Privacytoets op Handelsregisterproducten afgerond

5 december 2019 - Afgelopen jaar heeft KVK Handelsregisterproducten getoetst aan de Algemene Verordening Gegevenswerking (AVG) en de Handelsregisterwet. Dat houdt in dat we onder meer hebben gekeken of in bepaalde producten gegevens kunnen worden weggelaten, zonder dat KVK daarmee de huidige Handelsregisterwet overtreedt die juist verplicht om alle openbare gegevens aan partijen ter beschikking te stellen.

De toets is uitgevoerd op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eind oktober 2019 hebben we de resultaten met de AP besproken. Uit de toets kwam een aantal risico’s naar voren waarvoor KVK maatregelen heeft genomen:

  • Sinds 1 juli is het product Adressenbestand Online niet meer beschikbaar. Dit product werd veel gebruikt voor direct marketing.
  • Per 1 oktober 2019 zijn de gegevens geboorteland, geboorteplaats en geslacht namelijk niet meer als openbare gegevens in onze producten beschikbaar. Ook worden deze gegevens sinds 1 oktober afgeplakt bij de uitlevering van documenten (zoals akten van oprichting en statuten).
  • Sinds september 2018 geeft KVK actief klachten over ongewenste marketing op basis van Handelsregisterdata maandelijks door aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft inmiddels diverse partijen aangeschreven of bezocht.
  • Daarnaast wijst KVK afnemers van gegevens op de regels die gelden bij het gebruik van Handelsregisterproducten. Zo moet een afnemer van Handelsregisterproducten altijd zelf toetsen of hij een grondslag heeft (bijvoorbeeld toestemming) om een klant te benaderen ook al zijn de gegevens verkregen uit een openbaar register. Ook moet het bel-me-niet register worden geraadpleegd en geldt de Telecommunicatiewet.

De AP heeft inmiddels laten weten een positieve indruk te hebben van de aanpak die KVK heeft gehanteerd om de privacy van ondernemers te borgen. De AP geeft aan dat deze aanpak vertrouwen wekt, en dat het waarborgen van privacy een continu proces is dat blijvend aandacht verdient.

Veranderingen in 2020

KVK vindt het belangrijk om onrechtmatig gebruik van Handelregistergegevens tegen te gaan. Daarom zijn we blij dat in 2020 een aantal wettelijke maatregelen van kracht worden.

Het Ministerie van EZK werkt aan een opt-in-systeem voor telemarketing. Hiervoor moet de Telecommunicatiewet worden gewijzigd. Met een dergelijk systeem moeten consumenten of ondernemers (behalve rechtspersonen) uitdrukkelijk toestemming geven voordat bedrijven ze voor telemarketing mogen benaderen. Voor e-mail geldt dit nu al in de Telecommunicatiewet. Ook krijgt de ACM meer mogelijkheden om te handhaven.

De wetgever wil in 2020 het woonadres van alle natuurlijke personen (eenmanszaken, vof’s, cv’s en maatschappen) in het Handelsregister afschermen. Het vestigings- en correspondentieadres blijven wel openbaar. Deze maatregel moet de privacy van de ingeschreven ondernemers beter beschermen en deur-aan-deur verkoop en marketing tegengaan.

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Vanaf die datum is het databankenrecht dat rust op het Handelsregister wettelijk voorbehouden aan de Kamer van Koophandel (KVK). Databankenrecht houdt in dat andere partijen geen schaduwregistraties aan mogen leggen van waaruit informatie wordt aangeboden als zou het KVK informatie zijn. Deze maatregel is vooral bedoeld om het een-op-een doorleveren van gegevens tegen te gaan. Daarmee wil KVK tegengaan dat afnemers van dataproducten van andere aanbieders dan KVK ten onrechte denken daar dezelfde rechten aan te kunnen ontlenen als aan data die rechtstreeks bij KVK zijn opgevraagd. Ook wil KVK het zoeken op natuurlijke personen moeilijker maken om daarmee de privacy van ondernemers beter te beschermen.

InfoPage