de ondernemer. De ondernemer wil worden beschermd tegen onjuist en/of ongewenst gebruik van zijn gegevens, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden. Op basis van de privacy wetgeving in Nederland kunnen gegevens van natuurlijke personen in het Handelsregister daarom geen deel uit maken van open data. Ook om fraude te voorkomen en ondernemers voldoende (rechts-) zekerheid bij het zakendoen te bieden kan open data daarom nooit een gewaarmerkt uittreksel vervangen.

 • Privacy adresgegevens ZZP'ers

  Afnemers, die van de KvK openbare gegevens afnemen van ondernemingen en rechtspersonen met een geactiveerde Non Mailing Indicator (NMI), moeten deze NMI respecteren. De KvK maakt hiertoe contractuele afspraken met deze afnemers. Maar in de praktijk werkt dit onvoldoende, omdat ondernemers toch ongevraagd worden benaderd. Daarnaast maken snelle ontwikkelingen op ICT-gebied het steeds eenvoudiger om allerlei (openbare) bronnen te doorzoeken (‘scrapen’). Via zoekmachines kunnen adresgegevens van ondernemers tegenwoordig (in bulk) worden achterhaald.  Non Mailing Indicator


  Het Kabinet heeft bij de evaluatie van de Handelsregisterwet in 2012 aangegeven dat de NMI verbeterd moet worden, o.a. door deze wettelijk te borgen. Dit op aanbeveling van het adviesbureau Berenschot. Daarbij is aangegeven dat dit gaat gelden voor ondernemingen, die toebehoren aan een natuurlijk persoon (eenmanszaken en personenvennootschappen), die het meeste last hebben van spam. Dit onderdeel loopt mee met de andere voorgestelde wijzigingen van de Handelsregisterwet en onderliggende regelgeving.  Benader-me-niet-registratie


  Om deze ondernemers beter te beschermen tegen ongewenst gebruik van hun gegevens pleit de KvK ervoor om dit nog steviger wettelijk te verbieden en te laten handhaven door een externe instantie. Dit kan volgens de KvK via een Benader-me-niet-registratie in het Handelsregister die verder gaat dan de huidige NMI. Indien de gebruiker van het adres nog geen klantrelatie met de ondernemer heeft mag hij deze niet benaderen met direct-marketing, ongeacht de bron waaruit hij de adresgegevens heeft gehaald. De plicht om deze wens van de ondernemer te respecteren geldt dan niet alleen voor diegenen die gebruik maken van uit het Handelsregister afkomstige adresgegevens. Dit voorkomt ook dat de adresgegevens uit het open data bestand van de KvK die door marktpartijen verwerkt worden in andere bestanden of producten, alsnog voor direct marketing doeleinden worden gebruikt. De huidige NMI kan hierbij als basis dienen. De KvK is hierover in overleg met het ministerie van Economische Zaken.