Statement KvK

18 april 2018 - We begrijpen heel goed dat er discussie is over een belangrijk maatschappelijk thema: privacy van gegevens. We herkennen de klachten en we horen deze vooral bij zzp’ers terug. De vele veranderingen in de digitale wereld en de groeiende mogelijkheden om gegevens doelgerichter te gebruiken voor marketingdoeleinden samen met de belangen van zzp’ers maakt dat dit thema extra aandacht verdient. Wij leveren graag een bijdrage aan de discussie rondom dit thema.

De KvK heeft kennis genomen van de opmerkingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij vinden het van uiterst belang om binnen wettelijke kaders te werken. Daarom heeft de KvK direct het initiatief genomen om met de AP in gesprek te gaan om hun zienswijze te bespreken.

Maatschappelijke discussie

De behoefte in de maatschappij aan meer controle over privacygevoelige gegevens roept ook vragen op over de gegevens in het Handelsregister.

Het Handelsregister is een openbaar register. Deze informatie is te raadplegen door iedereen. Zo kun je zien met wie je zaken doet, of het bedrijf bestaat en wie bevoegd is namens het bedrijf te handelen. Een andere belangrijke functie van het register is het stimuleren van economische groei. Bijvoorbeeld door concurrentieonderzoek voor je gaat starten met je bedrijf of om te kijken in welke regio jouw potentiële afnemers gevestigd zijn.

Er is vanuit de maatschappij een wens van verschillende partijen om data drempelloos en ‘zo open mogelijk’ te verstrekken. Op deze manier zijn ondernemers niet alleen verplicht zich te registreren in een basisregister, maar kunnen ze ook zelf meer gebruik maken van de data om zo te profiteren van alle gegevens uit het Handelsregister.

Daarnaast speelt de bekostigingsvraag een rol. Instanties als de KvK, het Kadaster e.d. worden op dit moment gefinancierd door de gebruiker te laten betalen voor het gebruik van data. Omdat de afnemer bijvoorbeeld profijt heeft van deze data voor zijn bedrijfsvoering. Dit in plaats van dat alle belastingbetalers dit gezamenlijk moeten financieren. Toch is de vraag groot om alle data gratis te verstrekken. Dit houdt in dat het register op een andere manier bekostigd zou moeten worden.

Conflicterende belangen tussen openheid en privacy

Als KvK kennen we als geen ander het spanningsveld tussen openbaarheid van gegevens en privacybescherming. Dit gaat verder dan wat wel en niet mag volgens de letter van de wet. Voor een duurzame oplossing is een maatschappelijke discussie nodig over hoe we willen omgaan met (register)data. Wij vinden het uiteraard belangrijk om ons altijd aan de wet te houden, maar het gaat hier om de vraag of de wetgeving correspondeert met de wensen uit de samenleving. Wij vinden het als uitvoerder belangrijk dat deze discussie gevoerd wordt. We werken vanuit onze rol als uitvoerder en met kennis over de verschillende ondernemersbelangen, hier graag aan mee.

InfoPage