KVK ontvangt Big Brother Award

22 Januari 2019 - KVK heeft de Big Brother Award van Bits of Freedom ontvangen. Deze publieksprijs is op 22 januari in ontvangst genomen door Liv van der Veen, hoofd Beleid en Juridische Zaken van KVK: “Zijn we blij met deze award? Natuurlijk niet, maar we herkennen de klachten van ondernemers wel en begrijpen dat zij hier hinder van ondervinden.”

KVK krijgt veel klachten van ondernemers over de hinder die zij hebben van met name telefoontjes van energiemaatschappijen. Uit onderzoek naar deze ongewenste activiteiten blijkt dat 40% van de ondernemers last heeft van deze telefonische benadering. Ondernemers vinden het vervelend dat hun gegevens voor deze doeleinden gebruikt kunnen worden.

Liv van der Veen: “Wij begrijpen dat deze overlast niet gewenst is en werken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hard aan oplossingen om ondernemers beter te beschermen tegen deze ongewenste benadering. Het Handelsregister is een openbaar register en dient belangrijke doelen. Wij zijn wettelijk verplicht om aan iedereen data te verstrekken die daarom vraagt, zonder dat ondernemers hier eerst toestemming voor hoeven te geven.”

Openbaar register

In het bij wet openbare Handelsregister staan gegevens van ondernemers, zodat iedereen kan nagaan met wie hij of zij zakendoet. Rechtszekerheid is een belangrijk doel. Het telefoonnummer is daarbij een belangrijk openbaar gegeven. Je kan checken of er wel echt een persoon achter bijvoorbeeld een online webshop zit, door eerst te bellen naar zo’n bedrijf. Ook hoeven ondernemers steeds minder vaak een uittreksel uit het Handelsregister te overleggen. Overheden, banken en andere organisaties hebben een vaak een rechtstreekse koppeling met het Handelsregister. Zo kan een bank direct je inschrijving bij KVK checken.

Liv van der Veen: “Het register op slot doen is geen optie. Dan zouden zowel ondernemers als burgers gedupeerd worden. Je kan dan alleen nog via een advocaat op zoek naar een eigenaar van een bedrijf op het moment dat er iets niet goed is gegaan. Of je kan niet van te voren checken of er al veel kapsalons gevestigd zijn in de buurt waar jij voor jezelf wilt beginnen. Ook moeten instanties dan juist ondernemers benaderen voor hun gegevens terwijl ze die nu uit het register halen. Het spanningsveld wordt ook duidelijk uit onze enquête. 40% van de ondernemers ervaart hinder van de ongewenste telefoontjes die zij krijgen, maar tegelijkertijd wil 63% dat het telefoonnummer wel een verplicht openbaar gegeven blijft. We doen wat we kunnen binnen de kaders van de wet om de overlast te beperken voor de groep die er last van heeft. We zijn blij dat bijna drie kwart van de ondernemers de openbaarheid van het register neutraal/positief ervaart.”

Wat we al doen

Het afgelopen jaar zijn de telefoonnummers van natuurlijke personen uit het online adressenbestand gehaald, omdat dit bestand met name voor direct marketing gebruikt wordt. We spelen klachten door naar de ACM, zodat zij kunnen handhaven en we informeren ondernemers die data bij ons afnemen nog duidelijker over de regels die gelden voor gebruik van Handelsregister data. Voor echte oplossingen zijn echter grotere stappen nodig.

Privé-adressen

De eerste grote stap is inmiddels gezet: staatssecretaris Mona Keijzer heeft aangekondigd dat de privé-adressen van eigenaren van een eenmanszaak, cv, vof en maatschap afgeschermd zullen gaan worden. Hiervoor is een motie in de Tweede Kamer aangenomen. De Staatssecretaris gaat deze afscherming opnemen in de wet. Het vestigingsadres zal wel openbaar blijven. Je moet een ondernemer immers wel altijd kunnen vinden, bijvoorbeeld om een aanmaning te sturen als er iets niet goed is gegaan met een betaling.

Bulk

KVK verstrekt meerdere gegevens tegelijkertijd. De afnemer van een levering in bulk kan bijvoorbeeld de gegevens gebruiken om te controleren of zijn bestaande klanten zijn ingeschreven in het Handelsregister of om te controleren of de klantadressen waar de afnemer zijn facturen naar toe stuurt nog correct zijn. Aangezien dit vaak om grote hoeveelheden aan klanten gaat, zijn er oplossingen bedacht zodat de ondernemer die data afneemt niet van alle klanten apart bepaalde gegevens uit het Handelsregister hoeft op te vragen. Hierbij spelen de wettelijke verplichtingen van bepaalde afnemers ook een rol, zoals de verplichting ‘Ken je klant’ voor bepaalde financiële instellingen. KVK is wettelijk verplicht om aan iedereen te leveren die om deze gegevens vraagt. Wel moeten ondernemers die gebruik maken van KVK data zich aan de AVG en Telecommunicatiewet houden. Hier worden zij door KVK ook op gewezen. Dit houdt in dat wanneer ondernemers worden gebeld terwijl zij zich hebben laten registreren in het Bel-Me-Niet-Register door een partij met een aanbieding, zij een klacht in kunnen dienen bij de ACM voor het oneigenlijk gebruik van hun gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

KVK en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn met elkaar in gesprek over de werkwijze van KVK als het gaat om het verstrekken van data voor verschillende doeleinden. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat speelt hier een belangrijke rol bij. Wanneer deze gesprekken afgerond zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Liv van der Veen: “Data is ontzettend belangrijk geworden in deze digitale wereld. Er zijn allerlei wetten en regels die privacy-schending tegen moeten gaan, maar er is een verschil in wat je als bedrijf mag en wat de publieke opinie is over wat goed en niet goed is. Meerdere partijen worstelen met dat dilemma. Daarom organiseert KVK op 14 maart de Data Summit.”

Data Summit

Naast een congres-gedeelte waar je interessante informatie kan ophalen over verantwoord en niet verantwoord datagebruik, gaat KVK de voorhoede van ondernemers Nederland verenigen in een Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik. Deze taskforce wordt gevormd door ruim 20 bedrijven uit de financiële sector, telecom, energie, zakelijke dienstverlening en industrie/groothandel en heeft als doel om op een aantal dilemma’s rondom datagebruik met concrete acties en adviezen te komen. Dit moet bijdragen aan transparant en verantwoord datagebruik, waardoor het draagvlak voor het gebruik van ondernemersdata blijft bestaan, maar dan op een manier waarbij ondernemers er zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Voor meer informatie of aanmelden voor de Summit, mail naar pers@kvk.nl of bel 06 25686271

InfoPage