Jaarverslag 2015 KvK: drie miljoen meer online bezoekers, goede waardering, inkoop moet beter

7 april 2016 - De Kamer van Koophandel (KvK) heeft in 2015 drie miljoen meer bezoekers online gehad dan in 2014. De waardering van ondernemers voor de diensten van de KvK is gemiddeld een 7,1. Het eigen vermogen van de KvK is weer positief. Het inkopen van goederen en diensten door de KvK was in 2015 nog niet op orde. De KvK heeft daarvoor maatregelen genomen. Dit staat in het Jaarverslag 2015 van de KvK dat vandaag is gepubliceerd.

Starters en kleine ondernemers maken meest gebruik van informatie KvK

In 2015 maakte 52% van alle ondernemers gebruik van de diensten van de KvK. Er is sprake van een grote diversiteit in verschillende typen ondernemers die diensten bij de KvK afnemen. Aspirant-ondernemers, starters, zzp’ers en ondernemers uit het klein-mkb maken het meest gebruik van de brede voorlichting, informatie en innovatieadviesdiensten. Het groot-mkb, de corporate accounts (zoals banken en verzekeraars) en informatiebrokers maken het meest gebruik van de data uit het Handelsregister.

Ruim 27 miljoen bezoekers voor KvK-diensten op het web

De overall klantwaardering van alle ondernemers over de KvK-dienstverlening in 2015 bedroeg 7,1 (rapportcijfer). Hiermee bleef de waardering voor de dienstverlening van de KvK op hetzelfde niveau als in 2014 terwijl de organisatie in 2015 een forse afslanking van formatie heeft ondergaan. In 2015 maakten ondernemers ruim 27,3 miljoen keer gebruik van de diensten op het web (websites, portals, digitale bijeenkomsten, webinars). Dat is ruim 3 miljoen keer meer dan in 2014. De KvK beantwoordde ruim 860.000 vragen via de telefoon en de mail. De KvK-kantoren ontvingen bijna 340.000 bezoekers in 2015 en de regionale KvK-bijeenkomsten werden bijna 60.000 keer bezocht.

Maatregelen brengen inkoop op orde

Op basis van eigen onderzoek heeft de KvK eind 2015 vastgesteld dat vorig jaar € 38 miljoen aan dienstverlening is ingekocht waarbij de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast. Circa twee derde van dat bedrag is gerelateerd aan contracten die zijn afgesloten in de periode voorafgaand aan de fusie van 14 organisaties tot een nieuwe KvK per 1 januari 2014. Het betreft vooral contracten voor de ICT-detacheringsdienstverlening, facilitaire zaken (o.a. schoonmaak en beveiliging) en de OV-jaarkaart voor medewerkers. Bij deze contracten is veelal gebruik gemaakt van verlengingsopties in eerder afgesloten contracten, daar waar deze beëindigd of opnieuw aanbesteed hadden moeten worden.
De Raad van Bestuur van de KvK betreurt dat er niet goed is gehandeld met betrekking tot de inkoopprocedures en heeft na de constatering direct maatregelen genomen om de inkoop op orde te brengen. Zo is de afdeling Inkoop versterkt, zijn budgethouders en medewerkers opnieuw getraind en zijn extra controlemaatregelen genomen om te waarborgen dat de inkooptrajecten goed verlopen. Dit jaar en in de loop van 2017 zullen alle lopende, niet goed aanbestede contracten vervangen zijn door juist aanbestede contracten.

30% kostenreductie en eigen vermogen weer positief

Bij voorbereiding van de fusie in 2013 tot en met 2015 is een kostenreductie van 30% gerealiseerd. Dit betekende ook een reductie in fte’s van 2.293 naar 1.426. De KvK bereikt dit onder andere door te kiezen voor digitalisering van haar informatie- en adviesdiensten. Deze koers zal de KvK de komende jaren voortzetten om de effectiviteit en efficiency verder te vergroten.
Het eigen vermogen is weer positief. Het negatieve eigen vermogen in 2014 ontstond door de grote voorziening die de KvK moest treffen voor het afvloeien van medewerkers die boventallig werden. In 2015 hebben veel medewerkers een toekomst buiten de KvK gevonden. Het aantal mensen dat begeleid wordt naar ander werk door het Mobiliteitscentrum nam flink af. Eind 2015 werden nog 213 fte begeleid door het Mobiliteitscentrum.


Ga naar het KvK jaarverslag 2015

InfoPage