Lopende wetstrajecten Handelsregister

Nieuwe en aangepaste wetten en andere regelgeving hebben soms gevolgen voor het Handelsregister. Zowel voor de gegevens die moeten worden geregistreerd als voor de (openbare) informatie die je in het register kunt vinden. Op deze pagina vind je een overzicht van lopende wetstrajecten en de mogelijke gevolgen.

Zoeken op natuurlijk persoon (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: in de loop van 2023

Met de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 53 van het Handelsregisterbesluit, bestaat er voor meer organisaties de wettelijke grondslag om te kunnen zoeken op natuurlijke personen binnen het Handelsregister. Dat geldt ook voor de notaris die met deze zoekfunctie inzicht krijgt in de bedrijven of organisaties waarin een specifieke persoon een functie vervult of heeft vervuld. Met deze zoekfunctie krijgt de notaris inzicht in de bedrijven of organisaties waarin een specifieke persoon een functie vervult of heeft vervuld.
Hierdoor kunnen notarissen hun wettelijke taken in het rechtsverkeer en hun poortwachtersrol beter vervullen.

Het zoeken op natuurlijke personen geschiedt via een speciale, afgeschermde zoekingang in het Handelsregister waarvoor een autorisatie van KVK nodig is. Het aanvragen van deze autorisatie wordt mogelijk via KVK.nl, kort voor de inwerkingtreding van artikel 53 van het Handelsregisterbesluit.

Elektronisch deponeren jaarrekening (Handelsregisterwet)

Bijna alle organisaties moeten hun jaarrekening bij het Handelsregister deponeren. De meesten doen dat verplicht via SBR. Een aantal organisaties hoeft nog niet via SBR te deponeren. Dat zijn met name grote bedrijven en hun middelgrote dochterondernemingen. Die uitzondering wordt met deze wijziging opgeheven.

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, zoals jaarrekeningen, vastgoedtaxaties en belastingaangiftes. Bedrijven in bedrijfsklasse micro en klein deponeren al sinds boekjaar 2016 verplicht via SBR, de bedrijfsklasse middelgroot doet dit vanaf boekjaar 2017. De laatste bedrijfsklasse, grote rechtspersonen, moet naar verwachting vanaf boekjaar 2023 de jaarrekening via SBR deponeren.

Over deze wijziging is een internetconsultatie van de wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geweest. De AMvB wordt vervolgens na akkoord van de ministerraad naar de Raad van State gestuurd voor advies.

 

Bekijk ook de afgeronde wetstrajecten