Nieuws en persberichten

Reactie KVK op advies van Autoriteit Persoonsgegevens

  • Nieuws
  • 12 mrt 2019
  • 3 min lezen
  • 130
RvB-voorzitter Claudia Zuiderwijk van KVK geeft in een reactie op het advies van Autoriteit Persoonsgegevens aan dat de groeiende groep zzp’ers die overlast heeft van agressieve telefonische verkoop, betere bescherming nodig heeft. “Om dit te kunnen bereiken is een beperking op het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor direct marketing nodig, maar wel met behoud van gebruik van data om te kunnen ondernemen.”

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat in haar advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en KVK (Kamer van Koophandel) weten dat data uit het Handelsregister (HR) toch vooral bedoeld zijn om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen en niet voor andere doeleinden. De AP beveelt EZK daarom aan de wet te wijzigen.

Volgens de huidige wet moet KVK de gegevens verstrekken aan iedereen die daarom vraagt, ongeacht het doel waarvoor gegevens worden gebruikt. Zodra iemand KVK vraagt om gegevens te verstrekken, moet KVK deze gegevens verstrekken en mag zij dat dus ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AP is echter van mening dat persoonsgegevens uit het Handelsregister niet mogen worden verstrekt voor de concrete commerciële belangen van een individueel bedrijf en vraagt aan EZK om de wet te wijzigen.

Claudia Zuiderwijk: “Natuurlijk mag de AP een wetswijziging voorstellen. En is het aan de wetgever en de politiek om hierover te beslissen. Om de overlast voor zzp’ers echt te beperken is inderdaad een wetswijziging nodig. Echter wel één die aan de ene kant de privacy van zzp’ers beter beschermt, en aan de andere kant de mkb’ers, zzp’ers en andere bedrijven toe blijft staan om de data van het Handelsregister te kunnen blijven gebruiken om te kunnen ondernemen. Zoals het gebruik voor markt- en concurrentieanalyses (bijvoorbeeld een kapper die wil checken of er al meerdere kapsalons in een buurt aanwezig zijn) en detectie van potentiële leveranciers- en zakenpartners. Het gebruik van deze analysedata wordt door ondernemers gewenst en zorgt niet voor overlast. Dus dat deel moet beschikbaar blijven voor ondernemers.

Het vergt dus een nauwkeurige in plaats van grofmazige aanpak; die bestaat uit het aanpakken van de overlast voor zzp’ers én het openhouden van gebruik van data die voor ondernemers relevant is om te ondernemen en niet voor overlast zorgt. KVK is dan ook verheugd dat EZK aanleiding ziet om te verkennen of er een beperking mogelijk is van het gebruik van Handelsregistergegevens voor ongewenste direct marketing. Met name voor de grote groep zzp’ers.”

Nieuwe maatregelen KVK

KVK gaat al haar producten nader toetsen op privacyaspecten. Bekeken wordt of in bepaalde producten gegevens kunnen worden weggelaten, zonder dat KVK daarmee de huidige Handelsregisterwet overtreedt die juist verplicht om alle gegevens aan partijen openbaar te maken en het ter beschikking te stellen. Voor het einde van het jaar is deze toets gereed. Daarnaast stopt KVK per 1 juli 2019 met het product Adressenbestand Online, laat KVK in een schriftelijke reactie (brief, pdf) aan AP weten. Dit product wordt veel gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Claudia Zuiderwijk: “Vanuit de wetgever en de huidige Handelsregisterwet is het helder dat dit product gevoerd kan worden. De AP heeft een andere wetgevingsinterpretatie. Los van juridische interpretaties tussen wetgever en AP kiezen wij er zelf voor om dit product niet meer aan te bieden. Hoewel het niet het ongewenste gebruik van marketingdata voor acquisitie door partijen geheel verhinderd, kunnen we het wel moeilijker maken. Voor de rest is wetgeving nodig.”

Data Summit verantwoord datagebruik

Alle bedrijven maken gebruik van data. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik. Om meer bewustzijn over dit onderwerp te creëren organiseert KVK op 14 maart 2019 de Data Summit; een congres over verantwoord datagebruik. Dit is tevens de kick-off van de Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Datagebruik. Tal van publieke organisaties en private bedrijven die gebruik maken van de gegevens uit het Handelsregister, zelf data vergaren, beheren en verstrekken, hebben te maken met maatschappelijke kritiek over hoe ze met data en privacy omgaan. Het gaat hier niet alleen om ’kunnen’ of ’mogen’, maar ook om de vraag: ’Hoe willen we verantwoord met data omgaan?’. Om deze bedrijven handvatten te geven, faciliteert KVK deze Taskforce om samen tot oplossingen te komen voor de problemen die ondernemers ondervinden rond data en ongewenste direct marketing.

Voor meer informatie of aanmelden voor de Data Summit bel 06 25686271 of mail naar pers@kvk.nl.

InspiratiePage