Onderzoek KvK: veel ondernemers onzeker over hun financiële kennis

29 november 2016 - De KvK krijgt jaarlijks veel vragen van ondernemers over financiering en geldzaken: 20.000 telefonische vragen en circa 300.000 bezoeken op de website. Vaak blijkt in de adviesgesprekken dat de problemen van deze ondernemers worden veroorzaakt door weinig kennis van geldzaken of een onvoldoende organisatie daarvan. Om een breder beeld te krijgen deed de KvK onderzoek naar hoe ondernemers zelf aankijken tegen hun kennis van geldzaken, de organisatie van hun geldzaken en het kunnen sturen op cijfers. Ook keek de KvK naar de ongewenste situaties waar ondernemers mee te maken hebben.

Voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet in het ondernemerspanel van de KvK. 1.676 ondernemers (985 zzp’ers en 691 mkb’ers)hebben de vragenlijst ingevuld. Het is een representatieve steekproef.

Financieel inzicht: té weinig sturing op de toekomst

Ongeveer de helft van de ondernemers zegt niet zeker te zijn van hun kennis. Het gaat dan vooral over de fiscale wetgeving over inkomstenbelasting (49%), de basisprincipes van de balans en winst- en verliesrekening (52%) en benodigde cijfers voor een rentabiliteitsprognose (54%). Een rentabiliteitsprognose geeft inzicht in de winstgevendheid van een bedrijf. Twee derde van de ondernemers schakelt ondersteuning in bij belastingen en het opstellen van de winst- en verliesrekening en de balans. Slechts 25% van de ondernemers laat zich ondersteunen bij de rentabiliteitsprognoses en het regelen van de pensioenvoorziening. Dat is opmerkelijk omdat financieel vooruitkijken belangrijk is om een dreigende ongewenste situatie te vermijden of om hierop tijdig bij te sturen.

Ongewenste situaties

62% van de mkb’ers en  52% van de zzp’ers heeft in de afgelopen drie jaar te maken gehad met een ongewenste financiële situatie. Opvallend is dat in de afgelopen drie jaar een kwart van de ondernemers privé-middelen heeft ingezet om een zakelijk tekort te compenseren. 20% van de ondernemers heeft last gehad van een zakelijke bankrekening die ontoereikend is of het mislopen van omzet door onvoldoende nieuwe klanten. 19% van de mkb’ers en 12% van de zzp’ers heeft betaalachterstanden gehad in de afgelopen drie jaar.

Waar zet de KvK de komende jaren op in?

Naar aanleiding van dit onderzoek, versterkt de KvK de komende jaren haar  voorlichting en educatie over financiële basiskennis.  Dit zal digitaal worden aangeboden via webinars en  massive open online courses (moocs) waardoor iedereen gemakkelijk zijn kennis kan vergroten omdat de online course ook gevolgd kan worden via de telefoon. Daarnaast biedt de KvK telefonisch advies en waar gewenst bijeenkomsten in het hele land. Zo kunnen ondernemers de grip op hun onderneming duurzaam versterken.

InfoPage