EZK en onze raden

Voor een goede prestatie is de wisselwerking tussen toezicht, beleid en uitvoering voor KVK essentieel. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) houdt toezicht op de hoofdlijnen van het door de Raad van Bestuur (RvB) gevoerde beleid, de uitvoering van de wettelijke taken, realisatie van deze taken en de financiële gang van zaken.

We hebben een landelijke sturing, gekoppeld aan regionale binding met inhoudelijke inbreng van onze adviesraden. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers.

Om ondernemerswensen te vertalen naar concrete dienstverlening met toegevoegde waarde voor ondernemers, heeft een aantal stakeholders inhoudelijke inbreng vanuit (advies)raden.

 EZK en adviesraden

Raad van Advies

De Raad van Advies is klankbord voor de RvB en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen. De Raad van Advies is zo ingericht, dat de leden ten opzichte van elkaar én het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. De raad bestaat uit drie leden en er is spreiding van specifieke deskundigheid over de expertisegebieden bedrijfsvoering en klanten, IT en financiën.

De leden van de Raad van Advies:

  • Rob Becker – voorzitter
  • Marleen Crooijmans
  • René Steenvoorden

 Van links naar rechts: Rob Becker, Marleen Crooijmans en René Steenvoorden

Centrale Raad

De Centrale Raad (CR) heeft primair een adviesfunctie in de (uitvoering) van onze activiteiten. Daarnaast fungeert de CR ook als klankbord voor de RvB en treden de leden op als ambassadeur voor KVK. De CR wordt benoemd door EZK.

Regionale Raden

Binnen elk van de vijf KVK-werkgebieden (Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuid) is een Regionale Raad (RR) met een adviesrol actief. Vanuit hun kennis van ondernemersbehoeften zijn zij betrokken bij de keuze en prioriteitstelling van regio specifieke activiteiten.

Partnerraad

De Partnerraad bestaat uit leden van de belangrijkste leveranciers op het Digitale Ondernemersplein. Deze raad adviseert de RvB over ontwikkeling en beleid met betrekking tot het Digitale Ondernemersplein. Als leverancier is KVK volwaardig lid en als beheerder waarnemend lid van het Digitale Ondernemersplein.

Gebruikersraad Handelsregister

Deze raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private afnemers van informatie uit het Handelsregister, is het overlegplatform voor gebruikers ervan. De Gebruikersraad Handelsregister kan de RvB adviseren over gewenste veranderingen in betreffende product- en dienstenaanbod.

Read this article in English

InfoPage