Inzien niet-openbare gegevens

Bij KVK gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om. Je kunt niet-openbare Handelsregistergegevens en niet-openbare UBO-registergegevens alleen inzien als je hiervoor een autorisatie hebt. Lees hier wie voor welke gegevens autorisatie kan aanvragen.

Niet-openbare Handelsregistergegevens

Afgeschermde adressen in het Handelsregister zijn niet openbaar, maar wel in te zien door bepaalde bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen als ze autorisatie hebben. BSN, geslacht, geboorteplaats en geboorteland zijn niet openbaar maar wel in te zien door bestuursorganen als zij dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak, en als ze autorisatie hebben.

Vraag autorisatie aan voor inzien niet-openbare Handelsregistergegevens

Sinds 1 januari 2020 zijn deze niet-openbare gegevens ook te raadplegen via KVK Dataservice in het product KVK Handelsregister Inschrijving. Met KVK Dataservice kun je eenvoudig actuele gegevens van ondernemingen en rechtspersonen geautomatiseerd in je software of systeem integreren.

Vraag autorisatie aan voor inzien niet-openbare Handelsregistergegevens via KVK Dataservice

Afgeschermde en niet-openbare UBO-gegevens

Naam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit en woonland van UBO's zijn normaal gesproken openbaar. Deze gegevens kunnen op verzoek van UBO's afgeschermd worden; dan kunnen alleen bevoegde autoriteiten - zoals opsporingsinstanties, de Financiële inlichtingen eenheid en banken of andere Wwft-instellingen met een financiële taak - deze gegevens inzien, als ze autorisatie hebben.

Niet-openbare UBO-gegevens, zoals geboortedag, geboorteplaats, geboorteland, adres en BSN en/of buitenlands identificatienummer (TIN), zijn alleen in te zien door bevoegde autoriteiten - zoals opsporingsinstanties en de Financiële inlichtingen eenheid - als ze autorisatie hebben.

Vraag autorisatie aan voor inzien niet-openbare UBO-gegevens

Met KVK Dataservice uittreksel UBO-register kun je eenvoudig actuele gegevens van ondernemingen en rechtspersonen geautomatiseerd in je software of systeem integreren.

Vraag autorisatie aan voor inzien niet-openbare UBO-registergegevens via KVK Dataservice

Vul de aanvraag voor autorisatie volledig in

Lees voor het invullen de voorwaarden die op het formulier staan goed door. KVK neemt de aanvraag alleen in behandeling als deze volledig is ingevuld en als alle benodigde documenten zijn meegestuurd.

Let op:

  • Kopie ID-bewijs: plak BSN, nationaliteit en foto af. Hou naam, handtekening en nummer van het ID goed zichtbaar.
  • Voor inzien niet-openbare Handelsregistergegevens en UBO-registergegevens heb je een toegangscode nodig.
  • Voor inzien via KVK Dataservice heb je een koppeling met KVK Dataservice nodig (zie aansluitpakket).
  • Voor het inzien van de informatie inclusief de niet-openbare gegevens geldt hetzelfde tarief.

Niet-openbare gegevens op Uittreksel Handelsregister, Bedrijfsprofiel en Historie van een onderneming of rechtspersoon

In de informatieproducten Uittreksel Handelsregister, Bedrijfsprofiel en Historie van een onderneming of rechtspersoon kun je de niet-openbare gegevens niet raadplegen. De overige gegevens van een huidige of gewezen bestuurder, commissaris, gevolmachtigde, enig aandeelhouder, houder van niet volgestorte aandelen, vereffenaar of beheerder worden wel getoond. Iedereen kan de naam, geboortedatum en datum infunctietreding van deze functionarissen zien, alleen niet het privéadres.

Meer informatie: Wat staat er in het Handelsregister?

Intrekken autorisatie(s) inzien niet openbare gegevens

Wanneer er, in verband met een functiewijziging, uitdiensttreding, of andere reden op wettelijke grond geen recht meer bestaat op autorisatie dient deze te worden stopgezet. Zoals opgenomen in het aanvraagformulier inzien niet-openbare gegevens (pagina 5) ligt de verantwoordelijkheid voor het laten intrekken van de autorisatie bij de geautoriseerde.

Om je autorisatie te laten intrekken, kan je een brief sturen aan KVK, t.a.v. Centrale Productie / Profielenbeheer, Postbus 191, 3440 AD Woerden of een e-mail sturen aan profielen@kvk.nl. Vermeld daarin je voorletters en naam, en de functie en organisatie vanuit waar je de autorisatie gebruikte. Vervolgens ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging van intrekking.

InfoPage