Regieorgaan SIA en KvK sluiten samenwerkingsovereenkomst

Impuls voor samenwerking mkb en hogescholen

5 februari 2015 - Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Kamer van Koophandel hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten gericht op het intensiveren van kenniscirculatie tussen midden- en kleinbedrijf en hogescholen. Aan de overeenkomst is een actieplan gekoppeld met activiteiten voor de komende twee jaar. Tot de activiteiten behoren het stimuleren van een voor het mkb transparant en toegankelijk kennisaanbod van hogescholen, het bouwen van netwerken ten behoeve van kenniscirculatie en het koppelen van mkb-initiatieven aan onderzoek van hogescholen. Bij de uitvoering worden medewerkers van beide organisaties ingezet.

Kennisintensiever

Om te concurreren op de wereldmarkt specialiseert het Nederlandse bedrijfsleven zich meer en meer en werkt samen in ketens en netwerken. Innovaties worden kennisintensiever. De kennis van hogescholen sluit vaak goed aan bij de praktijkgerichte kennisbehoefte van het mkb. Het hbo en het mkb werken al veel samen bijvoorbeeld met de inzet van stagiaires. De samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) en de Kamer van Koophandel (KvK) beoogt de interacties nog meer te stimuleren, zoals met korte adviezen door hogescholen op basis van mkb kennisvragen. Sommige vragen zijn echter complexer en vragen om onderzoek. Praktijkgericht onderzoek van hogescholen is nauw verbonden met de beroepspraktijk en met name met het mkb. Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf hebben vaak geen eigen R&D-afdeling. De mogelijkheid om samen met andere ondernemingen en hogescholen samen te werken in praktijkgericht, vraaggestuurd onderzoek biedt kansen voor innovatie.

Bovendien gaan Regieorgaan SIA en de KvK samen de stimulering van thematische of regionale netwerkvorming van mkb en hogescholen oppakken. Thema’s die in aanmerking komen voor samenwerking zijn onder meer Smart Industry, Energie, Health, Circulaire economie en de Creatieve industrie. Het verbinden van het mkb met de Centres of Expertise in het hoger beroepsonderwijs maakt ook deel uit van de gezamenlijke inzet.

Richard Slotman, directeur Regieorgaan SIA, is verheugd over de samenwerking: “Hogescholen en het mkb zijn vanzelfsprekende partners. Het hbo staat dicht bij de beroepspraktijk, zowel in het onderwijs als in het onderzoek, toch kunnen mkb en hogescholen de krachten nog veel meer bundelen. Ik vind het dan ook een logische stap dat we intensief gaan samen werken met de Kamer van Koophandel. Samen kunnen we de kennisontwikkeling en -benutting een impuls geven.”

Ondernemers en hogescholen die meer informatie willen over de samenwerking en het actieplan kunnen terecht bij Rolf Bossert, senior adviseur bij de KvK en tevens verbonden aan Regieorgaan SIA.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen en de doorwerking daarvan in de beroepspraktijk. Het regieorgaan heeft een plaats binnen NWO. Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs en de beroepspraktijk.

Kamer van Koophandel

Het mkb is van grote invloed op de lokale, regionale en nationale economie. De Kamer van Koophandel werkt samen met kennisinstituten, overheden en grote bedrijven om vernieuwing te stimuleren en cross-sectorale verbindingen tot stand te brengen. Op onze ondernemerspleinen, met projecten en via netwerken delen wij onze kennis en brengen wij partijen met elkaar in contact. Bovendien beschikken de topsectoren over een door de KvK verzorgd mkb-loket. Dat schept kansen voor het bedrijfsleven en versterkt het ondernemersklimaat.

Kamer van Koophandel - bron voor ondernemen

InfoPage