EZK en onze raden

Voor een goede prestatie is de wisselwerking tussen toezicht, beleid en uitvoering voor KVK essentieel. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) houdt toezicht op de hoofdlijnen van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, de uitvoering van de wettelijke taken, realisatie van deze taken en de financiële gang van zaken.

We hebben een landelijke sturing, gekoppeld aan regionale binding met inhoudelijke inbreng van onze adviesraden. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers en praat ook mee over bedrijfseconomische beslissingen van Raad van Bestuur (RvB).

Om ondernemerswensen te vertalen naar concrete dienstverlening met toegevoegde waarde voor ondernemers, heeft een aantal stakeholders inhoudelijke inbreng vanuit (advies)raden.

EZK en adviesraden
EZK en adviesraden

Centrale Raad

De Centrale Raad (CR) heeft een zwaarwegende adviesfunctie in de programmering van onze (toekomstige) activiteiten. De raad kan ook ongevraagd advies uitbrengen, bijvoorbeeld in aanloop naar het jaarplan over aanpassingen in het productassortiment binnen de landelijke taken. De CR wordt benoemd door EZK.

Regionale Raden

Binnen elk van de vijf KVK-werkgebieden (Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuid) is een Regionale Raad (RR) met een zwaarwegende adviesrol actief. Op basis van een regionale visie stellen zij en KVK, in samenwerking met regionale stakeholders, een regionaal activiteitenplan op. Vanuit hun kennis van ondernemersbehoeften zijn zij betrokken bij de keuze en prioriteitstelling van regio specifieke activiteiten.

De RR en CR hebben ieder maximaal 12 leden. Zij vormen een goede afspiegeling van het (regionale) bedrijfsleven (in het bijzonder mkb’ers en zzp’ers) door nauwe betrokkenheid bij een onderneming of het ondernemerschap in het algemeen.

De Regionale Raden worden benoemd door de Raad van Bestuur van KVK. RR-leden kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de CR. De raden vergaderen tenminste 4 keer per jaar en zijn niet openbaar.

Partnerraad

De Partnerraad bestaat uit leden van de belangrijkste leveranciers op het Digitale Ondernemersplein. Deze raad adviseert de RvB over ontwikkeling en beleid met betrekking tot het Digitale Ondernemersplein. Als leverancier is KVK volwaardig lid en als beheerder waarnemend lid van het Digitale Ondernemersplein.

Gebruikersraad Handelsregister

Deze raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private afnemers van informatie uit het Handelsregister, is het overlegplatform voor gebruikers ervan. De Gebruikersraad Handelsregister kan de RvB adviseren over gewenste veranderingen in betreffende product- en dienstenaanbod.

Convenant met RvO

In december 2015 hebben KVK en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) onder regie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een convenant gesloten. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is deelnemer aan de afspraken, vanwege de dienstverlening van de overheid aan ondernemers die internationaal zaken doen.

Oogmerk van het convenant is de dienstverlening aan ondernemers beter op elkaar af te stemmen en de ondernemer effectiever en efficiënter van dienst te zijn.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Read this article in English

InfoPage