Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk?

Omdat in de maatschappij doxing en dreiging aan huis in verschillende vormen, steeds vaker voorkomen vindt KVK het van belang om te zorgen dat diegene die zich bedreigd voelen de mogelijkheid hebben om hun bezoekadres af te schermen. De woonadressen zijn inmiddels al afgeschermd maar veel ondernemers hebben een bezoekadres aan huis en dat adres is openbaar. Daarom schermt KVK nu vooruitlopend op een nieuwe regeling vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op verzoek een bezoekadres al af in het geval een betrokkene wordt bedreigd of zich bedreigd voelt.

Wat kun je doen als je mogelijk te maken kunt krijgen met dreiging?

Voor veel ondernemers is het geen probleem om het woonadres als bezoekadres aan te houden. Maar als je vanuit je beroep te maken kunt krijgen met bedreiging, voel je je daar mogelijk niet veilig bij. Een effectieve oplossing is om direct bij het inschrijven of verhuizen van je bedrijf goed na te denken of je je wel op je woonadres wilt vestigen. Je kunt altijd beslissen om je op een ander adres dan het woonadres te vestigen. Denk aan een bedrijfsverzamelgebouw of met toestemming het adres van je accountant of beroepsorganisatie. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dat je een huurcontract kunt overleggen. Steeds meer bedrijfsverzamelgebouwen bieden hiervoor allerlei aantrekkelijke en flexibele varianten.

Wanneer is afscherming mogelijk?

Het bezoekadres kun je laten afschermen als jij of een van de medebewoners op dit adres in een bedreigende positie terecht kunnen komen. Bij bedreiging onderscheiden we twee situaties:

 1. Waarschijnlijke dreiging
  Bij een waarschijnlijke dreiging bijvoorbeeld door de uitoefening van je beroep, is er een risico dat het voorzienbaar is dat er iets kan gebeuren. Iedereen die bevoegd is namens de onderneming kan om afscherming van het bezoekadres verzoeken als dit gelijk is aan het woonadres.
 2. Dreiging die afscherming noodzakelijk maakt
  In dit geval is er specifieke informatie dat er iets kan of staat te gebeuren dat afscherming van één of meer personen noodzakelijk maakt. Iedereen die bevoegd is namens de onderneming of rechtspersoon kan om afscherming van het adres vragen. Ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres.
  Zodra een bezoekadres is afgeschermd is dit niet meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een autorisatie hebben.

Waarschijnlijke dreiging

Voor afscherming bij waarschijnlijke dreiging gelden de volgende regels:

 • Je bevindt je in een situatie van een waarschijnlijke dreiging. Dan kan ook gelden voor een medebewoner op het adres;
 • Het kan bij bestaande en nieuwe inschrijvingen en nieuwe bezoekadressen;
 • Het bezoekadres is van een eenmanszaak, vof, cv, maatschap, vereniging of stichting. Afscherming van de adressen van rechtspersonen zoals de bv en nv is niet mogelijk door Europese wetgeving.
 • Jouw bezoekadres is gelijk aan je woonadres.
 • Je moet een correspondentieadres opgeven, naast het afgeschermde bezoekadres, bijvoorbeeld een postbus.

Na je verzoek blokkeren we jouw inschrijving direct totdat het verzoek tot afscherming is afgehandeld. We nemen persoonlijk contact met je op om de situatie in kaart te brengen. Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

Dreiging die afscherming noodzakelijk maakt

In deze situatie gelden de volgende regels voor afscherming:

 • Er is sprake van een bewijsbare bedreiging voor jezelf of een medebewoner op het adres, mits je dit in beginsel kunt bewijzen. Dit bewijs kan bijvoorbeeld zijn een proces-verbaal van aangifte bij de politie of het bewijs dat het een persoon betreft over wier veiligheid de politie op grond van de wet waakt.
 • Het is mogelijk voor alle bezoekadressen. Dus ook bij een bezoekadres dat niet gelijk is aan een woonadres;
 • Het kan bij bestaande en nieuwe inschrijvingen en nieuwe bezoekadressen;
 • Het is mogelijk bij alle rechtsvormen; dus ook voor de rechtspersonen bv en nv.
 • Je moet een correspondentieadres opgeven, naast het afgeschermde bezoekadres, bijvoorbeeld een postbus.

Na je verzoek blokkeren we jouw inschrijving direct totdat het verzoek tot afscherming is afgehandeld. We nemen persoonlijk contact met je op om de situatie in kaart te brengen. Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

Wat betekent een blokkade?

Een blokkade betekent dat niet alleen het adres maar je gehele inschrijving niet meer te raadplegen is in het Handelsregister. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Derden willen bijvoorbeeld geen zaken met je doen omdat ze jouw gegevens niet kunnen checken. Zo kan bijvoorbeeld het RDW geen kenteken op je bedrijf zetten en kan je bank je inschrijving niet verifiëren. Tevens is het aanvragen van een KVK-uittreksel of het opgeven van wijzigingen niet mogelijk. KVK probeert deze blokkadetijd dan ook zo kort mogelijk te houden.

Wat verder belangrijk is

Realiseer je dat alleen afscherming in het Handelsregister niet altijd voldoende is om jouw adres voor anderen te verbergen. Vaak ben je online nog steeds zichtbaar, zeker als je bezoekadres al geruime tijd openbaar is geweest. Neem daarom extra maatregelen zoals:

 • Scherm je adres af in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doe je bij je eigen gemeente.
 • Regel dat je telefoonnummer niet openbaar is. Meer informatie hierover vind je op de website van de ACM.
 • Zorg dat je gegevens niet zichtbaar zijn op je eigen website, websites van derden, (online) telefoongidsen en social media. Tip: zoek op internet op de naam van je bedrijf of organisatie.
 • Check of je gegevens te achterhalen zijn via andere openbare registers zoals die van je beroepsorganisatie of het Kadaster.

Afscherming kan tijdelijk zijn

De nieuwe wettelijke regeling gaat vermoedelijk in per 1 juli 2022 afhankelijk van het wetstraject. Tot die tijd kan iedereen een verzoek om afscherming indienen en gaat KVK hier coulant mee om. Dit kan leiden tot een afscherming die echter tijdelijk is. Tijdens het wetstraject kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden in de regeling. Na inwerkingtreding van de regeling gaan we daarom de afschermingen opnieuw bekijken en toetsen aan die regeling. Als dit gevolgen voor je heeft nemen we contact met je op.

Geen afscherming mogelijk?

Als afscherming van je bezoekadres geen optie is, kun je nog altijd beslissen om je op een ander adres dan het woonadres te vestigen. Denk aan een bedrijfsverzamelgebouw of met toestemming het adres van je accountant of beroepsorganisatie. Houd er wel rekening mee dat het oude bezoekadres zichtbaar blijft als historisch gegeven.

Rol beroepsorganisaties

In de nieuwe wettelijke regeling is een rol weggelegd voor beroepsorganisaties. EZK en KVK willen samen met de beroepsorganisaties afspraken maken over het afschermen bij waarschijnlijke bedreiging voor de hele beroepsgroep. Het gaat hier dus om beroepen die een verhoogd risico hebben om in een bedreigende situatie te komen. Nadat hierover afspraken zijn gemaakt kan KVK het verzoek voor afscherming sneller afhandelen. We verzoeken beroepsorganisaties waarbij naar hun inzicht sprake is van een waarschijnlijke dreiging zich te melden bij KVK via afschermenadres@kvk.nl.
Ook jij kunt dit bij je beroepsgroep aangeven.

InfoPage